Påverkstad

Ungdomsfullmäktige inbjöd för sjunde gången alla nior till Esbo kulturcentrum för att bekanta sig med politisk påverkan.   

Evenemanget ordnades av idrotts- och ungdomstjänsterna, finsk utbildning, svenska bildningstjänster och organisationer som vill påverka samhället. Programmet genomfördes som tidigare tre gånger: kl. 9–11 (tvåspråkigt), kl. 11–13 och kl. 13–15.

Organisationerna presenterade sin verksamhet och hur de utövar politiskt inflytande. Partipolitiska ungdomsorganisationer deltog i en paneldebatt. Beslutsfattare gjorde inlägg.

Vaikuttamo2018_oranssi

Påverkstad erbjuder niorna:

  • Information om politiska ungdomsorganisationer
  • Ett unikt tillfälle att personligen bekanta sig med olika organisationer och Esbo ungdomsfullmäktige
  • Omväxling i skoldagen
  • Och framför allt information om hur man kan påverka!
  • I Påverkstad deltar följande organisationer och aktörer

Partipolitiska ungdomsorganisationer:

SVENSK UNGDOM

Svensk Ungdom, som förkortas SU, är "SFP" Svenska folkpartiets ungdomsorganisation. SU vill samla de unga krafterna och förmågorna i Svenskfinland för att bättre kunna driva deras intressen på det politiska planet. Svensk Ungdom engagerar unga mellan 14 och 29 år. Med hjälp av olika politiska medel vill SU förbättra de ungas villkor nu och i framtiden.  www.su.fi

ESPOON DEMARINUORET

Espoon Demarinuoret är en ungdomsorganisation från Esbo vars verksamhet grundar sig på socialdemokratiska värderingar: solidaritet, frihet och fred. I vår verksamhet poängterar vi i synnerhet samhörighet.

Vi vill arbeta för att de unga i Esbo ska bli mer politiskt aktiva och även må bra och samtidigt vill vi delta i kommunalpolitiken. Det bästa sättet att öka samhällelig aktivitet bland unga är en långsiktig och systematisk föreningsverksamhet som det är lätt att gå med i och där det är lätt att påverka.

Konkreta verksamheter med låg tröskel som vi ordnar är till exempel en spelklubb och bioklubb samt kulturaktiviteter och läger. I fjol ordnade vi bland annat en vandring till fjället Saana.

Espoon Demarinuoret är en idébunden men reformvänlig politisk ungdomsorganisation. Vi samarbetar med Espoon Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö, Unga Örnars centralförbund, Demarinuorten liitto och distriktsorganisationerna. Vi stöder aktivt medlemmarnas deltagande i förbundets evenemang och kurser. I föreningsverksamhet lär du dig mycket som kan vara nyttigt också i arbetslivet. Det är lätt att komma med i vår verksamhet! demarinuoret.fi

DE GRÖNA UNGA OCH STUDENTERNA I ESBO

De gröna unga och studenterna i Esbo rf är en kanal för unga med gröna värderingar i Esbo. Vi ordnar flera slags verksamheter, till exempel ställningstaganden, jippon, upplysande kvällsprogram och diskussionsevenemang även med andra politiska partier.

Vi verkar för en ren miljö, demokrati, jämlikhet och social rättvisa. Vårt mål är en högljudd och synlig politik såväl på gatorna som i kabinetten. Vi håller också ett öga på de äldre gröna så att de inte stagnerar.

Är du rätt person för att ta ställning för en vidsynt, modig och ekologisk värld? Anslut dig till De gröna unga och studenterna i Esbo och gör din röst hörd! www.espoonvihreat.fi/de-grona-i-esbo

KESKUSTANUORET

Keskustanuoret är till medlemsantalet landets största politiska ungdomsorganisation. Vi verkar aktivt runt om i landet och Nylands krets är en av de aktivaste. Vi besöker till exempel olika intressanta platser och gör mycket annat trevligt. www.keskustanuoret.fi

PIRAATTINUORET

Piratpartiet är ett värdeliberalt parti i en digitaliserande tid. På partiets agenda finns både integritetsskydd, jämlik individuell frihet och fritt utbyte av kunskap och kultur.

Vi anser att staten inte borde ge förmåner åt vissa företag. Med allmänna medel borde det endast genomföras konkurrensutsatta programvaruprojekt med öppen källkod. I studier borde man bättre utnyttja teknologin.

