Tandvård

 

Tandvårdens tidsbokning

Tidsbokningen betjänar på webben och per telefon. I brådskande fall får du hjälp dygnet runt.

Icke-brådskande vård

Tidsbokning per telefon: Numret 09 816 30300 betjänar vardagar kl. 7.45–16. Tidsbokningen använder ett system för återuppringning. Lämna ditt telefonnummer i automaten, så ringer vi dig under samma dag. Vi skickar en påminnelse om din bokade tid per textmeddelande två dagar före utsatt datum.

Tidsbokning på webben: Du kan boka en tid på webben om en tandläkare eller munhygienist gjort i samarbete med dig en vårdplan, där tidpunkten för de följande besöket definieras. Möjligheten att boka tid är ikraft 1 månad på förhand och 3 månader efter den planerade besöksmånaden. Du kan också boka tid för munhälsokontroll för barn i åldrarna 1, 3, och 5 år när du fått en kallelse per brev. Tidsbokning på webben: esbo.fi/e-halsostation

Vi skickar en påminnelse om din bokade tid per textmeddelande två dagar före utsatt datum.

Avbokning: Meddelanden om avbokning kan du lämna på telefonsvararen, tfn 09 816 30300 under alla tider på dygnet. Du kan också avboka på webben (förutom tandreglering). Kom ihåg att avboka en tid som du inte kan använda senast kl. 14 föregående dag. Vi tar ut en avgift för oanvända tider som inte avbokats och för tider som avbokats i sista stund.  Om du av någon orsak inte får påminnelsen och missar tiden, är det inte en orsak att efterskänka avgiften. Läs mer om avgiften för en mottagningstid som inte används.

Fyll i blanketten för förhandsuppgifter före ditt första besök. Om du fått textmeddelande om saken kan du fylla i blanketten på webben, esbo.fi/e-halsostation. Alternativt kan du skriva ut och fylla i den på papper och ta med dig pappret till mottagningen: blankett för förhandsuppgifter för vuxna / blankett för förhandsuppgifter för barn.

Brådskande vård

Brådskande första hjälp på vardagar

 • Bokning av brådskande tandvård på webben: du kan boka tid för vuxna på vardagsjouren i Kilo, Trillagatan 5 (kliniken har öppet kl. 8–16).
 • Tidsbokning för brådskande tandvård vardagar kl. 7–16, tfn 09 816 35900. Om du är yngre än 18 år eller rörelsehindrad får du brådskande vård på en tandklinik nära ditt hem.

Jouren under kvällar och veckoslut

Tidsbokning vardagar kl. 14–21, veckoslut och vardagshelger kl. 8–21, tfn 09 471 71110. Kom ihåg att ringa innan du kommer till jouren. 
Haartmanska sjukhuset, Haartmansgatan 4, byggnad 12, Helsingfors.

Nattjour

På nattjouren vårdas endast patienter som behöver omedelbar vård och som på medicinska grunder inte kan vänta till följande morgon kl. 8.
Tidsbokning till nattjouren kl. 21–8, tfn 040 621 5699. Kom ihåg att ringa innan du kommer till jouren.
Tölö sjukhus olycksfallsstation, Tölögatan 40, Helsingfors.

Personer med hörselskada kan boka tid per textmeddelande

Tidsbokning och rådgivning för personer med hörselskada per textmeddelande på tfn 046 877 1170 vardagar klockan 7.45-16.00

Icke-brådskande eller brådskande vård?

Symtom som kräver brådskande vård

 • Svullnad med feber
 • Svårigheter att öppna och stänga munnen
 • Andningssvårigheter, svårigheter med att svälja
 • Skador eller olyckor som berör mun eller käkar
 • Smärta eller värk som inte lindras av värkmedicin
 • Blödning till exempel efter att en tand avlägsnats, om blödningen inte upphör efter 45–60 minuters behandling med kompressionsförband.
 • Problem med fasta och löstagbara tandställningar
 • Speciellt störande sprickor i tänder eller plomber


Situationer där målet är vård inom tre veckor

 • Lindrig smärta som lindras av värkmediciner
 • Ilningar vid kallt och varmt
 • Sprickor i tänder eller plomber
 • Problem med proteser

Tandklinikernas kontaktuppgifter

Esbobor kan fritt välja bland stadens tandkliniker. Tandklinikerna har öppet vardagar kl. 8–15. Tidsbokningsnumret för tandklinikerna, tfn 09 816 30300, betjänar vardagar kl. 7.45–16.00.

