Barnskydd

Barnskyddet hjälper och stöder barn och familjer i svåra situationer. Barnskyddet bevakar också barnets rätt till en trygg uppväxtmiljö, en balanserad och mångsidig utveckling samt särskilt skydd.

Barnskyddet hjälper när andra stödtjänster för barnfamiljer inte är tillräckliga för en familj.

 

Barnskyddsbyråernas kontaktuppgifter

Barnskyddets distriktsbyråer betjänar barnskyddsklienter i fyra olika områden. Om vi inte kan svara på ditt telefonsamtal genast, ringer vi tillbaka samma dag eller dagen därpå.

Esbo centrums barnskydd

tfn 09 81621 (telefonväxel)

jour tfn 046 877 1424, kl. 8–15
fax 09 8164 5946

Barnskyddet i Kalajärvi, Morby och Södrik
Kamrersvägen 7, 2. vån., 02770 Esbo
PB 2532, 02070 ESBO STAD

Ledande socialarbetare
Riina Mattila, tfn 050 5446 005
Virpi Heinola, tfn 040 650 7527
Natalja Ugbah, tfn 043 8265 238
fornamn.efternamn@esbo.fi

Esbovikens barnskydd

tfn 09 81621 (telefonväxel)

jour tfn 046 877 1868, kl. 8–15
fax 09 8164 5651
 

Stensviksgatan 1 A, 5. vån., 02320 Esbo
PB 2403, 02070 ESBO STAD

Ledande socialarbetare
Miia Kivilinko, p. 050 306 8319
Pia Kurola, tfn 050 5482 035
fornamn.efternamn@esbo.fi

Albergas barnskydd

tfn 09 81621 (telefonväxel)

jour tfn 046 877 2087, kl. 8–15
fax 09 8163 5230
 

Fågelbergavägen 2 A, 3. vån., 02650 Esbo
PB 2124, 02070 ESBO STAD

Ledande socialarbetare
Mona-Harriet Venermo, tfn 040 190 3757
Aila Helminen, tfn 046 8772 710
Mari Pakarinen, tfn 050 3482 957
fornamn.efternamn@esbo.fi

Mattby-Olars och Hagalunds barnskydd

tfn 09 81621 (telefonväxel)

jour tfn 050 413 4622, kl. 8–15
fax 09 8164 2513

Gårdsbrinken 1 A, 4. vån. 02240 Esbo
PB 2310, 02070 ESBO STAD

Ledande socialarbetare
Merja Poikala, tfn 046 877 2494
Päivi Korpi-Kauhanen, tfn 046 8771 532
fornamn.efternamn@esbo.fi

 

Barnskyddsanmälan

Vem som helst som märker att ett barn, en ung person eller en familj behöver hjälp kan kontakta barnskyddet. Du kan be om hjälp och stöd också tillsammans med någon annan myndighet, till exempel en anställd inom dagvården, i skolan eller inom hälsovården. Det är möjligt att göra anmälan anonymt. Barnskyddsanmälan ska lämnas till barnskyddet i det område där barnet bor.

  • Gör en barnskyddsanmälan (överföring: webbsystem), om du märker eller får veta om något som är en orsak att utreda behovet av barnskydd.
  • Gör en föregripande barnskyddsanmälan (pdf, 17 Kt), om du är orolig för välmåendet hos ett barn som ska födas eller barnets föräldrar.
  • Ta kontakt med den myndighet som svarar för socialvården om du är orolig för en kund, en närstående eller någon annan du träffar då det gäller personens livshantering, rusmedelsanvändning, utkomst eller barnens situation.

Efter kontakten eller barnskyddsanmälan bedömer vi barnets och familjens behov av stöd och tjänster tillsammans med familjen. Ett eventuellt klientskap vid barnskyddet börjar först efter bedömningen av servicebehovet.

I akuta krissituationer kan du kontakta Social- och krisjouren  dygnet runt på numret 09 816 42439.

