Understöd

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter

Ungdomsnämden beviljar enligt prövning bidrag till ungdomsföreningar, ungdomsorganisationer eller ungdomsgrupper i Esbo.

Understöden är avsedda som stöd för ungdomar under 29 år som använder sin tid för ett aktivt deltagande i samhälleliga frågor, för att stärka deras sociala liv, som stöd för deras frigörelse samt för att främja ett drogfritt liv.

Allmänt understöd

Sök senast 31.3 både för ansökan och bilagor.

Allmänt understöd beviljas för allmän verksamhet enligt stadgar och verksamhetsplan till i Esbo registrerade ungdomsföreningar eller till verksamhetsgrupper som inlett verksamheten senast föregående år. Om ungdomsverksamhet anordnas av en vuxenorganisation, skall ungdomsverksamheten i bokföringen och verksamhetsberättelsen kunna särskiljas från organisationens övriga verksamhet.

Bilagor kan skickas ända till 4.5.

Förskott på allmänt bidrag

Sök senast 15.1

Ungdomstjänsterna kan bevilja förskott på allmänt bidrag till föreningar som året innan beviljats allmänt bidrag. Förskottet är ett förskott på det egentliga bidraget. Förskottet kan uppgå till högst 50 procent av föregående års bidragsbelopp.

Partnerskapsbidrag

Kan sökas året runt. OBS! En skriftlig ansökan.

Partnerskapsbidrag beviljas ungdomsföreningar och ungdomsorganisationer i Esbo samt föreningar i Esbo som ordnar verksamhet för unga. För partnerskapsbidrag kan dock särskilt övervägande utnyttjas för föreningar från annan ort som har medlemmar från Esbo eller vars verksamhet är förlagd till Esbo. Målet med beviljandet av partnerskapsbidraget är att förstärka verksamheten enligt berättelsen Ung Esbo. Partnerskapsbidrag kan sökas året

Fokusområdena år 2021 är:

  • Likabehandling och ekologisk hållbar utveckling, digitalt ungdomsarbete, internationellt ungdomsarbete (särskilt internationalisering på hemmaplan)
  • Funktioner som svarar på behov och som kräver snabba insatser samt åtgärder för att svara på fenomen i samarbete med organisationer
  • Sommarverksamhet (gemensamt genomförda läger och läger som kompletterar ungdomstjänsternas verksamhet)
  • För sommarverksamheten har det reserverats en särskild budget för partnerskapsbidrag.

    samt enligt prövning andra verksamheter som genomför strategin Ung Esbo

Projektunderstöd

Sök senast 15.1, 30.4 eller 30.9 Använd papperansökan: Ungdomstjänsternas blanketter

Sök online 14 - 30.4.2021. Länk till online.

Projektunderstöd beviljas ungdomsföreningar, ungdomsorganisationer och ungdomsgrupper i Esbo. Projektunderstödet är av engångsnatur och beviljas för exempelvis anordnande av eller deltagande i ungdomsinriktat projekt eller evenemang, utgifter för inrättande av ungdomsföreningsverksamhet eller för evenemang som jämfört med den vanliga verksamheten är omfattande. Ansökan kan lämnas antingen före eller efter projektet eller evenemanget.

Understöd för regionala organisationer

Sök senast 31.10

Distriktsungdomsorganisationernas roll är i första hand att koordinera och stöda de underställda lokalföreningarnas, sektionernas, avdelningarnas och ungdomsgruppernas verksamhet.
Genom att understöd till distriktsungdomsorganisationerna i Esbo kan idrotts- och ungdomsnämnden stöda långsiktigheten inom den organiserade, frivilliga ungdomsverksamheten och bidra till att verksamhetens kvalitet och volym ökar.

Lämna in eller posta papperansökan så att den är framme före ansökningstidens utgång till adressen
Registraturen, Ungdomstjänsterna, Ansökan om understöd
PB 1, 02070 ESBO STAD
(besöksadress Brogatan 11, 3 vån.), eller lämna in den på ett servicepunkt under öppettid. Om ansökningsfristen är lördag eller helgdag, skall ansökan lämnas in senast följande vardag.

Ansvisningar för ansökan

Idrotts- och ungdomsnämdens anvisningar för ansökan om understöd 2015 (pdf)