Förfrågningar om tandvårdens räkningar och avgifter: hammashoito.asiakaspalvelukeskus@espoo.fi

Esbo centrum

Kalajärvi tandklinik
Besöksadress: Höstglödsängen 4
Postadress: PB 2515, 02070 ESBO STAD

Hälsostationen Samaria i Esbo centrum/Tandkliniken
Besöksadress: Hälsogränden 2
Postadress: PB 2516, 02070 ESBO STAD

Tandkliniken vid Esbo sjukhus
Besöksadress: Karvasbackavägen 6
Postadress: PB 2550, 02070 Esbo stad

Esboviken

Esbovikens tandklinik
Besöksadress: Sjöfolksvägen 4  
Postadress: PB 2400, 02070 ESBO STAD

Stensviks tandklinik
Besöksadress: Sjöröken 3, 2 vån.
Postadress: PB 2410, 02070 ESBO STAD

Nöykis tandklinik
Besöksadress: Oxfotvägen 8
Postadress: PB 2402, 02070 ESBO STAD

Alberga

Kilo tandklinik
Besöksadress: Trillagatan 5
Postadress: PB 2137, 02070 ESBO STAD

Alberga tandklinik
Besöksadress:Konstapelsgatan 2
Postadress: PB 2119, 02070 ESBO STAD

Rosaslottets tandklinik
Besöksadress: Lustslottsvägen 4
Postadress: PB 2113, 02070 ESBO STAD

Mattby, Olars, Hagalund

Gäddviks tandklinik
Besöksadress: Gäddviksgatan 19
Postadress: PB 2231, 02070 ESBO STAD

Hagalunds tandklinik
Besöksadress: Flitarvägen 2
Postadress: PB 2216, 02070 ESBO STAD

Mattby tandklinik på Mattsgatan har stängt. Du kan i samband med tidsbokningen välja vilken som helst av stadens tandkliniker. Närmast Mattby är tandklinikerna i Gäddvik, Hagalund, Esboviken och Nöykis. Dessutom erbjuds tandvård i Mattby i begränsad omfattning som köpta tjänster. Du får mer information om detta i samband med tidsbokningen.

Klientavgifter för tandvård

Kommunal tandvård är gratis för personer under 18 år, med vissa undantag: avgiften för en mottagningstid som inte använts och inte avbokats i tid, avgiften för en tandställning som försvunnit eller skadats på grund av vårdslöshet eller då den använts på fel sätt.

Ett besök hos munhygienisten kostar 10,30 euro och ett tandläkarbesök 13,10 euro. Dessutom finns det avgifter för olika ingrepp.

Avgiften för ett besök på specialtandvårdens mottagning är 19,20 euro.

Avgiften för en oanvänd mottagningstid som inte avbokats i tid är 50,80 euro för alla personer över 15 år. Mottagningstiden ska avbokas senast föregående dag före kl. 14.00. Avboka på webben eller genom att lämna ett meddelande på telefonsvararen (dygnet runt) på tfn 09 816 30300.

Klientavgifter för tandvård

Felaktigt bett och tandreglering

I samband med tandkontrollerna kontrolleras också bettet. Vid behov hänvisas du till en specialisttandläkare som bedömer hur svårt problemet är, om du behöver tandreglering, och speciellt för barnpatienters del när tandregleringen ska inledas.

Felaktigt bett

I Esbo är det möjligt att få tandreglering enligt de nationella rekommendationerna.

De felaktiga betten poängsätts på en skala på 1–10 enligt hur svåra de är. Esbo stad behandlar felaktiga bett som klassificerats till 8–10. I mildare fall kan patienter som vill det få tandreglering hos privata tandläkare, på egen bekostnad.