Klientplanen lägger grunden för samarbetet för barnets bästa 

För ett barn som behöver hjälp av barnskyddet görs en klientplan. Den görs av den socialarbetare som ansvarar för barnets ärenden tillsammans med barnet och barnets föräldrar eller vårdnadshavare. Socialarbetaren har ofta en socialhandledare som arbetspar. I planen beskrivs barnets och familjens behov av tjänster och stöd samt de förhållanden och saker som man vill påverka.  

Stöd och tjänster för familjer

Den hjälp som barnskyddet erbjuder kan vara till exempel att utreda en problemsituation, att socialhandledaren ger planenligt stöd till familjen, att trygga familjens boende och utkomst, att stöda barnets hobbyer eller studier, att ordna en stödperson eller stödfamilj och att ordna vård och terapi för rehabilitering av barnet eller föräldrarna.

Familjerehabilitering

Familjerehabiliteringens utgångspunkt är att trygga barnets uppväxt och utveckling tillsammans med föräldrarna.

Mer information om och kontaktuppgifter till stödcentret för familjer i Domsby 

Barn- och ungdomshem

En del av barnen som placeras i vård utom hemmet bor och växer upp i barn- och ungdomshem. Det finns två enheter i Esbo där barnet kan bo en längre tid dygnet runt.

Brottmål mot minderåriga och representation i rätten

När en minderårig misstänks för brott, stöds barnet och familjen av en socialhandledare som representerar barnet i rätten. Socialhandledaren fungerar också som barnets eller den ungas intressebevakare och assistent vid polissamtal och polisförhör samt under olika skeden av rättsprocessen. Socialhandledaren strävar också efter att ingripa i helhetssituationen om ett barn eller en ung person begår brott och hindra hen från att begå fler brott.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Kamrersvägen 7, 4 vån.
Postadress: PB 213, 02070 ESBO STAD

Socialhandledarna inom den rättsliga hjälpen
tfn 050 5400 741
tfn 043 8247 409

Mobila tjänster inom barnskyddet

De mobila tjänsterna inom barnskyddet är stödåtgärder inom barnskyddets öppenvård. Tjänsterna riktar sig till barn i alla åldrar och deras familjer i Esbo.

Läs mera: Intensifierat familjearbete

Via intensifierat familjearbete är det också möjligt att delta i boendepraktik i Lustikulla. Praktiken är avsedd för 17-åriga klienter inom barnskyddets öppenvård. Före den unga flyttar in i bostaden ska hen vara klient inom det intensifierade familjearbetet, som utreder färdigheterna för självständigt boende. Boendepraktiken övervakas inte dygnet runt och ansvaret för de minderåriga kvarstår hos föräldrarna. Tjänsten är gratis, men under praktiken har föräldrarna ansvar för att försörja den unga.

Mer information:
ansvarig handledare Sirpa Alaranta

Intensifierat familjearbete

Intensifierat familjearbete stöder klientfamiljer inom barnskyddet. Det är frågan om familjer som behöver särskilt stöd på grund av sin svåra situation. Intensifierat familjearbete är arbete som strävar efter förändring och erbjuder intensiv hjälp i familjens hem.

Läs mer på sidan Intensifierat familjearbete

Kontaktuppgifter

Intensifierat familjearbete
Videstigen 1, 02770 Esbo
PB 2563
02070 ESBO STAD
 
Ansvariga handledare för teamen

  • Mirjam Nyberg, tfn 046 877 2352, mirjam.nyberg@esbo.fi
  • Sirpa Alaranta, tfn 046 877 3527, sirpa.alaranta@esbo.fi

Intensiv bedömning inom barnskyddets öppenvård

Tjänsten är avsedd för barnfamiljer som behöver en snabb bedömning av sin situation och sitt stödbehov. Familjens situation har förändrats eller blivit kritisk och familjen behöver hjälp och stöd snabbt. Oron och risken för brådskande placering av barnet är särskilt stor. Under bedömningsperioden arbetar vi intensivt och förutsätter att familjen aktivt deltar i arbetet. Syftet med bedömningen är att utreda vilka tjänster familjen skulle dra nytta av. Arbetet är intensivt, 3–5 möten per vecka i familjens livsmiljö och med familjens nätverk. Efter en månads arbete ordnas ett möte där man utifrån bedömningen kommer överens med familjen och socialarbetaren om behovet av eventuellt fortsatt stöd.

