Studerandehälsovården

Vi erbjuder tjänster för studerande med minst två månaders oavbrutna studier vid gymnasier och yrkesinstitut inom området av Esbo stad. Studerandehälsovårdens tjänster är avgiftsfria för alla som studerar i Esbo, oavsett din hemkommun.

Studerandehälsovården upprätthåller och stöder ditt fysiska, psykiska och sociala välbefinnande, hjälper dig med att bedriva dina studier och utexamineras till ett yrke. Vi främjar din förmåga att behärska ditt eget liv och lyfter fram sunda levnadsvanor som en positiv resurs i vardagen. Ta gärna kontakt med oss!

 

Kontaktuppgifter och tidsbokning till hälsovårdarna inom studerandehälsovården

När du vill boka tid till en hälsovårdare eller läkare inom studerandehälsovården, ring studerandehälsovårdens telefontjänst, tfn 09 816 61234 vardagar kl. 9–13.   

Tidsbokningstjänster på webben

På sidan Social- och hälsovårdens tidsbokning på webben > Tidsbokning inom studerandehälsovård kan du

 • boka tid till hälsovårdarnas mottagning
 • kontrollera en tid du bokat hos studerandehälsovården
 • flytta eller bekräfta en tid du bokat
 • avboka en tid. Avboka en tid hos en hälsovårdare eller läkare inom studerandehälsovården senast föregående dag.

Du kan också avboka en tid genom att ringa studerandehälsovårdens telefontjänst, tfn 09 816 61234 vardagar kl. 9–13.

Utöver telefontjänsten och tidsbokningen på webben kan du också boka tid direkt till hälsovårdaren vid din egen läroanstalt. Kontakta hälsovårdaren per telefon, med ett Wilma-meddelande eller per e-post.

Du kan också komma till hälsovårdarens mottagning utan tidsbokning. Du kan kontrollera tiden för den öppna mottagningen direkt hos hälsovårdaren vid din egen läroanstalt. Hälsovårdarnas kontaktuppgifter

Om du måste avboka en tid till studerandehälsovårdaren eller skolläkaren, avbokningar ska göras senast föregående dag före kl. 15. Avboka på webben eller skicka en SMS till hälsovårdaren.

 

Hälsoundersökningar och tandvården

Tandvården

Alla 17-åringar får ett brev med uppmaning att boka tid till kontroll av munhälsan.

Alla som studerar i Esbo, oavsett hemkommun, kan boka tid till kotroll av munhälsan på Esbo stads tandkliniker. Tandvården är avgiftsfri för alla som inte har fyllt 18 år. Upplysningar: www.esbo.fi/tandvard

Hälsoundersökningar

För elever vid yrkesinstitut och gymnasier erbjuds återkommande undersökningar hos studerandehälsovårdare och läkare under studietiden. I regel ordnas undersökning hos hälsovårdaren under det första studieåret och läkarundersökning under det andra studieåret. Eleven kan också erbjudas hälsoundersökningar enligt individuella behov.

På yrkeshögskola och vuxeninstitut kallas de studerande till en hälsoundersökning vid behov på basis av en hälsoenkät.

Undersökningarna som görs varierar beroende på årskurs/år.

Elektronisk hälsoenkät

Under det första studieåret får du en elektronisk hälsoenkät. Enkäten som är säker och konfidentiell. Den information du lämnat behandlas enbart av yrkesutbildade personer inom studerandehälsovården som har tystnadsplikt.

Syftet med den elektroniska hälsoenkäten är att påskynda och vid behov tidigarelägga hälsoundersökningen för dem som mest behöver hälsotjänster.

I samband med undersökningen skriver läkaren ut ett friskintyg för ungdomar.

Uppbådsundersökning

För män i uppbådsålder innefattar läkarundersökningen en uppbådsundersökning.

De som bor i Esbo, Vanda eller Helsingfors bokar tid hos hälsovårdaren i den egna läroanstalten. Invånare i Esbo och Vanda kan även boka tid elektroniskt på www.esbo.fi/e-halsostation

Upplysningar på videon:

Undersökningar

Vad som kontrolleras under hälsoundersökningar varierar beroende på år. Grundundersökningarna innefattar uppföljning av längd och vikt samt synförmåga och blodtryck.

Hörsel

Hörseln undersöks genom screening med audiometer på ljudnivån 20dB, om det finns anledning till detta (t.ex. om studierna medför buller eller hörselkurvan har varit avvikande). Om den studerande också i en förnyad undersökning har en avvikande hörselkurva skrivs remiss till hälsocentralens öronläkare.

Syn

När- och fjärrsynen följs upp under studietiden. Om den studerande upplever förändringar i synen kan synkontroller göras också på begäran. Inom studerandehälsovården skrivs inte remisser till optiker eller ögonläkare.

Hållning

Hållningen följs vid behov upp i samband med undersökningarna. Alla rekommenderas motionsgrenar som belastar kroppen symmetriskt och mångsidigt och ger bättre behärskning av kroppens mellandel.

