Undersökningen FinSote: Invånarna i Esbo mår bra och sköter gärna ärenden på webben – men belastning och ekonomiska problem syns

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
12.6.2019 kl. 16.59

Invånarna i Esbo mår bättre än finländarna i snitt, visar den nyligen publicerade undersökningen FinSote 2019. Men när det gäller mental hälsa ligger Esboborna på samma nivå som de övriga finländarna. Mest belastade är personer i arbetsför ålder – och de känner sig, kanske en aning överraskande, också mer ensamma en den äldre befolkningen.

Över hälften lyckliga, var tionde känner sig belastad

Av invånarna i Esbo är 78 procent nöjda med sina mänskliga relationer och en aning över hälften berättar att de känner sig lyckliga. Å andra sidan upplever över tio procent av Esboborna en kännbar psykisk belastning, och sju procent känner sig ensamma.
Upplevelsen av att känna sig ensam framhävs en aning bland 20–54-åringarna. Av Esboborna på 55–75 år eller över 75 år upplevde omkring fem procent att de var ensamma.

− Kontakten med andra människor är en av hörnstenarna i ett gott liv. Våra nära människorelationer påverkar vår hälsa och vårt välbefinnande till och med mer än våra levnadsvanor. Därför lönar det sig att ägna tid åt dem varje dag. Dessutom erbjuder staden rikligt med olika slags aktiviteter som det lönar sig att delta i, säger Riikka Puusniekka, som är programchef för utvecklingsprogrammet Välmående Esbo.

Särskild uppmärksamhet till att minska på fattigdomen bland barnfamiljer

Ekonomiska problem kan minska på känslan av lycka och öka känslan av belastning. Den ekonomiska situationen i Esbo ser ut att vara bättre än i landet i snitt, men trots detta har 16 procent av Esboborna tidvis avstått från mat, läkemedel eller läkarbesök på grund av sin ekonomiska situation och nio procent har känt oro för att maten inte ska räcka till. Detta syns speciellt i åldersgruppen 20–54 år.

Esbo har i år inlett ett åtgärdsprogram för att minska på fattigdomen bland barnfamiljer.
– Vi stöder utbildning och sysselsättning, så att risken för fattigdom i barnfamiljer ska minska. Dessutom stöder vi olika slags deltagande och hobbyer samt hjälper mindre bemedlade föräldrar att orka i vardagen. Vårt mål är att alla barn och unga i Esbo ska få en god utgångspunkt för livet, för fortsatta studier och för arbete, oberoende av familjens bakgrund eller ekonomi, säger direktören för familje- och socialtjänster Mari Ahlström.

Kundupplevelsen som utvecklingsobjekt

Hälften av invånarna i Esbo har positiva erfarenheter av stadens social- och hälsovårdstjänster. Å andra sidan anser färre än hälften att de har tillräckligt mycket möjligheter att delta i beslutsfattande som berör dem själva inom social- och hälsovårdstjänsterna. Invånarna i Esbo utvärderade socialtjänsterna på ett mer positivt sätt än de som bor på andra håll i Finland. Av hälsovårdstjänsterna har Esboborna motsvarande erfarenheter som finländare i snitt.

Kundupplevelsen har i Esbo valts ut som ett centralt utvecklingstema i år.
– Vi ägnar i dag särskild uppmärksamhet åt hur våra klienter upplever våra tjänster. Vi funderar också på nya sätt att samla in respons. Den feedback vi får in av våra klienter är mycket viktig och för oss framåt, berättar hälsovårdsdirektör Sanna Svahn.

E-tjänster intresserar invånarna i Esbo

Esbo har aktivt arbetar med att utöka möjligheterna att sköta ärenden på webben. Invånarna i Esbo går också i spetsen bland e-tjänstanvändarna i Finland: bland invånarna på 20–54 år har nästan alla skött ärenden på webben och bland invånarna över 75 år är andelen två tredjedelar.

– Vi har nyligen öppnat nya e-kanaler och erfarenheterna av dem är goda. Hälsostationerna har infört en videomottagning som till exempel innebär att någon med en smittsam sjukdom kanske inte behöver besöka hälsostationen. Chattjänsten ger allmän rådgivning. Det går att boka tid till jourmottagningar och regelbundna kontroller på webben och man kan själv fundera på sina symtom med hjälp av tjänsten Mitt välbefinnande. Vi betjänar fortfarande också per telefon och ansikte mot ansikte om klienten vill och behöver det, säger Sanna Svahn.

FinSote är en nationell undersökning som kartlägger frågor kring finländarnas hälsa och välbefinnande. Materialet samlas in av Institutet för hälsa och välfärd. Det material som nu publicerats samlades huvudsakligen in hösten 2018. Resultaten finns i sin helhet på webbplatsen Terveytemme.fi (på finska).