Staten och kommunerna har träffat avtal om stora spårprojekt

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
14-02-2020 kl. 12.55

Staten och kommunerna har nått samförstånd om att bilda projektbolag för planeringen av Finlandsbanan och Entimmeståget till Åbo och om de olika parternas finansiella bidrag. För projekten ansöks om finansiellt stöd från EU från Fonden för ett sammanlänkat Europa, FSE (Connecting Europe Facility, CEF).Staten och kommunerna har nått samförstånd om att bilda projektbolag för planeringen av Finlandsbanan och Entimmeståget till Åbo och om de olika parternas finansiella bidrag. För projekten ansöks om finansiellt stöd från EU från Fonden för ett sammanlänkat Europa, FSE (Connecting Europe Facility, CEF).

För att aktieägaravtalen ska kunna ingås och projektbolagen bildas krävs det ännu att staten, kommunerna och Finavia fattar beslut i sina egna beslutsfattande organ. För statens del behandlas ärendet i finanspolitiska ministerutskottet i mars 2020. Kommunerna fattar sina beslut i februari–april 2020.

Projektbolagens ansvar och uppgifter omfattar planeringen av spårprojekten och finansieringen av planeringen fram till byggstarten.

– I praktiken inleds arbetet med Entimmeståget till Åbo med den planerade stadsbanan i Esbo, ett viktigt steg mot utsläppssnåla transporter i Esbo. Planerna för stadsbanan har varit klara sedan 2014 och banan kan öppnas för trafik 4–5 år efter ett byggbeslut. Om planerna blir verklighet konkretiseras nyttan för tillväxten och klimatmålen i södra Finland mycket snabbt, säger Esbos stadsdirektör Jukka Mäkelä.

Entimmeståget till Åbo skapar förutsättningar för snabb fjärrtrafik mellan Helsingfors och Åbo och för närtrafik till Kyrkslätt, Lojo och Vichtis. Ett dubbelspår mellan Åbo och Salo gör det möjligt att fler tåg kan köra och mötas på sträckan och att införa närtrafik mellan städerna.

I de två projektbolagen medverkar sammanlagt 25 städer och kommuner. De återstående kostnaderna för planeringen av Entimmeståget till Åbo har uppskattats till drygt 75 miljoner euro. Av det totala beloppet utgör kostnaderna för direktbanan Esbo–Salo cirka 60 miljoner euro och dubbelspåret Salo–Åbo cirka 15 miljoner euro. Esbo stads andel av kostnaderna för planeringen som utförs av projektbolaget skulle vara 10,25 miljoner euro.

Enligt gällande priser är den preliminära uppskattningen av byggkostnaderna för Entimmeståget till Åbo cirka 2,76 miljarder euro. Under de nu avslutade förhandlingarna har man avtalat om planeringen fram till byggberedskapen, och nya förhandlingar krävs innan byggnadsskedet kan inledas. Beslut om att godkänna aktieägaravtalet och om att bilda ett projektbolag ska ännu fattas separat i de interna beslutsprocesserna för varje organisation.

Kostnaderna för planeringen av Finlandsbanan mot Tammerfors beräknas uppgå till 150 miljoner euro.

Vad händer härnäst?

– Projektbolagen Finlandsbanan och Entimmeståget till Åbo ska senast den 26 februari 2020 ansöka om finansiellt stöd hos Europeiska kommissionen inom Fonden för ett sammanlänkat Europa, FSE (Connecting Europe Facility, CEF). Före det ska stödansökningarna behandlas i statsrådets finansutskott.

– Staten behandlar projektbolagens aktieägaravtal i finanspolitiska ministerutskottet i mars 2020.

– I städerna och kommunerna behandlas aktieägaravtalen i förtroendeorganen och för Finavias del vid bolagsstämman i februari–april 2020.

– Bolagen bildas så snart som möjligt när de behövliga besluten har fattats och aktieägaravtalen har undertecknats.– Utöver dessa projekt har kommunikationsministeriet inlett en utredning och en jämförande studie om sträckningen av en snabbförbindelse österut från Helsingfors. Snabbförbindelsen främjas i samarbete med aktörerna i regionen. Det är meningen att utredningarna ska bli färdiga våren 2020.

Kommunikationsministeriets meddelande 14.2.2020