Vanliga frågor

 

Vem valde namnet Kulkukeskus, Färdcentralen?

Klienterna: Vi ordnade en öppen tävling om namnet i november 2018. Vem som helst kunde lämna in ett förslag. Sammanlagt inkom 24 förslag. Av dem valde projektgruppen sju för det följande skedet, där utvecklarklienterna sedan röstade fram det vinnande förslaget. Förslaget godkändes av styrgruppen för Transporter 2019, med representanter för samtliga kommuner samt äldrerådet och handikapprådet i Esbo. Styrgruppen valde sedan den svenska och engelska versionen av namnet på basis av förslag från stadens översättningstjänster.

Vad ändras?

I den nya tjänsten har du fler valmöjligheter när vi utnyttjar ny teknik. Det är vid behov möjligt att mäta resor i till exempel kilometer eller i euro, om kommunerna beslutar så. Du kan också själv välja sättet att beställa färdtjänst och att ge respons – bland annat införs en mobilapplikation.

Dessutom strävar vi efter att förbättra tillgången till färdtjänsten. För dig syns en bättre service till exempel i att du när som helst själv kan kontrollera i applikationen hur många resor du har kvar. Dessutom försvinner problemen med färdtjänstkortet, eftersom det inte behövs något särskilt kort i den nya tjänsten. I stället identifierar klienterna sig på andra sätt, till exempel med ett identitetsbevis.

Kan jag beställa skjuts i förväg? Kan jag ta en taxi vid taxistolpen?

Du kan beställa skjuts i förväg per telefon, e-post, sms eller applikationen. Du kan också beställa regelbundet återkommande skjuts i förväg.  När en skjuts har beställts i förväg, anländer taxin alltid på den beställda tidpunkten.

Du kan också ta en taxi vid taxistolpen. För att skjutsen ska räknas till färdtjänsten ska emellertid Färdcentralen Västra Nyland ha avtal om färdtjänst med taxin. Fråga chauffören! Färdcentralen ersätter inte resor med andra företags taxibilar.  Noggrannare anvisningar kommer i anvisningarna för våra klienter som bereds hösten 2019.  Utvecklarklienterna deltar i beredningen.

Kan jag använda mitt modersmål?

Ja, om ditt modersmål är finska, svenska eller engelska. När du ringer till kundtjänsten identifierar tjänsten ditt modersmål utifrån ditt telefonnummer (med undantag av hemliga nummer) och tjänstens språk väljs enligt detta under hela processen – från att du beställer färden ända tills du kommer fram.

Är färdtjänsten säker, hinderfri och tillgänglig?

Ja, det är den. De anställda vid kommunerna för in klienternas transportbehov in i en så kallad klientprofil. Beställningen ordnas enligt profilen, det vill säga att t.ex. den som rör sig med eldriven rullstol transporteras med en lämplig bil. Chaufförerna har fått inskolning i hur hjälpmedel används och kan beakta klienternas specialbehov då de hjälper den. I färdtjänsten ingår att hjälpa klienten in i bilen och från bilen till målet för resan.

Måste jag samåka med någon annan klient?

Det är frivilligt att samåka. Det ska heller inte förlänga din restid oskäligt mycket. Om du tillåter samåkning förs denna uppgift in i din klientprofil. Samåkning ger poäng för bonusresor.

Hur kan jag påverka utvecklingen av den nya färdtjänsten?

Du kan komma med idéer om hur tjänsten kan utvecklas genom att fylla i blanketten som finns på Färdcentralens webbplats.

Bevaras min rätt till en viss, namngiven chaufför?

Beslut om detta fattas av en anställd inom din hemkommuns tjänster för funktionsnedsatta eller äldreomsorg i samband med att rätten till färdtjänst beviljas, på basis av individuell prövning. Din hemkommun meddelar Färdcentralen om din namngivna chaufför.

Var hittar jag detaljerade uppgifter om färdtjänsten, till exempel om rätten att göra uppehåll under en resa eller möjligheterna att flexa med de månatliga kvoterna?

Alla som använder färdtjänsten kommer att få klientanvisningarna innan den nya Färdcentralen kör igång. I anvisningarna finns detaljerade uppgifter till exempel om uppehåll under en resa och möjligheten att använda resor i förväg. Klientanvisningarna grundar sig på instruktionen för färdtjänsten som din hemkommun har godkänt.

Vem övervakar tjänstens kvalitet?

Esbo stad har ansvar för tjänstens kvalitet och för övervakningen av den. Vi kommer att utnyttja uppföljning i realtid, vilket innebär att vi kan följa kvaliteten konstant.  Dessutom producerar tjänsteproducenten regelbundna rapporter om överenskomna mätare, t.ex. om telefontjänstens kötider och om inkommen respons.

Klienterna får en möjlighet att utvärdera transporterna och beställandet. Dessutom möts tjänsteproducenterna, Esbo stad.

När flyttas jag över till den nya tjänsten?

Den nya tjänsten kommer att tas i bruk stegvis och kommun för kommun. Innan Färdcentralen Västra Nyland kör igång testas den nya färdtjänsten av frivilliga utvecklarklienter så att vi kan vara säkra att allting fungerar som det ska.  Först efter pilottestet tas Färdcentralen i bruk.  Hela västra Nyland tar emellertid inte i bruk Färdcentralen samtidigt. Alla klienter överförs till den nya färdtjänsten under år 2020. Genom att köra igång stegvis säkrar vi en hög servicenivå och god tillgång från början.

