Tekniska nämnden behandlade trafikförbindelserna i Hemtans och Storåkern

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
23-11-2020 kl. 7.15

Tekniska nämnden behandlade vid sitt möte 11.11.2020 frågan om trafikförbindelserna mellan Hemtans och Storåkern, som visade sig vara knepig. Områdets tidigare huvudförbindelse, Gamla Lillhemtvägen, har i enlighet med den färska detaljplanen ändrats till en gång- och cykelväg och biltrafiken har samtidigt överförts till det nya gatunätet. En del av invånarna vill återföra fordonstrafiken till Gamla Lillhemtvägen. Vid behandlingen av motionen i ärendet gav stadsstyrelsen tekniska nämnden i uppdrag att utreda hur det skulle vara möjligt att tillfälligt återföra fordonstrafiken till Gamla Lillhemtvägen.

Bakgrunden till detta är invånarnas upplevelse av att trafikförbindelserna har försämrats efter att den tidigare leden för fordonstrafik har slopats. Även byggandet av det nya gatunätet och tomterna längs det har försvårat användningen av den nya förbindelsen. Den nya förbindelsen enligt planen löper också i närheten av skolan Opinmäen koulu och därför förutsatte stadsstyrelsen också att trafiksäkerheten kring skolan förbättras.

Tekniska nämnden gav därför tjänstemännen i uppdrag att utarbeta en plan för åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten i skolans omgivning och att genomföra dem så snabbt som möjligt. Hur ärendet framskrider granskas redan vid nämndens möte i december.

Nämnden uppmanade också tjänstemännen att bedöma möjligheterna att tillfälligt ordna personbilstrafik på Gamla Lillhemtvägen. Nämndens ordförande Simo Grönroos konstaterar att nämnden noga följer hur beredningen av ärendet framskrider. Vice ordförande Aulikki Pentikäinen anser däremot att de tillfälliga arrangemangen med fordonstrafiken ska vara så kortvariga som möjligt om man beslutar att genomföra dem. Beslut i ärendet fattas senare av chefen för infrastrukturtjänster vid stadsteknikcentralen, som har behörighet att godkänna planerna för trafikreglering.

Nämnden avbröt också bland annat upphandlingen av byggentreprenaden för en park och en cykelväg i Gamla Lillhemtvägens område.

Mer information: 

Harri Tanska, stadsteknikdirektör, tfn 050 3833209