Kontaktuppgifter

Intensiv bedömning inom barnskyddets öppenvård
Videstigen 1, 02770 Esbo
PB 2563, 02070 ESBO STAD
 
Ansvarig handledare
Lotta Kauppinen, tfn 040 550 5351, lotta.kauppinen@esbo.fi

Socialhandledning inom vård utom hemmet 

Socialhandledning inom vård utom hemmet betjänar familjer som redan är klienter inom vården utom hemmet och fosterfamiljer. Socialhandledning inom vård utom hemmet erbjuder följande tjänster
  • familjearbete under vården utom hemmet
  • kartläggning av familjesituationen
  • socialhandledning för föräldrar
  • yrkesmässigt stöd för unga och
  • kamratstödsgrupper.

Målet med arbetet är en positiv förändring i familjesituationen och samförstånd mellan parterna. Socialhandledning inom vård utom hemmet skräddarsys för klientens behov och stöder klientens möjligheter.

Kontaktuppgifter till socialhandledningen inom vård utom hemmet
Socialhandledning inom vård utom hemmet
Videstigen 1
PB 32217, 02070 ESBO STAD

Ansvarig handledare
Elias Saura
tfn 050 358 3543
elias.saura@esbo.fi

Mobila tjänster inom barnskyddet

Videstigen 1, 02770 Esbo
PB 2563, 02070 ESBO STAD

Servicechef
Tiina Tranberg
tfn 050 351 1278
tiina.tranberg@esbo.fi

Brådskande placering skyddar barnet i krissituationer 

Det kan behövas brådskande placering om förhållandena i barnets hem eller bristerna i omsorgen om barnet akut äventyrar barnets hälsa eller utveckling. Placering kan vara ett alternativ också om barnets vårdnadshavare tillfälligt inte klarar av att sköta om sitt barn eller om barnet själv allvarligt äventyrar sin hälsa och utveckling. Brådskande placering görs för en viss tid (30 dagar).

Enheter för brådskande placering i Esbo

Om du anser att ett barn är i omedelbar fara, kontakta under vardagar barnskyddet i det område barnet bor i. Kontakta under kvällar och veckoslut Social- och krisjouren.

Omhändertagande erbjuder en trygg uppväxtmiljö 

Om ett barns uppväxtförhållanden och särskilt förhållandena i hemmet är sådana att barnets utveckling och/eller hälsa allvarligt äventyras eller hotar att äventyras, ska barnskyddet förbereda omhändertagande. Före omhändertagandet ska en socialarbetare utreda om barnets hälsa och utveckling kan tryggas på annat sätt. Socialarbetaren bedömer om förhållandena är så farliga att omhändertagande är det bästa alternativet för barnet. När bedömningen görs lyssnar man på alla parter i familjen.

En guide för dig vars familj berörs av ett omhändertagande: (endast på finska)

Vård av barn utom hemmet

Med vård av barn utom hemmet avses att man ordnar vård och fostran för ett barn som har omhändertagits, placerats brådskande eller placerats tillfälligt enligt barnskyddslagen. En förutsättning för vård utom hemmet är att barnet har placerats brådskande eller omhändertagits.

Syftet med vård utom hemmet är att trygga en balanserad utveckling och välfärd för barnet enligt barnets individuella behov och önskemål. Vård av barn utom hemmet kan genomföras på många sätt. Barnet kan bo till exempel i en fosterfamilj, på ett ungdomshem eller på barnhem. Vi försöker ordna vården utom hemmet som familjevård alltid då det är möjligt.

