När barnet blir klient hos barnskyddet

Barnskyddet hjälper och stöder barnet och familjen i svåra situationer samt bevakar barnets rätt till en trygg och stimulerande uppväxtmiljö, till en balanserad och mångsidig utveckling samt till särskilt skydd.

När familjen bett om hjälp hos barnskyddet eller en barnskyddsanmälan (pdf, 5 Kt) har gjorts eller oro för barnets välfärd på annat sätt kommit till barnskyddets kännedom, tar socialarbetaren eller socialhandledaren kontakt med barnets vårdnadshavare för att reda ut barnets och familjens situation. Vid kontakten avtalas vid behov om en bedömning av servicebehovet. Under bedömningen utreds familjens och barnets livssituation, behovet av stöd samt vilka stödtjänster för barnet och familjen som finns till förfogande. Barnets och familjens åsikter beaktas under bedömningen. Under bedömningen träffar socialarbetaren eller socialhandledaren barnet och familjen och samarbetar med nätverket kring barnet, till exempel närstående, daghemmet eller skolan. Barnet blir klient hos barnskyddet när bedömningen visar att barnet har behov av barnskydd och att barnet och familjen kan få hjälp av barnskyddet.

Klientplanen lägger grunden för samarbete för barnets bästa

För ett barn som behöver stöd av barnskyddet utarbetas en klientplan. Den görs av den socialarbetare som ansvarar för barnets ärenden tillsammans med barnet samt barnets föräldrar/vårdnadshavare. Socialarbetaren har ofta en socialhandledare som arbetspar. I planen beskrivs barnets och familjens behov av tjänster och stöd samt de förhållanden som man vill påverka.

Stöd till barnet och familjen i egen miljö

Den hjälp som erbjuds av barnskyddet är ett urval av många former av hjälp och stöd. De kallas stöd inom den öppna vården. Den hjälp som barnskyddet erbjuder kan vara t.ex. utredning av en problemsituation, planenligt stöd till familjen av socialhandledaren, tryggande av familjens boende och utkomst, stöd för barnens fritidsaktiviteter eller studier, anordnande av en stödperson eller stödfamilj eller anordnande av vård och terapi för rehabilitering av barnet eller föräldrarna. Stödformerna planeras för att stöda barnet och familjen på bästa möjliga sätt.

Vad är vård utom hemmet och när behövs den?

Vård av barn utom hemmet kan behövas för ett barn som har omhändertagits eller placerats brådskande eller tillfälligt enligt barnskyddslagen. En förutsättning för vård utom hemmet är att barnet har placerats brådskande eller omhändertagits.

Brådskande placering skyddar barnet i krissituationer

Ett behov av brådskande placering kan uppstå till exempel om förhållandena i hemmet eller brister i vårdnaden om barnet akut äventyrar barnets hälsa eller utveckling eller om barnets vårdnadshavare tillfälligt är oförmögna att ta hand om sitt barn eller om barnet på ett allvarligt sätt utsätter sin egen hälsa eller utveckling för fara. Brådskande placering görs för en viss tid (30 dagar). Om du anser att ett barn behöver brådskande placering, ta kontakt med barnskyddets lokalbyrå enligt barnets bostadsområde eller efter arbetstid med social- och krisjouren.

Omhändertagande – för en trygg uppväxtmiljö

Om ett barns uppväxtförhållanden och särskilt förhållandena i hemmet är sådana att boendet där allvarligt äventyrar eller hotar att äventyra barnets utveckling och/eller hälsa, ska barnskyddet förbereda omhändertagande. Före omhändertagandet ska en socialarbetare utreda om barnets hälsa och utveckling kan tryggas genom stödåtgärder inom den öppna vården. Socialarbetaren ska bedöma om förhållandena är så farliga att omhändertagande är det bästa alternativet för barnet. Vid bedömningen är det särskilt viktigt att barnskyddet lyssnar på alla parter i familjen.

Vård utom hemmet – trygghet för barnet, stöd för föräldrarna

Syftet med vård utom hemmet är att trygga balanserad utveckling och välfärd för barnet enligt barnets individuella behov och önskemål. Vård utom hemmet kan genomföras på flera sätt. Barnet kan till exempel i familjevård eller på ett ungdoms- eller barnhem. Vi ordnar familjevård alltid då det är möjligt. Vi väljer platsen enligt barnets bästa. Även när barnet bor utanför hemmet stöder vi föräldrarna för att barnet senare ska kunna bo hemma.

Vad händer efter vården utom hemmet?

När barnet återvänder hem eller fyller 18 år, är det angeläget att underlätta flyttningen hem till föräldrarna eller till en egen bostad. I den situationen träder eftervården till hjälp. Målet med eftervården är att stödja 18 år fyllda personer efter placering i vård utom hemmet eller efter placering som stödåtgärd inom den öppna vården. Barnskyddet funderar med den unga på framtidsförhoppningar och behov, ger den unga personlig handledning och råd till exempel i vardagssysslor och ett självständigt liv samt hänvisning till samhällets tjänster. Den unga får också hjälp med att finna sina egna starka sidor och planera framtiden, skaffa bostad, inleda skolgång och studier och klara av dem, få arbete och praktik.