Servicesedel för tandvård

Esbo stad ordnar ett försök med servicesedel för kommunal tandvård 3.8.2020–31.12.2021.

Tjänster med servicesedeln är ett alternativ till tjänster som kommunen själv producerar eller köper. Kommunen bestämmer hur mycket den ersätter med servicesedeln och träffar avtal med de vårdgivare hos vilka du kan använda servicesedeln. Om tjänstens pris överstiger servicesedelns värde betalar du själv den överstigande delen. 

Servicesedeln är ett alternativ för Esbobor över 18 år vars behov av tandvård bedöms vara litet. Servicesedeln beviljas inom ramen för försökets anslag. Du kan använda servicesedeln i de privata tandkliniker i Esbo som staden har avtal med. Du kan välja betjäning på finska, svenska eller engelska. De privata tandklinikerna är tillgänglighetsanpassade.

Vilket slags vård kan man köpa med servicesedel?

Servicesedeln täcker första undersökningen, röntgenbilder samt behandling av högst tre tänder med behövlig bedövning. Behandlingen kan vara plombering, rotfyllnad eller utdragning. På basis av tandläkarens bedömning av ditt behov av tandvård kan du dessutom få förebyggande behandling eller behandling av sjukdomar i tandköttet. Servicesedeln täcker inte jourvård, tandprotetik, bettskenor, tandreglering eller kirurgi. 

Hur får jag en servicesedel?

  1. Studera användningen av servicesedeln och fundera på om det skulle vara ett lämpligt alternativ för dig.
  2. Ring tandvårdens kundservice, tfn 09 816 30 300 mån–fre kl. 8–16. En yrkesperson uppskattar preliminärt vilken tandvård du behöver. Du kan få en servicesedel när den tandvård du behöver kan täckas med servicesedeln. 
  3. Du får numret på den beviljade servicesedeln per sms till din mobil eller per brev hem. 

Om du beslutar att använda den servicesedel för tandvård som erbjuds dig, gå till väga på följande sätt:

  1. Välj en privat tandklinik där servicesedeln är gångbar. 
  2. Boka tid på den klinik du har valt. Kliniken informerar om lediga tider. När du bokar första tiden ska du ange numret på din servicesedel. Vid första mottagningen får du en vårdplan och en kostnadskalkyl för vården.
  3. Besök kliniken enligt vårdplanen.
  4. Betala din egenandel till den tandklinik du anlitar när tandvården är klar.
  5. Ge respons på tandvården och betjäningen. Du får anvisningar av den privata tandklinik du har valt.

Var får jag tandvård?

Du kan använda servicesedeln på följande tandkliniker.

Du kan inte anlita dessa företags tandkliniker på annat håll.

Tandklinikerna är tillgänglighetsanpassade. Det finns inte personlyftar i behandlingsrummen. Mer information om tillgängligheten

Vad kostar tandvården?

Det slutliga priset bestäms enligt behandlingarna som utförts. Du kan läsa exemplen på den andel du själv ska betala i tabellen nedan och jämföra med priset i stadens tandkliniker. Egenandelen vid betalning med servicesedel räknas inte in under det avgiftstak som föreskrivs i klientavgiftslagen, liksom inte heller avgifterna för behandling på stadens egna tandkliniker. (6 a § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården 734/1992)

Prisgrupp 1: Hammas Mehiläinen
Prisgrupp 2: Oral Hammaslääkärit, Terveystalo Iso Omena tandläkartjänster, HammasHammas

Exempel på behandlingspaket Klientavgift på Esbo stads tandklinik Egenandel på prisgrupp 1 Egenandel på prisgrupp 2
Tandkontroll, en gång 49 € 50 € (Totalpris 90 €, servicesedelns värde 40 €) 54 € (Totalpris 94 €, servicesedelns värde 40 €)
Plombering av en tand och borttagning av tandsten jämte nödvändiga undersökningar, bilder och bedövning. Totalt 2 besök 95 € 108 € (Totalpris 186 €, servicesedelns värde 78 €) 115 € (Totalpris 193 €, servicesedelns värde 78 €)
Kirurgisk utdragning av visdomstand under bedövning och borttagning av tandsten jämte nödvändiga undersökningar, bilder och bedövning. Totalt 3 besök 139 € 184 € (Totalpris 329 €, servicesedelns värde 145 €) 197 € (Totalpris 341 €, servicesedelns värde 145 €)
Plombering av tre tänder och borttagning av tandsten jämte nödvändiga undersökningar, bilder och bedövning. Totalt 3 besök 239 € 298 € (Totalpris 474 €, servicesedelns värde 176 €) 316 € (Totalpris 492 €, servicesedelns värde 176 €)
Rotfyllnad av en tand, plombering av två tänder och borttagning av tandsten jämte nödvändiga undersökningar, bilder och bedövning. Totalt 5 besök 330 € 399 € (Totalpris 644 €, servicesedelns värde 245 €) 423 € (Totalpris 668 €, servicesedelns värde 245 €)
Utdragning av en tand under bedövning, plombering av två tänder och borttagning av tandsten jämte nödvändiga undersökningar, bilder och bedövning. Totalt 5 besök 300 € 381 € (Totalpris 639 €, servicesedelns värde 258 €) 405 € (Totalpris 663 €, servicesedelns värde 258 €)

Vanliga frågor om servicesedeln för tandvård

När kan man få en servicesedel?

