Vanliga frågor

Vad ändras?

  • Kontaktuppgifterna ändras. Skjutsarna beställs från Färdcentralen per telefon, per sms, per e-post eller med en mobilapp. De nya kontaktuppgifterna meddelas när tjänsten inleds.
  • Färdtjänstkortet försvinner. I fortsättningen ska du bevisa din identitet med ett bildförsett ID-bevis, till exempel identitetskort, funktionshinderkort eller pass.
  • Färdcentralens system identifierar dig på basis av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
  • En lämplig bil och chaufför väljs ut utgående från din klientprofil. Chauffören får också veta vilket slags hjälp du behöver under färden.
  • Om du har rätt till en viss, namngiven chaufför finns informationen om detta i din klientprofil och också du ska beställa din skjuts via Färdcentralen.
  • Efter varje resa kan du utvärdera den med hjälp av mobilapp eller textmeddelande.
  • Den respons du ger om chauffören påverkar hur många skjutsar hen tilldelas.

Vad förblir som förr?

  • Besluten om färdtjänst fattas fortfarande av din hemkommun.
  • Din självriskandel, antalet resor och vilket område du får resa i bestäms också av hemkommunen.
  • Chauffören hjälper dig under skjutsen på det sätt som du behöver.

Kan jag beställa skjuts i förväg? Kan jag ta en taxi vid taxistolpen?

Du kan beställa skjuts i förväg per telefon, e-post, sms eller applikationen. Du kan också beställa regelbundet återkommande skjuts i förväg.  När en skjuts har beställts i förväg, anländer taxin alltid på den beställda tidpunkten.

Du kan också ta en taxi vid taxistolpen. För att skjutsen ska räknas till färdtjänsten ska emellertid Färdcentralen Västra Nyland ha avtal om färdtjänst med taxin. Fråga chauffören! Färdcentralen ersätter inte resor med andra företags taxibilar.

Kan jag använda mitt modersmål?

Ja, om ditt modersmål är finska, svenska eller engelska.

Är färdtjänsten säker, hinderfri och tillgänglig?

Ja, det är den. De anställda vid kommunerna för in klienternas transportbehov in i en så kallad klientprofil. Beställningen ordnas enligt profilen, det vill säga att t.ex. den som rör sig med eldriven rullstol transporteras med en lämplig bil. I färdtjänsten ingår att hjälpa klienten in i bilen och från bilen till målet för resan.

Måste jag samåka med någon annan klient?

Det är frivilligt att samåka. Det ska heller inte förlänga din restid oskäligt mycket. Om du tillåter samåkning förs denna uppgift in i din klientprofil. 

Hur kan jag påverka utvecklingen av den nya färdtjänsten?

Du kan komma med idéer om hur tjänsten kan utvecklas genom att fylla i blanketten som finns på Färdcentralens webbplats.

Bevaras min rätt till en viss, namngiven chaufför?

Beslut om rätten till en viss, namngiven chaufför fattas av en anställd inom din hemkommuns funktionshinderservice eller äldreomsorg i samband med att rätten till färdtjänst beviljas, på basis av individuell prövning. Informationen läggs till din klientprofil, där Färdcentralen hittar den. Också skjutsar med en viss, namngiven chaufför kan beställas från Färdcentralen.

Kan jag låna eller spara resor?

Du får låna 1–4 resor från följande månad eller spara 1–4 resor från föregående månad. Meddela Färdcentralens kundservice om du vill spara resor till nästa månad senast den sista dagen i månaden.

Du kan meddela Färdcentralens kundservice om att du använder av nästa månads resor före eller i samband med beställningen.

Vem övervakar tjänstens kvalitet?

Esbo stad har ansvar för tjänstens kvalitet och för övervakningen av den. Vi kommer att utnyttja uppföljning i realtid, vilket innebär att vi kan följa kvaliteten konstant.  Dessutom producerar tjänsteproducenten regelbundna rapporter om överenskomna mätare, t.ex. om telefontjänstens kötider och om inkommen respons.

Klienterna får en möjlighet att utvärdera transporterna och beställandet. Dessutom möts tjänsteproducenterna, Esbo stad.

Kan jag avtala direkt med chauffören om skjuts tillbaka hem?

Du kan beställa tur- och returresan samtidigt. Du kan då också önska samma chaufför för hemresan.  Om det är möjligt, kan ditt önskemål om samma chaufför för hemresan uppfyllas.

Jag behöver assistans när jag stiger på. Hur går det till?

Assistans ingår i färdtjänsten. Vi skriver in ditt behov av assistans i din klientprofil. Denna uppgift når chauffören, som vet att hjälpa dig på rätt sätt, till exempel hämta dig hemifrån. Du kan också ge noggrannare anvisningar när du beställer skjutsen. 

Vilka taxiföretag kan jag använda i fortsättningen?

Skjutsarna beställs i fortsättningen från Färdcentralen. När du beställer en skjuts från Färdcentralen, skickas beställningen till de företag som har ett avtal med Färdcentralen.

Hur går det till när det inte längre finns något färdtjänstkort?

Det behövs inget kort, för alla uppgifter om dig och dina resor som behövs finns i systemet. När du beställer skjuts får chauffören automatiskt de uppgifter som behövs för uppdraget. När resan är slut tar systemet automatiskt bort en resa från ditt reskonto. Via mobilapplikationen kan du kontrollera hur många resor du har kvar på ditt konto.

Hur länge måste jag vänta efter att staden beslutat att jag ska få färdtjänst innan jag kan använda den?

Du kan börja använda färdtjänsten samma dag som beslutet fattas. En anställd i din hemkommun registrerar dig hos Färdcentralen så att du omedelbart kan beställa en resa. 

Får jag stanna på vägen?

Detta bestäms i färdtjänstens instruktion. I instruktionen bestäms det att man kan göra ett nödvändigt, snabbt uppehåll på cirka 10 minuter under resan. Ett sådant uppehåll kan till exempel vara ett besök vid bankautomaten eller brevlådan. Uppehållet ska meddelas i förväg vid beställning av resan. En vårdnadshavare har rätt till ett uppehåll för att lämna barnet på dagvårdsplatsen eller för att hämta barnet från dagvårdsplatsen. Uppehållet ska meddelas vid beställningen av resan och dagvårdsplatsens adress ska anges samtidigt. Rätten att göra uppehåll för att lämna barnet på dagvårdsplatsen antecknas i beslutet om färdtjänst.

Ser chauffören mina personuppgifter?

Chauffören får uppgifterna om en klient vid en beställning. Chauffören kan inte på egen hand söka upp uppgifter om klienten. I beställningen visas klientens namn och födelseår, kontaktspråk, behov av assistans och naturligtvis uppgifterna om resan och destinationen. Uppgifterna ges inte vidare till någon.