Stödtjänster

Stödtjänster för unga

Stödteam för unga

Om du är en ung Esbobo i eftervård, kan du få en egen handledare, som du träffar cirka 1–3 gånger i månaden. Unga som förbinder sig till handledningen har möjlighet att få en familjebostad inom eftervården där man kan få stöd eller grannstöd. Handledaren ger råd och hjälper dig i alla ärenden som gäller att bli självständig.

Brottmål mot minderåriga och representation i rätten

Minderårig som brottsmisstänkt

När en minderårig misstänks för brott, bistås barnet och barnets familj av en socialhandledare med uppgift att representera barnet i rätten. Socialhandledaren strävar efter att hjälpa barnet och barnets familj genom att ingripa i barnets eller den ungas livssituation i ett så tidigt skede som möjligt. Dessutom vill man förebygga att barnet eller den unga begår nya brott.

Socialhandledaren fungerar också som barnets eller den ungas intressebevakare och assistent vid polissamtal och polisförhör samt under olika skeden av rättsprocessen.