Beslut

Färdtjänst beviljas antingen med stöd av socialvårdslagen eller lagen om service och stöd på grund av handikapp. Resor beviljas för fritiden och för uträttande av ärenden samt för studier och arbete.

Ditt behov av färdtjänst bedöms av kommunens äldreomsorg eller tjänster för funktionsnedsatta. Du, din närstående eller till exempel en anställd vid hemvården kan be om en bedömning av ditt behov av service. Om din funktionsförmåga eller dina behov ändras kan bedömningen av servicebehovet göras på nytt och beslutet om färdtjänst kan uppdateras.

I beslutet om färdtjänst uppges grunderna för beviljande av tjänsten, beslutets giltighetstid, resornas användningsändamål och antalet resor samt särskilda behov som ska beaktas vid din resa. Tjänsten som Färdcentralen erbjuder baserar sig alltid på beslutet om färdtjänst som din hemkommun har fattat. Den kommun som beviljade tjänsten beslutar också om egenandelens storlek och reseområdet. 

Färdcentralen ordnar inte skjuts till hälso- och sjukvård. Det är Folkpensionsanstalten som svarar för skjuts till hälso- och sjukvård i Finland.