Samarbetsgrupp för rehabilitering

I Esbo finns två klientsamarbetsgrupper för rehabilitering: den södra och den norra arbetsgruppen.

Tillsammans med dig utarbetar arbetsgruppen förslag till lösningar på problem som gäller din rehabilitering eller sysselsättning.

Vems ärenden tas till behandling av gruppen?

Du eller en anställd som sköter dina ärenden har rätt att förelägga ditt ärende för klientsamarbetsgruppen:

• om det förekommer svårigheter med din rehabilitering
• om rehabiliteringen inte framskrider
• om det behövs samarbete mellan expertgrupper
• om det behövs en kartläggning av din helhetssituation
• om det finns behov för gruppdiskussioner mellan dig och experterna.

Hur kan du ta kontakt?

En anställd som sköter dina ärenden kan med ditt skriftliga samtycke kontakta klientsamarbetsgruppen. Du kan också själv ta kontakt med gruppens kontaktperson.

Hur behandlas dina ärenden i gruppen?

Samarbetsgruppen är en expertgrupp, som inte fattar beslut om din rehabilitering, men i gruppen samarbetar representanter för myndigheter och rehabiliteringsanordnare med dig för att söka lösningar till exempel i följande ärenden:

• gruppen hjälper dig att reda ut dina rehabiliteringsärenden
• gruppen finner lösningar som motsvarar ditt behov av rehabili-tering
• gruppen klarlägger rehabiliterarens roll och delaktighet.

Din rehabilitering behandlas av samarbetsgruppen endast med ditt skriftliga samtycke i den omfattning som är nödvändig med tanke på ditt fall. Du har rätt att

• delta i gruppens möte och berätta din egen syn på saken
• ta med en närstående person till mötet
• få en kontaktperson för att främja behandlingen av ärendet 
• få en rekommendation för en fortsättningsplan
• få service på ditt modersmål eller vid behov tolkning.

Alla som får tillgång till uppgifter om dig under behandlingen av ärendet är enligt lagen skyldiga att hemlighålla dem.

Samarbetsgruppen svarar för att tillhandahålla dina uppgifter under behandlingen av ärendet. Därefter skickas uppgifterna till hälsovårdstjänsternas enhet för medicinsk rehabilitering. Du har rätt att avgiftsfritt kontrollera uppgifter som gäller dig en gång per år.

Vem hör till samarbetsgruppen?

Till rehabiliteringens klientsamarbetsgrupp hör vanligen

• en läkare, en socialarbetare, en psykolog samt
rehabiliterare från social- och hälsovården
• en anställd från den psykiatriska polikliniken vid HNS
• en representant för FPA
• en representant för Arbets- och näringsbyrån
• en representant för bildningssektorn.

Man kan bjuda in också andra myndigheter eller sakkunniga för att behandla ärendet.