Dataskydd

Behandling av personuppgifter vid Färdcentralen

Hurdana uppgifter samlas det om mig?

Färdcentralen får klientuppgifter av de kommuner som är personuppgiftsansvariga. Esbo stad fungerar som koordinator och personuppgiftsbiträde för Färdcentralen.

Klientprofilen innehåller klientens personuppgifter, kontaktspråk, kontaktpersons uppgifter, hjälpmedel, behov av assistans, uppgifter om beslutet om skjuts, klientavgift och primära kommunikationskanal. Färdcentralens applikation samlar dessutom in uppgifter om skjutsarnas rutter.

Personuppgiftsansvarigas dataskyddsbeskrivningar

Sjundeå och Ingå

Samkommunen Karviainen (Högfors och Vichtis)

Hangö

Raseborg

Grankulla

Lojo

Kyrkslätt

Esbo

För vilket ändamål används uppgifterna?

Uppgifterna används endast för att ordna färdtjänster. Kommunens kontaktperson upprättar en klientprofil för klienten i Färdcentralens datasystem, på basis av vilken klientens skjuts ordnas. I beställningen förmedlas till chauffören klientens namn, födelseår, klientavgift samt uppgifter om klientens kontaktspråk och den assistans hen behöver under skjutsen. Klienten kan kontrollera sina egna uppgifter i Färdcentralens applikation.

På vilka grunder behandlas mina personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter på följande rättsliga grunder:

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige.
Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.

Hur länge sparas mina uppgifter?

Uppgifterna om klienterna sparas i tio år i fråga om de uppgifter som systemet producerar (adresser, längd, tid och avgifter för resorna). Logguppgifterna sparas i systemet i tolv år.

Hur skyddas mina uppgifter?

Personalen är insatt och utbildad i att hantera uppgifter på ett säkert sätt. Endast särskilt utsedda personer har tillgång till personuppgifter. Personalen är bunden av tystnadsplikt.

Alla uppgifter i systemet är krypterade. Uppgifterna har skyddats med lämpliga metoder och inloggningen i systemen använder dubbel autentisering och på förhand fastställd inloggningsinformation.

Från vilka källor samlas mina uppgifter in?

Den personuppgiftsansvariga, det vill säga klientens hemkommun, för in klientens uppgifter i Färdcentralens system.

Vem behandlar mina personuppgifter?

Esbo stad producerar tjänsten för de övriga kommunerna i Västra Nyland och samordnar tjänsten och fungerar som handläggare av uppgifterna. Alla kommuner ansvarar som personuppgiftsansvariga för att klienternas personuppgifter är uppdaterade. FCG Smart Transportations fungerar som förmedlare av skjutsar och producerar kundbetjäningen för beställning av skjutsar. Transportföretagen tar emot beställningar av skjutsar och sköter skjutsarna enligt dem.

Behandlas uppgifterna utanför EES?

Personuppgifter behandlas inte utanför Finland.

Hur kan jag utnyttja mina rättigheter enligt dataskyddsförordningen?

Du kan kontakta din hemkommun som beviljat tjänsten. Kontaktuppgifterna finns i kommunens dataskyddsbeskrivning.

Vem kan jag kontakta?

Du kan be om mer information på adressen info@kulkukeskus.fi. Varje kommun har ett eget utsett dataskyddsombud, som vid behov ger mer information om behandlingen av personuppgifter.