Skolhälsovården

Skolhälsovårdens tjänster är avgiftsfria för alla grundskolelever.

  • Skolhälsovårdaren betjänar elever och deras familjer. Målet är att främja elevens hälsa och välbefinnande och att stöda välbefinnandet och tryggheten i skolmiljön. Hälsovårdaren stöder skolgången för elever som har någon kronisk sjukdom, funktionshinder eller som annars är i behov av särskilt stöd. Hälsovårdaren ger också första hjälpen i sjukdomsfall och kontaktar vårdnadshavaren, som ska vid behov hämta barnet hem eller till hälsostationen.
  • Skolläkaren gör hälsoundersökningar. Vid behov skriver läkaren en remiss och hänvisar eleven till fortsatta undersökningar eller vård.

Skolhälsovården ansvarar inte för diagnostisering, vård och behandling eller uppföljning av grundsjukdomar. Dessa tjänster får du från din egen hälsostation.

 

Kontaktuppgifter och tidsbokning för skolhälsovården

Till öppen mottagning behövs det ingen tidsbokning. Tiderna för öppen mottagning kan du kontrollera hos hälsovårdaren i din egen skola.

När du vill boka en tid till skolhälsovårdaren eller skolläkaren, ta kontakt med hälsovårdaren per telefon, meddelande på Wilma eller per e-post.

 

Hälsoundersökningar och tandvården

Tandvården

Eleverna i årskurserna 1, 3, 5 och 8 får en kallelse till kontroll av munhälsan. Kallelsen skickas till hemadressen.

Hälsoundersökningar

På primärnivån och sekundärnivån görs hälsoundersökning årligen. I undersökningarna följs bland annat barnets uppväxt, utveckling och elevens allmänna välmående. Skolans läkare deltar i den så kallade omfattande hälsoundersökningen, där man undersöker dem som börjar skolan och även femte- och  åttondeklassisterna. Till dessa undersökningar kallas även vårdnadshavarna för att familjens välbefinnande och eventuella stödbehov ska kunna kartläggas närmare. Före en omfattande hälsoundersökning bör föräldrarna fylla i en blankett med förhandsuppgifter. Blanketten uppdateras i våren. De övriga får blanketten med sig hem i pappersformat av hälsovårdaren. Blanketten finns också som bilaga på denna webbsida och på THL webbsidan.

Vid sidan av de årliga undersökningarna kan eleven erbjudas hälsoundersökningar som baserar sig på individuella behov.

Hälsoundersökningar för förstaklassare och elever som övergår till sekundärnivån görs redan sommaren innan skolan börjar. Mer information får ni av hälsovårdaren i barnets blivande skola.

Undersökningar

Vad som kontrolleras under hälsoundersökningarna varierar på olika årskurser. Grundundersökning innefattar uppföljning av längd och vikt. Vid behov kan längd- och viktutvecklingen följas upp med kortare mellanrum och skolläkaren konsulteras vid behov.

Hörsel

Hörseln undersöks genom screening med audiometer på ljudnivån 20dB vid skolstarten och på sekundärnivån. Om eleven upprepade gånger inte klarar screeningnivån skrivs remiss till hälsocentralens öronläkare.

Syn

När- och fjärrsynen följs upp vid skolstarten och på sekundärnivån. Om en skolelev upplever förändringar i synförmågan kan synen kontrolleras på begäran. Vid behov har skolhälsovården möjlighet att skriva remiss till en avgiftsfri synundersökning till ögonläkare. Färgsynen testas på sekundärnivån. En avvikande färgsyn förutsätter inte automatiskt ögonundersökning. Om eleven inriktar sig på yrken som kräver god eller normal färgsyn rekommenderas an närmare undersökning av ögonläkare i ett senare skede.

Hållning

Hållningen följs upp i samband med de överenskomna undersökningarna. Om avvikelser observeras vid dem följs hållningen upp med tätare kontroller enligt separata anvisningar. Vid behov hänvisas eleven till skolläkaren för närmare undersökning av hållningen. Vid behov bedömer skolläkaren behovet av närmare undersökningar. Elever med ryggbesvär hänvisas till den egna hälsostationen eller till skolhälsovårdarens mottagning. Vid motionsrådgivning rekommenderas motionsgrenar som belastar kroppen symmetriskt och mångsidigt samt rörelser som ger en bättre behärskning av kroppens mellandel. Dessutom fäster man uppmärksamhet vid muskelspänningar på baksidan av låren och ger anvisningar om stretching av musklerna. Remiss till fysioterapi kan göras enligt fastställda kriterier.

Laboratorieprov

Eleven kan vid behov remitteras till laboratorieundersökningar, om hälsovårdaren eller läkaren anser det vara befogat. Skolläkaren eller hälsovårdaren informerar föräldrarna om saken.