Laboratorieundersökningar

Den studerande kan vid behov remitteras till laboratorieundersökningar, om hälsovårdaren eller läkaren anser det vara befogat.

Vaccinationer

Inom skolhälsovården ges vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet (t.ex. stelkramp, polio, mässling, påssjuka, röda hund). Vaccinationsprogrammet för barn och unga har vanligen genomförts när barnet fyllt 15 år. Om du saknar någon vaccination som hör till programmet kan du få den inom studerandehälsovården.

Vid yrkesläroanstalter har studerande inom hälsovårdsområdet och instrumentvården rätt till hepatit B-vaccination. Rätt till en gratis serie av hepatit B-vaccinationer tillhör även socionom- och fysioterapeutstuderande om arbetsplatsen för praktiktjänstgöring särskilt förutsätter detta. Vaccination ges på begäran till alla som inleder sina studier, och även till dem som studerar för närvarande och som inte är vaccinerade.

Om du har någon grundsjukdom, t.ex. astma, är du berättigad till vaccination mot säsongsinfluensa inom skol- och studerandehälsovården. Boka tid för vaccinering av din egen hälsovårdare.

Om du behöver vaccinationer som hör till vaccinationsprogrammet för utlandsresenärer, ta kontakt med din egen hälsostation. Vaccination mot hepatit eller fästingburna sjukdomar kan ges på egen bekostnad inom skol- och studerandehälsovården vid en tidpunkt som avtalas separat med skolhälsovårdaren. De som reser till ett annat land som utbyteselever kan vid behov få vaccinationer hos studerandehälsovårdaren.

Esbo stads hälsotjänster ger inte sådana vaccin som inte hör till det nationella vaccinationsprogrammet och som inte finns tillgängliga i Finland.

Sjukvård och olycksfall i skolan

Sjukvården för studerande genomförs i samarbete med hälsostationerna. Första hjälpen vid olycksfall ges tillsammans med läroanstaltens övriga personal.

När studeranden insjuknar akut

Som studerande behöver du inte ha tillstånd eller intyg av hälsovårdaren för att gå hem när du blivit sjuk mitt under dagen. På yrkesinstitut kan du med egen anmälan vara frånvarande från skolan i tre dagar, varefter du behöver ett intyg av en hälsovårdare/läkare på hälsostationen om att sjukdomen fortsätter. I gymnasier rapporteras frånvaro enligt läroanstaltens egen praxis.

Hälsovårdaren vid studerandehälsovården skriver inte ut intyg för sjukledighet.

I regel hör närmare diagnostik, vård och behandling och uppföljning av sjukdomar dock inte till studerandehälsovården. Vid behov hänvisas du antingen till hälsostationen eller till specialiserad sjukvård (remiss).

Anvisningar som gäller grundsjukdomar hos studerande

Det är bra att informera studerandehälsovårdaren om dina eventuella grundsjukdomar och medicineringen i samband med dem. Vården och uppföljningen av grundsjukdomar hör till den vårdansvariga enheten. I akuta situationer (till exempel lågt blodsocker hos en diabetiker) kan du besöka studerandehälsovårdarens mottagning. Du ska ha med sig de läkemedel som behövs för en eventuell grundsjukdom, liksom även andra läkemedel som ska tas vid behov. Skolan svarar inte för förvaringen av de studerandes egna läkemedel.

Olycksfall i skolan

Hälsovårdaren ansvarar tillsammans med skolans övriga personal för första hjälpen i olycksfall som inträffar i skolan. Om en olycka inträffar under skoldagen kan du gå till hälsovårdaren om hon är på plats. Hälsovårdaren ger första hjälpen, kartlägger situationen, registrerar det inträffade och hänvisar dig vid behov till hälsostationen och kontaktar vårdnadshavarna. I en situation av första hjälp har vårdnadshavaren ansvaret för att eleven förs till fortsatt vård. Akuta problem tas om hand på hälsostationen.

Om en olycka inträffar görs alltid en olycksanmälan till skolsekreteraren. Händelsebeskrivningen som fogas till olycksanmälan skrivs av läraren eller vårdnadshavaren tillsammans med eleven. Gymnasieelever gör olycksanmälan med skolsekreteraren. Studerande vid yrkesinstitut fyller i olycksanmälan tillsammans med läraren. Eventuell ersättning kan ansökas mot kvitton.

Eleverna i Esbo stads skolor är försäkrade genom en olycksfallsförsäkring som täcker den offentliga hälso- och sjukvårdens poliklinikavgift. Yrkesinstitutet Omnias studerande är försäkrade genom en gruppförsäkring som gäller i skolan, på skolresor och under perioder för inlärning i arbetet.

Sexualhälsa

Målet för skolhälsovården är att för sin del hjälpa unga att identifiera sin egen individuella och unika fysiska och psykiska utveckling. 

