Stadsstyrelsen dryftar en hållbar ekonomi på måndag

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
11-10-2020 kl. 10.42

Esbo stadsstyrelse behandlar på måndag ekonomiska frågor: stadens budgetram och investeringsram, nästa års skattesatser samt produktivitets- och anpassningsprogrammet En ekonomiskt hållbar stad. Efter behandlingen i stadsstyrelsen går ärendena till fullmäktige.

”Stadskoncernens skulder var stora och åtagandena var många redan före coronakrisen, och nu kommer utmaningarna att vara ännu större. Verksamhetsutgifterna och investeringsprogrammet måste ses över så att de motsvarar stadens inkomstbas och konjunkturerna i hela landets ekonomi”, säger stadsdirektör Jukka Mäkelä. ”Samma anpassning av ekonomin och förbättring av produktiviteten pågår i alla stora städer”, fortsätter Mäkelä.

Grunden för ramförslaget är ett förhandlingsresultat om programmet En ekonomiskt hållbar stad. Resultatet godkändes av en majoritet i fullmäktiges förhandlingskommitté. Syftet med programmet är att bromsa tillväxten inom driftsekonomin med 147 miljoner euro före utgången av 2025 samt att sänka investeringsnivån med 10 procent genom att se över sätten att genomföra projekten, deras omfattning och kostnader.

Skatteintäkterna under coronaåret 2020 är bättre än prognosen. Detta beror på rättelser av beskattningen i fjol och statens beslut om höjning av utdelningen av samfundsskatten. Dessutom har staten kompenserat kommunernas coronakostnader och skatteförluster genom att öka statsandelarna. Med dessa inkomstökningar kommer stadens resultat för innevarande år till och med att vara positivt.

Stadens skatteintäkter beräknas öka med totalt 2,2 procent 2021. Statsandelarna minskar när omfattande coronakompensationer för innevarande år uteblir.

För nästa år höjs den allmänna fastighetsskattesatsen och fastighetsskattesatsen för obebyggda byggplatser. Höjningen gäller inte fastighetsbeskattningen av byggnader som används för stadigvarande boende.

Finansieringen av den kraftigt växande stadens investeringar skulle kräva ett klart positivt resultat för räkenskapsperioden. Resultatet för 2021 beräknas dock bli negativt, vilket innebär att skuldsättningen inte kan brytas.

Tyngdpunkten i stadens investeringsprogram för de kommande tio åren ligger i början av perioden och programmet förutsätter en omfattande upplåning under ramperioden. År 2021 ökar stadens lånestock med cirka 203 miljoner euro och åren 2022–2023 ökar lånestocken med totalt cirka 320 miljoner euro.  Stadens lånestock vid utgången av 2023 är redan 1 633 miljoner euro, det vill säga 5 278 euro per invånare.

”Det är klart att stadens ekonomi måste anpassas så att skuldsättningen kan brytas och utgifterna och inkomsterna motsvarar varandra”, säger Mäkelä. ”Jag anser att Esbo revisionsnämnds riktlinje att alla förtroendevalda och tjänsteinnehavare ska förbinda sig till att balansera ekonomin är mycket bra och motiverad.”

Stadsstyrelsens föredragningslista 12.10.2020 (på finska)