När eleven insjuknar

Ett sjukt barn ska inte skickas till skolan. Vården ges på den egna hälsostationen. Olycksfall under fritiden sköts också av den egna hälsostationen.

När eleven insjuknar under skoldagen

När eleven blir sjuk mitt under skoldagen är det i första hand läraren/skolgångsbiträdet som ringer till vårdnadshavaren och ber honom eller henne vid behov komma och hämta barnet hem. En elev på sekundärnivå kan med vårdnadshavarens tillstånd gå hem ensam utan att be om tillstånd av hälsovårdaren.

En lärare kan hänvisa eleven till att bedömas av hälsovårdaren, som sedan vid behov kontaktar vårdnadshavarna. Vårdnadshavarna är skyldiga att se till att ett sjukt barn förs hem samt att svara för de resekostnader som detta orsakar.

Anvisningar som gäller elevens grundsjukdom

Det är bra att informera skolhälsovårdaren om elevens grundsjukdomar och medicinering av dem. Vården och behandlingen av grundsjukdomar hör till den vårdansvariga enheten. I akuta situationer (till exempel lågt blodsocker hos en diabetiker) kan eleven besöka skolhälsovårdarens mottagning.

Eleven ska ha med sig de läkemedel som behövs för grundsjukdomen, liksom även andra läkemedel som ska tas vid behov. Eleverna tar sina mediciner själva, vid behov med stöd av skolgångsbiträdet. Skolan svarar inte för förvaringen av elevernas läkemedel.

Deltagande i skolgymnastik

Är eleven helt eller delvis förhindrad att delta i gymnastiklektionen på grund av sjukdom eller skada ska vårdnadshavaren informera gymnastikläraren om detta. Hälsovårdaren skriver inte ut frånvarointyg för gymnastiklektionen, utom i akuta fall.