Tvärsektoriellt samarbete tillgodoser behoven i staden som förändras – kulturaktörerna anses öppna nya perspektiv och utgöra en resurs

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
11.12.2018 kl. 8.00

Tvärsektoriellt samarbete tillgodoser behoven i staden som förändras – kulturaktörerna anses öppna nya perspektiv och utgöra en resurs


”Tvärsektoriellt samarbete ger också i allmänhet bättre resultat och större effekt” 

Undersökningen EspooCult utredde hur tvärsektoriellt samarbete förverkligas enligt Esbo stads strategi, Berättelsen om Esbo. Även åtgärderna i programmet KulturEsbo 2030 är tvärsektoriella och förverkligandet av dem förutsätter att de olika verksamhetsområdena förbinder sig till samarbetet.

I undersökningen EspooCult intervjuades personal och tjänstemän inom olika verksamhetsområden vid Esbo stad samt undersöktes strategiska och administrativa dokument. På så sätt fick man en mångsidig uppfattning om statusen för det tvärsektoriella samarbetet i Esbo stads organ.

Tvärsektoriella utvecklingsprogram är ett centralt verktyg för samarbetet inom staden. Undersökningen visar att i arbetet för de anställda inom staden är programmen avlägsna från vardagen och målen. Det finns varken tid eller resurser för tvärsektoriellt samarbete vid sidan av basverksamheten. Utifrån intervjuerna i undersökningen kan en enskild person förhindra eller främja byggandet av samarbete och förtroende. Dessutom har de anställda ofta en mycket etablerad uppfattning om innehållen i och begränsningarna för det egna arbetet. Detta försvårar anammandet av nya verksamhetsmodeller. ”Det är svårt att rota samarbetet som en del av verksamheten”, sammanfattar en av de intervjuade.

Kunnandet inom resultatenheten för kultur anses vara viktigt i utvecklingen av invånarnas deltagande och delaktighet. Kulturaktörerna öppnar nya perspektiv och kan på så sätt utgöra en resurs för de andra sektorerna. Ändå spelar kultur bara en liten roll i planerna och åtgärderna i de tvärsektoriella utvecklingsprogrammen. Aktörernas arbetsprocesser går i olika takt. Mätare, finansiering och verksamhet följs separat för olika verksamhetsområden och resultatenheter. Det finns nästan inga mätare som följer upp hur samarbetet och de tvärsektoriella arbetssätten realiseras. 

Undersökningen visar att främjandet av det tvärsektoriella samarbetet kräver bland annat nya nätverksliknande strukturer och verksamhetssätt, olika finansieringsinstrument, kompetens inom strategisk utveckling, att lokaler öppnas för gemensam användning, dialog och att olika intressegrupper och invånarna involveras i processerna.

”Det torde inte spela någon roll för kommuninvånarna vilken resultatenhet som sköter hans eller hennes ärende, utan allt borde ses som enhetlig service och stöd som produceras av Esbo stad.”

Det tvååriga undersökningsprojektet EspooCult kartlägger Esbo som kulturstad. Undersökningen ger ett gediget informationsunderlag för utveckling av staden. Den har beställts av Esbo stads resultatenhet för kultur och genomförs av Kulturpolitiska forskningscentret Cupore. Undersökningsprojektet startade i januari 2018. Allteftersom undersökningen framskrider publiceras med jämna mellanrum fyra informationsblad, varav det första kom ut den 26 april 2018 och det andra den 11 december 2018.


EspooCult Faktablad 2 (pdf 11.12.2018)


Ytterligare information:
 
Undersökningen EspooCult
https://www.esbo.fi/sv-FI/Kultur_och_idrott/Kultur/Om_oss/Forskningsprojekt_EspooCult 

https://www.cupore.fi/sv/forskning/forskningsprojekt/espoocult-125433-30012018

Berättelsen om Esbo och de tväradministrativa utvecklingsprogrammen
https://www.esbo.fi/sv-FI/Esbo_stad/Beslut/Berattelsen_om_Esbo

Programmet KulturEsbo 2030 
https://www.espoo.fi/materiaalit/kulttuuri_ja_liikunta/verkkolehti/kultur-esbo-2030/ 


Kontaktpersoner:

Specialforskare Anna Kanerva, Kulturpolitiska forskningscentret Cupore
tfn 050 302 1414, anna.kanerva@cupore.fi 

Kulturdirektör Susanna Tommila, Esbo stad, resultatenheten för kultur
tfn 043 825 5074, susanna.tommila@espoo.fi

Specialsakkunnig Katja Koskela, Esbo stad, resultatenheten för kultur
tfn 043 827 1080, katja.koskela@espoo.fi