Vi väljer platsen enligt barnets bästa. Även när barnet bor utanför hemmet stöder vi föräldrarna för att barnet senare ska kunna bo hemma.

Socialarbete inom familjevården 

Barnskyddets familjevård betyder att barnet vårdas och fostras i ett fosterhem, utanför det egna hemmet.

Socialarbete inom anstaltsvården

Socialarbetarna inom anstaltsvården ansvarar för omhändertagna barn som placerats i barnskyddsanstalter eller i professionella familjehem. Socialarbetarna ansvarar också för ärenden som angår barnets föräldrar under barnskyddsklientskapet.

Barn- och ungdomshem

En del av barnen som placeras i vård utom hemmet bor och växer upp i barn- och ungdomshem.

Upptagningshem

Eftervård för unga

Stöd för den unga och den ungas familj

Eftervårdens stöd är huvudsakligen avsett för unga i åldern 18–20 år som före myndig ålder varit omhändertagna och placerade i vård utom hemmet eller som varit placerade som stödåtgärd inom öppenvården i minst ett halvt år. Dessutom förutsätts att den unga har varit klient hos barnskyddet under de senaste fem åren. Under eftervården behandlas också ärenden som gäller den ungas egen familj (sambo/make eller maka och barn). Eftervården är frivillig.

Hjälp i vardagen och i att uträtta ärenden

I eftervården får den unga en egen socialarbetare och vid behov också en egen socialhandledare.

Vår personal hjälper den unga i vardagen samt handleder och ger råd bland annat då det gäller pengar, att sköta ärenden på ämbetsverk och att söka studieplats eller arbete och att hitta bostad.

Ekonomiskt stöd kan vi i eftervården bevilja vid behov för att möblera den första bostaden, för hobbyer, skolresor och skolmaterial. För det grundläggande utkomststödet svarar FPA.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Kamrersvägen 7, 4 vån.
Postadress: PB 213, 02070 ESBO STAD

Eftervårdens socialarbetare
tfn 09 81621 (växel)

Ledande socialarbetare
tfn 040 485 4630

Stödtjänster för unga

Stödteam för unga

Om du är en ung Esbobo som är berättigad till eftervård kan du få en egen handledare, som du träffar 1–3 gånger i månaden. Socialhandledarna i stödteamet för unga arbetar tillsammans med den unga personen och dennas nätverk med målet att den unga ska bli självständig. Vi ger råd och handleder bland annat i att sköta myndighetsärenden, hitta studieplats, jobb och bostad. Dessutom erbjuder vi stöd i början av det självständiga boendet. Unga som förbinder sig till handledningen har möjlighet att komma till en familjebostad inom eftervården där man kan få stöd eller grannstöd.

Kontaktuppgifter
Besöksadress: Kamrersvägen 7, 4 vån.
Postadress: PB 213, 02070 ESBO STAD

Handledarna i stödteamet för unga
tfn 09 81621 (växel)

Ledande socialarbetare
Riikka Hynynen, tfn 050 428 9405, riikka.hynynen@esbo.fi

Brottmål mot minderåriga och representation i rätten

Minderårig som brottsmisstänkt

När en minderårig misstänks för brott, stöds barnet och familjen av en socialhandledare som representerar barnet i rätten. Socialhandledaren fungerar också som barnets eller den ungas representant för socialtjänsterna vid polissamtal och polisförhör samt under olika skeden av rättsprocessen. Socialhandledaren strävar också efter att ingripa i helhetssituationen om ett barn eller en ung person begår brott och hindra hen från att begå fler brott.

Kontaktuppgifter
Besöksadress: Kamrersvägen 7, 4 vån.
Postadress: PB 213, 02070 ESBO STAD

Socialhandledarna inom den rättsliga hjälpen
tfn 050 5400 741 och tfn 043 8247 409