Vi meddelar närmare om tidtabellen senare – man har inte ännu beslutat i vilken ordning klienterna överförs till den nya färdtjänsten. Den nuvarande färdtjänsten fortsätter att fungera ända tills du överförs till Färdcentralen.

Kan jag beställa en skjuts direkt av en viss chaufför?

Du kan också ta skjutsen vid en taxistolpe eller beställa direkt av en taxiföretagare. Om du tar skjutsen vid en taxistolpe eller beställer den direkt av en taxiföretagare ska du kontrollera hos chauffören att det är frågan om en bil som Färdcentralen har avtal med. Färdcentralen ersätter inte i efterhand resor som gjorts med andra tjänsteleverantörers bilar. Berätta lämningsadressen och andra behövliga uppgifter för chauffören. Chauffören meddelar beställningen till Färdcentralen som ger en orderbekräftelse och ett pris på resan. Efter det får du en orderbekräftelse från Färdcentralen.

Färdcentralen som förmedlar skjutsarna måste veta var bilarna och klienterna rör sig. Det är viktigt att vi vet var bilarna kör, vem som reser med dem och vem som är chaufför – på så sätt är din skjuts trygg. Det är också i klienternas intresse att bilarna är i tid, så att vi kan ordna skjuts åt alla och tillgången till tjänsten är god.

Kan jag avtala direkt med chauffören om skjuts tillbaka hem?

Du kan beställa tur- och returresan samtidigt. Du kan då också önska samma chaufför för hemresan. Detta kommer vi att ge noggrannare anvisningar om. Chauffören kan inte vänta på dig vid ditt resmål. Det finns andra beställningar som väntar och tillgången till taxiskjuts ska vara god för alla. Om det är möjligt, kan ditt önskemål om samma chaufför för hemresan uppfyllas.

Jag behöver assistans när jag stiger på. Hur går det till och kostar det mig extra?

Assistans ingår i färdtjänsten. Vi skriver in ditt behov av assistans i din klientprofil. Denna uppgift når chauffören, som vet att hjälpa dig på rätt sätt, till exempel hämta dig hemifrån. Du kan också ge noggrannare anvisningar när du beställer skjutsen. Du får inga extra kostnader av assistansen.

Måste jag säga min personbeteckning vid beställningen?

Nej, det behöver du inte. Du kan också använda ditt kundnummer. Dessutom vet systemet ditt telefonnummer.

Hur går det till när det inte längre finns något färdtjänstkort?

Det behövs inget kort, för alla uppgifter om dig och dina resor som behövs finns i systemet. När du beställer skjuts får chauffören automatiskt de uppgifter som behövs för uppdraget. När resan är slut tar systemet automatiskt bort en resa från ditt reskonto. Via mobilapplikationen kan du kontrollera hur många resor du har kvar på ditt konto.

Ändras antalet resor som jag får göra?

Nej, det ändras inte. Det antal resor som du har beviljats får du använda också i fortsättningen. Om ditt behov av resor ändras, kan du be hemkommunen om en ny bedömning av servicebehovet, och då granskar vi också antalet resor.

Kan någon annan använda mina resor?

Nej, de är personliga. När du beställer skjuts identifierar vi dig med ditt telefonnummer eller ditt kundnummer. När du sätter dig i taxin ber chauffören dig visa identitetsbevis för att försäkra sig om att det är rätt person som skjutsas. Då kan ingen annan heller använda dina resor. Som identitetsbevis går det också bra med EU:s nya kort för personer med funktionsnedsättning, EU Disability Card.

Hur länge måste jag vänta efter att staden beslutat att jag ska få färdtjänst innan jag kan använda den?

Du kan börja använda färdtjänsten samma dag som beslutet fattas. En anställd i din hemkommun registrerar dig hos Färdcentralen så att du omedelbart kan beställa en resa. 

Får jag stanna på vägen?

Detta bestäms i färdtjänstens instruktion, som alla kommuner ännu inte har godkänt. I instruktionen som godkänts i Esbo bestäms det att man kan göra ett nödvändigt, snabbt uppehåll på cirka 10 minuter under resan. Ett sådant uppehåll kan till exempel vara ett besök vid bankautomaten eller brevlådan. Uppehållet ska meddelas i förväg vid beställning av resan. En vårdnadshavare har rätt till ett uppehåll för att lämna barnet på dagvårdsplatsen eller för att hämta barnet från dagvårdsplatsen. Uppehållet ska meddelas vid beställningen av resan och dagvårdsplatsens adress ska anges samtidigt. Rätten att göra uppehåll för att lämna barnet på dagvårdsplatsen antecknas i beslutet om färdtjänst.

Ser chauffören mina personuppgifter?

Chauffören får uppgifterna om en klient vid en beställning. Chauffören kan inte på egen hand söka upp uppgifter om klienten. I beställningen visas klientens namn och födelseår, kontaktspråk, behov av assistans och naturligtvis uppgifterna om resan och destinationen. Uppgifterna ges inte vidare till någon.