Skolhälsovårdaren och skolläkaren ger information om

 • respekt för den egna och andras kropp
 • hur man höjer sitt självförtroende
 • hur man skyddar sig mot våld och utnyttjande
 • sexuella rättigheter
 • sexualitet
 • sex
 • sexualhälsa
 • sexuellt överförda sjukdomar
 • förebyggande av graviditet och preventivmedel.

Att börja använda preventivmedel

Ta kontakt med studerandehälsovårdaren om du vill boka tid för preventivrådgivning. På mottagningen får du fylla i en blankett med förhandsuppgifter. Studerandehälsovårdaren kan ge en frisk ung kvinna kombinationspiller, minipiller eller en preventivring. Om dessa preventivmetoder inte är lämpliga för dig blir du hänvisad till .

Om preventivmedlet inte har fungerat (t.ex. kondomen har gått sönder) använd akut-p-piller så snart som möjligt efter samlaget. Akut-p-piller kan var och en som fyllt 15 år köpa på apoteket utan recept. Den som är under 15 år får vid behov recept på sin egen hälsostation.

Misstanke om könssjukdom

Om du misstänker dig ha blivit smittad med en könssjukdom, ta kontakt med studerandehälsovårdaren. Upplysningar om könssjukdomar och testning

Psykisk hälsa

Det lönar sig att ta kontakt med skol- eller studerandehälsovården om du känner dig nedstämd, inte kan sova, har bekymmer som gäller människorelationer eller din livssituation eller är bekymrad över ditt orkande. Utöver mottagningsbesök kan hälsovårdaren vid behov, med respekt för dina behov och önskemål, hänvisa dig vidare till mentalvårdstjänsterna i din egen kommun.

Gymnasier och yrkesinstitut har en kurator och psykolog som du kan vända dig till i frågor som gäller psykisk hälsa och stöd för studierna. 

Vid behov kan läkaren inom studerandehälsovården remittera dig till den specialiserade sjukvården.

Ungdomspolikliniken i Esbo (13–22 år) erbjuder stöd och samtalshjälp i frågor som gäller psykisk hälsa, missbruk, spelproblem och fritidssysselsättning. Även ungas föräldrar kan fråga om råd. Tjänsterna är konfidentiella och avgiftsfria och remiss behövs inte.

Elevvård

Elevhälsa innebär omsorg om elevernas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Det viktigaste målet för elevhälsa är att skapa en sund och trygg inlärnings- och skolmiljö som främjar elevsamfundets välvärd.

Elevhälsa tillhör alla som är verksamma i skolan, och den genomförs i samarbete med hemmen. Det väsentliga målet är att förebygga olika hinder och problem som står i vägen för inlärningen och att identifiera dem i ett tidigt skede. Elevhälsan är konfidentiell och avgiftsfri.

I varje skola i Esbo finns en elevhälsogrupp. Gruppen består av skolhälsovårdaren, rektorn, psykologen, kuratorn, specialläraren, studiehandledaren och en medlem av lärarkåren. I gruppen kan också ingå en elev- och föräldrarepresentant, skolläkaren och andra aktörer.

Individuellt inriktad elevhälsa

Med individuellt inriktad elevhälsa avses skol- och studerandehälsovårdens tjänster, psykolog- och kuratorstjänster samt sektorsövergripande individuellt inriktade insatser från elevhälsan.

För att utreda stödbehovet hos en enskild studerande kan en särskild expertgrupp tillsättas. Gruppens sektorsövergripande sammansättning baserar sig alltid på prövning från fall till fall och det ärende som ska behandlas. Behandlingen av ett ärende i en expertgrupp som tillsatts för en enskild studerande baserar sig alltid på samtycke av den studerande eller vid behov vårdnadshavaren eller någon annan laglig företrädare.

Stöd för inlärning

Hälsovårdaren deltar vid behov i grupper för stöd för inlärning och separat efter kallelse i sådana fall där hälsovårdarens yrkeskunskaper behövs för utredning och planering av ärenden som gäller en studerandes stödbehov eller inlärning.

Beroende och missbruk: Spelande och berusningsmedel

På studerandehälsovården får du vid behov stöd, handledning och råd om ditt spelande eller mediebruk stör det normala vardagslivet.

Inom studerandehälsovården uppmuntras eleverna till drogfrihet, och berusningsmedel diskuteras i samband med hälsoundersökningarna. Som berusningsmedel betraktas tobak, snus, alkohol, narkotika, missbruk av läkemedel, tekniska lösningsmedel och anabola steroider.

Användning av berusningsmedel är skadligt för hälsan och enligt lag förbjudet för unga som inte fyllt 18 år. En ung människas kropp är fortfarande under utveckling, och därför betydligt mer utsatt för berusningsmedlens skadliga effekter än vuxnas kropp.

Det är bra att diskutera berusningsmedel hemma med en vuxen. Om det uppstår oro hemma över den ungas bruk av berusande ämnen kan vårdnadshavaren eller den unga själv vara i kontakt med studerandehälsovården för att få handledning och råd.