Familjerättsliga tjänster

Barnatillsyningsmännen

Vid separation ska föräldrarna avtala om minderåriga barns vårdnad, boende, umgängesrätt och underhåll. Barnatillsyningsmannen hjälper föräldrarna att skriva avtal och övervakar att avtalen inte strider mot barnens fördel.

Läs mera om hur du kontaktar barnatillsyningsmännen

Utredning av omständigheter

Om föräldrarna inte kan komma överens om barnets ärenden sinsemellan eller hos barnatillsyningsmannen, löses de i domstolen. Socialsektorn bistår domstolen i beslutsfattandet gällande barnets vårdnad, boende och umgängesrätt med sådan expertis i socialt arbete som domstolen har svårt att erhålla på annat sätt.

Läs mera: Utredning av omständigheter

Mötesplats

Familjeenheten kan ordna övervakat umgänge och umgängesstöd samt hämtning och lämning av barn under övervakning. Tjänsterna arrangeras på basis av ett avtal bekräftat av barnatillsyningsmannen eller ett domstolsbeslut och de är avgiftsfria.

Läs mera: Mötesplats

Erkännande av faderskap vid mödrarådgivningen

Erkännandet av faderskap sker i första hand vid mödrarådgivningen och i andra hand hos barnatillsyningsmannen. Föräldrarna får information om hur erkännandet ska gå till i samband med att de besöker mödrarådgivningen. Vanligtvis sker erkännandet vid ett besök som infaller graviditetsvecka 30–32. Fadern lämnar personligen sitt erkännande av faderskapet till hälsovårdaren i den blivande moderns närvaro och med hennes samtycke vid den mödrarådgivning som modern besökt under sin graviditet.   

Läs mera: Erkännande av faderskap

Faderskapsutredning och fastställande av faderskap hos barnatillsyningsmannen

Fastställande av faderskap ska göras om barnets föräldrar inte är gifta med varandra då barnet föds. Endast moderns uppgifter förs då in i befolkningsregistret och faderskapet ska alltid utredas och fastställas separat. Uppgifter om barnets far registreras i befolkningsregistersystemet när faderskapet har bekräftats. 

Läs mera: Faderskapsutredning och fastställande av faderskap

Erkännande av moderskap och moderskapsutredning

Den nya moderskapslagen trädde i kraft 1.4.2019 och den tillämpas på fastställande av moderskap när en kvinna har gett samtycke till assisterad befruktning jämsides med den som fött barnet. Erkännande av moderskap görs på mödrarådgivningen.

Förutom den kvinna som har fött barnet kan hennes kvinnliga partner fastställas vara moder till barnet, om dessa har skaffat barnet tillsammans genom assisterad befruktning. Efter att barnet har fötts eller i oklara fall utreds moderskapet och erkänns hos barnatillsyningsmannen.

Det är inte möjligt att avtala om ensam vårdnad, underhåll, umgängesrätt eller boende vid mödra- och barnrådgivningen. Om dessa avtalas vid behov hos barnatillsyningsmannen efter att barnet fötts.

Hjälp åt barnfamiljer vid skilsmässa

Tjänsten ger akut hjälp åt föräldrar i barnfamiljer som överväger skilsmässa eller som behöver stöd efter en skilsmässa. Föräldrar som överväger skilsmässa, men också familjens barn, erbjuds stöd i ett tidigt skede.

Läs mera: Hjälp åt barnfamiljer vid skilsmässa

Adoptioner

Adoption förutsätter enligt lag adoptionsrådgivning. Under rådgivningen behandlas adoptantens förutsättningar för föräldraskap, förväntningar, motiv, ekonomiska situation, parrelation och andra faktorer som har samband med föräldraskap. Adoptionsrådgivningen syftar till att säkerställa det adopterade barnets säkerhet och intressen. Den adoptionsrådgivningen är kostnadsfri för klienten. 

Läs mera: Adoptioner