Tandreglering

Tandreglering förutsätter en god munhälsa. Det får inte finnas hål i tänderna eller tandköttsinflammation och tänderna måste rengöras oklanderligt under hela tandregleringen.

Tandställningarna måste användas enligt anvisningarna och de ska tas med på varje vårdbesök. I början av tandregleringen kan tänderna verka känsliga.

Tandregleringen tar i snitt mellan ett och tre år. Efter detta följer retentionsperioden, det vill säga stabiliseringsskedet, som vanligtvis tar två år.

Vården är avgiftsfri för patienter under 18 år. För en oanvänd mottagningstid som inte avbokats uppbärs en avgift för alla som fyllt 15 år. Kostnaderna för tandställningar som försvunnit eller gått sönder på grund av vårdslös behandling står patienten själv för. Om patienten inte använder tandställningen enligt anvisningarna och tandställningen därför måste förnyas, står patienten själv för tandlaboratoriekostnaderna.

Första hjälpen

Om tandställningen, retentionstråden, retentionsbrickan eller någon annan del av tandställningen går sönder eller förvrängs, eller om tandställningen av någon annan orsak inte kan användas som den ska, bör patienten snarast möjligt kontakta munhälsovårdens tidsbokning på tfn 09 816 30300.

Tjänster i olika livsskeden     

Familjer som väntar sitt första barn

Familjer som väntar sitt första barn kan komma på ett avgiftsfritt rådgivningsbesök. Graviditetstiden utgör ett lämpligt tillfälle att tillägna sig information om barns munhälsa och munvård, eftersom föräldrarnas hälso-, närings- och munvårdsvanor lätt överförs till barnet. Målet är att föräldrarnas mun och tänder är friska innan barnet föds. I besöket ingår ingen munhälsokontroll, utan det fungerar som hjälp för att skapa en grund för goda hälsovanor. Vi går tillsammans igenom vilka åtgärder som behövs och kommer överens om vilka tjänster ni hänvisas till. Tiden bokas via tandvårdens tidsbokning.

Barn och unga

Hela åldersklassen deltar i de regelbundna kontrollerna. Till dem kallas man per brev. För alla barn och unga görs också en individuell vårdplan med uppgifter om när följande besök till munhygienist och tandläkare ska ske, anvisningar för hemvård, förebyggande och behandlande vård, uppföljning av utvecklingen av bettet och eventuella röntgenundersökningar.

Barn på ett, tre och fem år får ett brev om möjligheten att boka tid för en munhälsokontroll. Tidsbokningen kan göras på webben eller per telefon. Brevet skickas något före barnets födelsemånad eller under den.

Elever i årskurs ett, tre, fem och åtta får ett brev om möjligheten att boka tid för en munhälsokontroll. Tidsbokningen kan göras på webben eller per telefon.

Alla 17-åriga Esbobor får ett brev med uppmaning att boka tid till munhälsokontroll.

Studerande

Studerande i läroanstalter i Esbo kan oberoende av sin hemort söka sig till munhälsokontroll inom kommunal tandvård i Esbo. Vården är avgiftsfri för unga under 18 år.

Vuxna

För alla undersökta patienter görs en individuell vårdplan i vilken man definierar behovet av vård och tidtabellen för den samt tidpunkten för följande undersökning.

Så sköter du din munhälsa

En frisk mun är en viktig del av människans hälsa. Inflammationer i munnen har samband med många allmänsjukdomar. Sjukdomar i munnen kan förekomma länge utan några symptom. En god munhälsa bygger på en god egenvård och på en tandvård enligt individuella behov.

Så sköter du din munhälsa

Munhälsovårdens servicelöfte

Esbobor i alla åldrar har rätt att ta del av tjänsterna inom stadens munhälsovård. Du kan önska en mottagningstid på den tandklinik du föredrar.

 • Du når oss lätt. 
 • Du får brådskande vård alla dagar året om.
 • Du får en vårdplan som täcker flera år.
 • Vi kallar barn och unga till munhälsokontroll.
 • Du kan också sköta ärenden på webben.
 • Vi utvecklar kontinuerligt vår kundservice.