Elevvård

Studerandevård och sektorsövergripande elevhälsotjänster i Esbo

Elevhälsa innebär omsorg om elevernas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Det viktigaste målet för elevhälsa är att skapa en sund och trygg inlärnings- och skolmiljö som främjar elevsamfundets välvärd.

Elevhälsa tillhör alla som är verksamma i skolan, och den genomförs i samarbete med hemmen. Det väsentliga målet är att förebygga olika hinder och problem som står i vägen för inlärningen och att identifiera dem i ett tidigt skede. Elevhälsan är konfidentiell och avgiftsfri.

I varje skola i Esbo finns en elevhälsogrupp. Gruppen består av skolhälsovårdaren, rektorn, psykologen, kuratorn, specialläraren, studiehandledaren och en medlem av lärarkåren. I gruppen kan också ingå en elev- och föräldrarepresentant, skolläkaren och andra aktörer.

Individuellt inriktad elevhälsa

Med individuellt inriktad elevhälsa avses skol- och studerandehälsovårdens tjänster, psykolog- och kuratorstjänster samt sektorsövergripande individuellt inriktade insatser från elevhälsan.

För att utreda stödbehovet hos en enskild studerande kan en särskild expertgrupp tillsättas. Gruppens sektorsövergripande sammansättning baserar sig alltid på prövning från fall till fall och det ärende som ska behandlas. Behandlingen av ett ärende i en expertgrupp som tillsatts för en enskild studerande baserar sig alltid på samtycke av den studerande eller vid behov vårdnadshavaren eller någon annan laglig företrädare.

Stöd för inlärning

Hälsovårdaren deltar vid behov i grupper för stöd för inlärning och separat efter kallelse i sådana fall där hälsovårdarens yrkeskunskaper behövs för utredning och planering av ärenden som gäller en studerandes stödbehov eller inlärning.