Vaccinationer

Skolhälsovården har hand om de vaccinationer som hör till det nationella vaccinationsprogrammet (t.ex. stelkramp, polio, mässling, påssjuka, röda hund).

Om eleven har någon grundsjukdom, såsom astma, ges vaccination mot säsongsinfluensa av skolhälsovården. Mottagningstid för vaccinering bokas hos den egna skolans hälsovårdare.

Om eleven behöver vaccinationer som hör till vaccinationsprogrammet för utlandsresenärer är det bäst att kontakta den egna hälsostationen. Den som behöver vaccination mot hepatit eller fästingburna sjukdomar kan vaccineras inom skolhälsovården på egen bekostnad. I så fall ska tid bokas separat hos skolhälsovårdaren.

Esbo stads hälsotjänster ger inte sådana vacciner som inte hör till det nationella vaccinationsprogrammet och som inte finns tillgängliga i Finland.

Friskintyg för ungdomar

Friskintyg för ungdomar skrivs ut för intygande av ditt hälsotillstånd i regel för körkort (moped och bil), yrkesutbildning och för arbetslivet. Intyget skrivs för eleven i samband med läkarundersökningen i årskurs 8 och för den studerande i samband med den återkommande läkarundersökningen, som i regel ordnas under det andra studieåret.

Friskintyget för ungdomar är i kraft fem år från det att det utfärdats, om inte hälsomässiga skäl begränsar intygets giltighetstid. Läkaren antecknar giltighetstiden i nedre kanten av intyget. Intyget kan användas under hela giltighetstiden om ändringar inte inträffat i hälsotillståndet.

Ta väl vara på intyget, eftersom ett förkommet intyg inte ersätts med nytt av skolhälsovården. Extra undersökningstider enbart för hämtning av friskintyg för ungdomar ges inte av skolhälsovården. Hälsostationerna skriver inte ut friskintyg för ungdomar. Inom den privata sektorn tas en avgift ut för intyget.

Sjukvård och olycksfall i skolan

Ett sjukt barn ska inte skickas till skolan. Vården ges på den egna hälsostationen. Olycksfall under fritiden sköts också av den egna hälsostationen.

När eleven insjuknar under skoldagen

När eleven blir sjuk mitt under skoldagen är det i första hand läraren/skolgångsbiträdet som ringer till vårdnadshavaren och ber honom eller henne vid behov komma och hämta barnet hem. En elev på sekundärnivå kan med vårdnadshavarens tillstånd gå hem ensam utan att be om tillstånd av hälsovårdaren.

En lärare kan hänvisa eleven till att bedömas av hälsovårdaren, som sedan vid behov kontaktar vårdnadshavarna. Vårdnadshavarna är skyldiga att se till att ett sjukt barn förs hem samt att svara för de resekostnader som detta orsakar.

Olycksfall i skolan

Hälsovårdaren ansvarar tillsammans med skolans övriga personal för första hjälpen i olycksfall som inträffar i skolan. Om olyckan inträffar under skoldagen kan eleven gå till hälsovårdaren om hon är på plats. Hälsovårdaren ger första hjälpen, kartlägger situationen, registrerar det inträffade och hänvisar vid behov eleven till hälsostationen. Dessutom kontaktar hälsovårdaren barnets vårdnadshavare. I en situation av första hjälp har vårdnadshavaren ansvaret för att eleven förs till fortsatt vård. Akuta problem tas om hand på hälsostationen.

Om en olycka inträffar görs alltid en olycksanmälan till skolsekreteraren. Den händelsebeskrivning som fogas till olycksanmälan görs av läraren eller vårdnadshavaren tillsammans med eleven.

Eleverna i Esbo stads skolor är försäkrade genom en olycksfallsförsäkring som täcker den offentliga hälso- och sjukvårdens poliklinikavgift.

Anvisningar som gäller elevens grundsjukdom

Det är bra att informera skolhälsovårdaren om elevens grundsjukdomar och medicinering av dem. Vården och behandlingen av grundsjukdomar hör till den vårdansvariga enheten. I akuta situationer (till exempel lågt blodsocker hos en diabetiker) kan eleven besöka skolhälsovårdarens mottagning.

Eleven ska ha med sig de läkemedel som behövs för grundsjukdomen, liksom även andra läkemedel som ska tas vid behov. Eleverna tar sina mediciner själva, vid behov med stöd av skolgångsbiträdet. Skolan svarar inte för förvaringen av elevernas läkemedel.

Deltagande i skolgymnastik

Är eleven helt eller delvis förhindrad att delta i gymnastiklektionen på grund av sjukdom eller skada ska vårdnadshavaren informera gymnastikläraren om detta. Hälsovårdaren skriver inte ut frånvarointyg för gymnastiklektionen, utom i akuta fall.