Servicesedeln för kommunal tandvård i Esbo testas 3.8.2020–31.12.2021.

Vem kan få en servicesedel?

Servicesedeln är ett alternativ för Esbobor över 18 år. Du kan få en servicesedel när den tandvård du behöver kan täckas med servicesedeln. Servicesedeln beviljas inom ramen för försökets anslag. Du kan ansöka om servicesedel var du än bor i Esbo.

Hur kan jag få en servicesedel?

Ring tandvårdens kundtjänst, tfn 09 816 30 300. En yrkesperson uppskattar preliminärt vilken tandvård du behöver. Du kan få en servicesedel när den tandvård du behöver kan täckas med servicesedeln. Det slutliga behovet av tandvård undersöks och fastslås av tandläkaren på den tandklinik du valt.

Var kan jag använda servicesedeln?

Du kan använda servicesedeln i de privata tandkliniker i Esbo som staden har avtal med

Vilka behandlingar täcker servicesedeln?

Servicesedeln är ett flexibelt system. Med vissa begränsningar får du den vård du behöver. Behovet av vård undersöks och fastslås av tandläkaren på den tandklinik du valt. Servicesedeln täcker första undersökningen, röntgenbilder samt behandling av högst tre tänder med behövlig bedövning. Behandlingen kan vara plombering, rotfyllnad eller utdragning. På basis av tandläkarens bedömning av ditt behov av tandvård kan du dessutom få förebyggande behandling eller behandling av sjukdomar i tandköttet. Servicesedeln täcker inte jourvård, tandprotetik, bettskenor, tandreglering eller kirurgi.

Hur mycket kostar tandvården när jag använder servicesedel?

Det slutliga priset bestäms enligt behandlingarna som utförts. Behovet av vård undersöks och fastslås av tandläkaren på den tandklinik du valt. Efter undersökningen får du en kalkyl över kostnaderna för tandvården. Du kan läsa exemplen på den andel du själv ska betala i tabellen och jämföra med priset i stadens tandkliniker. Egenandelen vid betalning med servicesedel räknas inte in under det avgiftstak som föreskrivs i klientavgiftslagen, liksom inte heller avgifterna för behandling på stadens egna tandkliniker. (6 a § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården 734/1992) För egenandelen får du inte ersättning enligt sjukförsäkringslagen av Folkpensionsanstalten. Däremot kan du få ersättning för resekostnaderna. Du kan fråga Folkpensionsanstalten om grundläggande utkomststöd och Esbo stad om kompletterande utkomststöd. Om du flyttar bort från Esbo mitt under vårdperioden, upphör din servicesedel att gälla på flyttningsdagen. Esbo stad svarar inte för de kostnader som uppkommer efter flyttningsdagen. För en oanvänd tid som inte avbokats i tid betalar du enligt praxis på den privata tandklinik du anlitar. Kontrollera villkoren för avbokning när du bokar tid.

Måste jag emot en servicesedel som jag ansökt om och beviljats?

Du behöver inte ta emot servicesedeln. Esbo stad ordnar då tandvård för dig på stadens tandklinik. Det är möjligt att du då måste vänta lite längre på tandvården.

Jag fick servicesedeln, men har ändrat mig. Vad ska jag göra?

Om du inte vill använda servicesedeln, förklara tydligt för den privata tandklinik du anlitat att du vill avbryta tandvården hos dem och ring tandvårdens kundtjänst, tfn 09 816 30 300. Esbo stad ordnar tandvård för dig på stadens tandklinik. Det är möjligt att du då måste vänta lite längre på tandvården. Ifall du avbryter användningen av servicesedeln, ska du till den privata tandkliniken betala din egenandel för den tandvård, t.ex. första undersökning, som du dittills har erhållit.

På vilka språk kan jag få service?

Du kan välja betjäning på finska, svenska eller engelska. Servicesedeln omfattar inte ordnande eller betalning av tolktjänst.

Är de privata tandklinikerna där servicesedeln är gångbar tillgänglighetsanpassade?

Tandklinikerna är tillgänglighetsanpassade, inklusive toaletterna. Det finns inte personlyftar i behandlingsrummen. Mer information om tillgängligheten.

Vem ansvarar för tandvårdens kvalitet?

Tandklinikerna har förbundit sig att följa de regler som fastställts av Esbo stad.(pdf på finska). Esbo stad övervakar att du får högklassiga och ändamålsenliga tjänster på den privata tandklinik du har valt. När du använder servicesedeln bygger ditt rättsskydd på lagen om patientens ställning och rättigheter, patientskadelagen och konsumentskyddslagen.

Vad ska jag göra om jag är missnöjd med tjänsten?

Du och tandkliniken har ett avtalsförhållande som gäller tandvården. Om du är missnöjd med den vård du fått, kontakta i första hand den privata tandkliniken som du anlitar. Patientombudsmannen vid tandkliniken kan också ge dig råd. Dessutom kan du föra en meningsskiljaktighet om avtalet mellan dig och den privata tandkliniken till konsumenttvistenämnden för behandling.