Information om Färdcentralen Västra Nyland

Färdcentralen Västra Nyland erbjuder smidig och trygg färdtjänst för seniorer och personer med funktionsnedsättning dygnet runt varje dag året om. Färdtjänsten ersätter kollektivtrafiken för dem som av någon anledning inte kan använda kollektivtrafik.

Servicen baserar sig på socialvårdslagen och lagen om service och stöd på grund av handikapp. Vid anordnandet av tjänsten följs gällande lagstiftning och de anvisningar som klientens hemkommun har godkänt.

I den nya färdtjänsten verkar i Esbo. För anordnandet av färdtjänsten svarar Esbo stad.

Taxibilar

Transporterna ordnas med dag- och avtalsbilar. Alla dagbilar är tillgänglighetsanpassade och de är endast i Färdcentralens bruk vardagar kl. 6–21. Avtalsbilarna kör de skjutsar som dagbilarna inte hinner köra. De kör också nattetid, under veckoslut samt på helgvardagar. Färdcentralens bilar har valts ut på basis av konkurrensutsättning.

Om kunden har beviljats rätten till en namngiven taxichaufför, kan han eller hon välja denna chaufför bland Färdcentralens taxiföretag.

Förmedling av skjuts

Färdcentralen har en egen transportoperatör som tar emot beställningar, planerar rutterna och förmedlar dem till förarna. Operatören ansvarar också för kundservicen för transporterna. FCG Smart Transportation Oy är operatör och ett interimsavtal har ingåtts med bolaget.

När kunden gör en transportbeställning förmedlar Färdcentralen beställningen till den lämpligaste bilen. Färdcentralen kartlägger lediga bilar som motsvarar kundens behov. Av dessa bilar söker Färdcentralen den bil vars totala transportpris är förmånligast. Om flera bilar fyller kriterierna och erbjuder samma pris, väljs den bil vars chaufför har fått mest goda bedömningar av tidigare klienter. Om detta kriterium inte ger utslag, beaktas bilarnas utsläpp.

Färdcentralen förmedlar till föraren de uppgifter om kunden som han eller hon behöver för att utföra transporten. Dessutom förmedlas till föraren den rutt som ska köras och resans pris. Den planerade rutten beaktar t.ex. tidtabellen, trafikstockningar och vägarbeten. När transporten ordnas ser man till att klienten tryggt kommer fram till destinationen.

Utveckling och uppföljning

Färdcentralens verksamhet följs upp i realtid och rapporteras månatligen till Esbo stad samt till rådet för personer med funktionsnedsättning och äldrerådet. I utvecklingen av tjänsten deltar utöver råd och kommuner också kunder. Färdcentralen har ett eget nätverk av utvecklingskunder. Esbo stad ordnar årligen workshoppar mellan dessa parter för att utveckla och följa upp servicen.