Specialdiet

Skolor och institut erbjuder kost för elever med specialdiet, om det finns klara medicinska orsaker. Läkarintyg skrivs inte ut inom skol- eller studerandehälsovården, utan ska hämtas från den egna hälsostationen. Nytt läkarintyg behövs inte varje år om dieten är oförändrad och skolan/institutet är samma som förut.

Anmälan om specialdiet ska dock lämnas in till skolans kök alltid i början av läsåret för att vi med säkerhet ska kunna garantera rätt diet åt alla.

Läkarintyg behövs INTE

  • för laktosfri eller låglaktos diet
  • vegetarisk diet eller
  • diet som har religiösa orsaker.

Anmälan om specialdiet hittar du på Espoo Catering sidan

Elevvård

Elevhälsa innebär omsorg om elevernas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Det viktigaste målet för elevhälsa är att skapa en sund och trygg inlärnings- och skolmiljö som främjar elevsamfundets välvärd.

Elevhälsa tillhör alla som är verksamma i skolan, och den genomförs i samarbete med hemmen. Det väsentliga målet är att förebygga olika hinder och problem som står i vägen för inlärningen och att identifiera dem i ett tidigt skede. Elevhälsan är konfidentiell och avgiftsfri.

I varje skola i Esbo finns en elevhälsogrupp. Gruppen består av skolhälsovårdaren, rektorn, psykologen, kuratorn, specialläraren, studiehandledaren och en medlem av lärarkåren. I gruppen kan också ingå en elev- och föräldrarepresentant, skolläkaren och andra aktörer.

Individuellt inriktad elevhälsa

Med individuellt inriktad elevhälsa avses skol- och studerandehälsovårdens tjänster, psykolog- och kuratorstjänster samt sektorsövergripande individuellt inriktade insatser från elevhälsan.

För att utreda stödbehovet hos en enskild studerande kan en särskild expertgrupp tillsättas. Gruppens sektorsövergripande sammansättning baserar sig alltid på prövning från fall till fall och det ärende som ska behandlas. Behandlingen av ett ärende i en expertgrupp som tillsatts för en enskild studerande baserar sig alltid på samtycke av den studerande eller vid behov vårdnadshavaren eller någon annan laglig företrädare.

Stöd för inlärning

Hälsovårdaren deltar vid behov i grupper för stöd för inlärning och separat efter kallelse i sådana fall där hälsovårdarens yrkeskunskaper behövs för utredning och planering av ärenden som gäller en studerandes stödbehov eller inlärning.

Allmänna hälsorekommendationer

Kost

Hälsovårdaren ger råd i frågor som gäller kost och näring. Om eleven anses dra nytta av näringsterapi kan skolan skicka remiss till en näringsterapeut.

Familjen eller den unga bokar själv tid till näringsterapeutens mottagning enligt anvisningar från hälsovårdaren. Det är bra att vårdnadshavaren följer med på besöket. Besöken är avgiftsfria för klienten.

Ett växande barn rekommenderas regelbundna måltider fem gånger om dagen (frukost, lunch, mellanmål, middag, kvällsmål). En mångsidig kost är viktig för hälsan och välbefinnandet. Det är bra att dagligen äta cirka 400–500g grönsaker och cirka 8 dl mjölkprodukter (kan delvis bestå av ost). Vid behov kan lågt kalciumintag ersättas med kalciumtillskott. Fisk rekommenderas minst två gånger i veckan, med variation av olika fiskarter. Barn under 18 år rekommenderas en D-vitamintillsats på 7,5–10 µg dagligen året om.

Sömn

En skolelev behöver sova 9–10 timmar varje natt. På kvällen bör man reservera tillräckligt med tid för barnet att lugna ner sig och somna. En alltför kort eller avbruten nattsömn försämrar minnet, uppfattningsförmågan och inlärningen av kunskaper och färdigheter både under studier och fritidsaktiviteter. Sömnbrist höjer också risken för olycksfall och skador till följd av minskad koncentrationsförmåga.

Motion

Skolelever bör röra på sig varje dag i cirka två timmar, varav en del kan vara vardagsmotion. Var och en av oss behöver motion, eftersom musklerna och benstommen blir starkare av rörelse. Motion förbättrar lungornas och hjärtats funktion och höjer blodcirkulationen. Motion hjälper att hålla vikten och minskar risken för många sjukdomar. Motion förebygger olika sjukdomar och är också ett effektivt tillskott i behandlingen av många sjukdomar.

Motion höjer koncentrationsförmågan och förbättrar minnet samt gör det lättare att somna. Även sömnkvaliteten förbättras. På det sättet bidrar motion till att man lär sig nytt och orkar både med skola och fritidssysslor. Motion höjer sinnesstämningen och självkänslan. Via motion lär man också känna nya människor och fungera i olika grupper.

Berusningsmedel

Alla berusningsmedel är skadliga för uppväxt och utveckling. Dessutom är de enligt lag förbjudna för unga som inte fyllt 18 år.