Tjänster för barn, unga och familjer

Vår uppgift är att följa barnens utveckligt ända från början av livet, stötta familjer i vardagen och se till att barn och unga får växa upp i en trygg miljö, också i svåra situationer. Vi försöker upptäcka eventuella problem i familjer i ett tidigt skede och vi satsar på att så många som möjligt själva hittar hållbara lösningar och resurser som hjälper dem att klara sig.

Mödra- och barnrådgivning

Mödrarådgivningen ger dig stöd under din graviditet och med föräldraskap. Under dina besök följer vi hur din graviditet löper och diskuterar din hälsa och ditt välbefinnande.

Barnrådgivningen följer barnets tillväxt och utveckling och ger råd som gäller hela familjens hälsa och välbefinnande. Föräldrarnas resurser, barnuppfostran och hälsorådgivning för hela familjen står i fokus under besöken till barnrådgivningen.

Rådgivningsbyråerna, tidsbokning och telefonrådgivning  

Skol- och studerandehälsovård

Inom skol- och studerandehälsovården följer vi hur barn och unga växer och utvecklas, samtidigt som vi främjar deras hälsa och välbefinnande. Vi ser också till att skol- och studiemiljön är hälsosam och säker. Vi arbetar för att skol- och studiegemenskapen ska må bra.

Tillsammans med barnrådgivningen bildar skolhälsovården och studerandehälsovården en stig där tidigare uppgifter om barnet stöder arbetet med att främja hens hälsa och välbefinnande.

Stöd för barnfamiljer i det dagliga livet

Stöd med fostran och familjesituationen

Familjearbetet för barnfamiljer, hemservicen och familjerådgivningen hjälper om du behöver stöd med familjeliv, föräldraskap eller barnuppfostran. Vi ger också stöd vid skilsmässa.

Saker att göra med barn

I Esbo finns aktivitetsparker, öppna daghem och klubbar i vilkas verksamhet du kan delta utan förhandsanmälan.

Aktivitetsparkerna är avsedda för barn och yngre tonåringar samt deras föräldrar och vårdare. Aktivitetsparkerna har verksamhet i grupper med eller utan ledare, inomhus och utomhus. Barn under skolåldern deltar i verksamheten tillsammans med föräldrar eller någon annan vuxen. Aktivitetsparkerna är gratis för användarna.

I aktivitetskalendern för familjer har vi samlat verksamhet för familjer med barn under skolåldern. Som samlingsplatser fungerar bland annat öppna daghem, aktivitetsparker, rådgivningsbyråer och församlingarnas lokaler. Tjänster och aktiviteter ordnas av Esbo stad, församlingar, föreningar och andra samarbetspartner.

Hjälp vid skilsmässa och med underhållsbidrag

Våra tjänster för personer som går igenom en skilsmässa erbjuder möjlighet att diskutera skilsmässan samt handledning och råd om arrangemangen kring skilsmässan och sådant som gäller barnen. Läs mer om våra tjänster

Se också

När allt inte är som det ska

Är du orolig över ditt barn eller din tonåring?

Vem som helst som märker att ett barn, en tonåring eller en familj behöver hjälp kan kontakta socialarbetet för barnfamiljer och barnskyddet. Om du känner oro för ett barn kan du göra en barnskyddsanmälan på webben, om du vet barnets personnummer, eller på papper (pdf, 100 Kt). Barnskyddsanmälan ska lämnas till barnskyddet i det område där barnet bor. Det är också möjligt att göra anmälan anonymt.

Är du orolig över hur du eller ditt barn orkar och mår?

  • Läs om mental- och missbruksvårdens tjänster
  • Ungdomspolikliniken Nupoli betjänar unga personer på 13–22 år utan tidsbokning. Ungdomspolikliniken ger stöd och samtalshjälp med problem som gäller mental ohälsa, rusmedel, spelberoende och användning av fritiden.
  • Vid mentala problem kan du också boka en läkartid på din hälsostation. Du kan också boka tid på webben via esbo.fi/ehalsa

Barnpsykiatriska enheten

Vid den barnpsykiatriska enheten vårdar vi i regel barn i förskole- och lågstadieåldern och deras familjer. Barnet och familjen hänvisas till tjänsterna via konsultationer med samarbetspartner som verkar i barnets vardag (bland annat småbarnspedagogiken och skolan) när det finns avsevärd oro för barnets känsloliv, beteende och/eller psykiska hälsa och barnet har nedsatt funktionsförmåga på grund av dessa svårigheter och problem. För konsultationen behövs alltid föräldrarnas samtycke. Inom konsultationsnätverket kommer vi tillsammans överens om det mest ändamålsenliga stödet för barnet och familjen och samarbetar med partner.

Enheten har ingen barnpsykiatrisk jour eller sjukhusvård.