Vi motsätter oss att det registerförs uppgifter om den enskilda medborgarens konsumtionsvanor, äkta hälft, religion osv. En grundinkomst till varje medborgare vore ett steg bort från denna övervakning. Det skulle öka valfriheten och den köpkraft som förbättrar ekonomin. Vi kräver att folkomröstningar blir en del av det dagliga beslutsfattandet.
www.pinu.fi

ESPOON KOKOOMUSNUORET

Espoon Kokoomusnuoret är den aktivaste av de föreningar som lyder under Uudenmaan Kokoomusnuoret. Vår verksamhet baseras på Samlingspartiets värderingar, varav vi anser de viktigaste vara frihet, ansvar, jämlika möjligheter, bildning och fosterländskhet.

Tre lokalföreningar verkar under Espoon Kokoomusnuoret: Espoon Nuoret Järkiporvarit, Espoon Nuoret Perinneporvarit och Espoon Nuoret Boheemiporvarit. Alla unga från 15 till 30 år som sympatiserar med Samlingspartiets värderingar är välkomna med i föreningens verksamhet.

Våra evenemang är oftast öppna för alla vare sig de är medlemmar eller inte. Vi ordnar alla slags evenemang, såväl sakcentrerade seminarier, utbildningar och diskussionstillfällen som kvällsprogram i mer avslappnad stil och temakvällar såsom bio eller provsmakning av energidrycker i gott sällskap. www.espoonkokoomusnuoret.fi

ETELÄ-SUOMEN VASEMMISTONUORET

Etelä-Suomen Vasemmistonuoret ry, förkortat ESVN, är en av Vasemmistonuoret ry:s åtta distriksorganisationer och omfattar förutom Helsingfors även Nyland. Bland gräsrotsaktörerna ingår även fyra lokalavdelningar i distriktet: Vantaan, Espoon, Länsi-Uudenmaan och Hyvinkään Vasemmistonuoret.

De aktiva i ESVN består av en brokig skara vänstersinnade som är under 30 år gamla: studerande i yrkeshögskolor, akademiker, arbetare, arbetslösa, civiltjänstgörare, väktare, hemmamammor/pappor och karriärpersoner. De förenas alla av en vänstersinnad världsåskådning och en önskan att hellre handla än tala.

I väntan på ett gudomligt ingripande vill ESVN själv påverka. En förändring kommer inte automatiskt. Den föds på gräsrotsnivå. www.vasemmistonuoret.fi/etela-suomi

UUDENMAAN PERUSSUOMALAISET NUORET

Perussuomalaiset Nuoret har fungerat sedan 2006 och är en nationellt sinnad och nationalstatscentrerad ungdomsorganisation för unga i åldern 15–35. Du kan gratis bli medlem och sedan delta i de många slag av verksamheter som vi ordnar i huvudstadsregionen.

Vi kämpar för en mer omfattande direkt demokrati, såsom omröstningar och medborgarinitiativ. Finskt arbete och finsk företagsamhet bör ha företräde i allt beslutsfattande. Språkstudier bör vara valbara på alla utbildningsnivåer. Vi värdesätter sund finsk nationalidentitet och anser att en sådan tar skada av mångkulturella ideologier.

Den rätta vägen till framgång är samarbete mellan nationalstaterna i Europa och inte en gemensam valuta. Vi vill att våra barn ska ärva ett Finland som mår bra, är säkert och som vet sitt eget värde som nationalstat – ett Finland som är gott för människan. www.ps-nuoret.fi 

FINLANDS KRISTDEMOKRATISKA (KD) UNGA RF

Finlands Kristdemokratiska (KD) Unga rf främjar de ungas möjligheter att påverka samhället och de ungas samhällsbyggande verksamhet. Vår verksamhet grundar sig på kristen värdegrund och vi vill respektera människans värde, försvara dem som är i en svagare ställning och arbeta för förtroende.

Vår kristdemokratiska ideologi värdesätter ett medmänskligt samhälle där familjen står i centrum. Vi värdesätter också närmiljön och en mer omfattande medborgaraktivitet i vardagen. Vi stöder människans egen företagsamhet och hennes ansvar inte bara för sig själv, utan även för sina medmänniskor och miljön. KD Unga gör sitt bästa för att unga och studerande allt mer ska kunna göra sina röster hörda i vårt parti.www.kdnuoret.fi


Esbo stad:

ESBO STADS IDROTTS- OCH UNGDOMSTJÄNSTER

RÄTTVIS HANDEL I ESBO

Esbo är en de första städerna i Finland med diplomeringen Rättvis handel. Genom att använda rättvisemärkta produkter stöder Esbo utvecklingsländernas jordbrukare och deras möjligheter att klara sig på sitt eget arbete samt deras barns möjligheter att få gå i skola. Också du kan påverka genom att välja rätt produkter!
www.esbo.fi/rattvishandel www.facebook.com/reiluespoo

STADSPLANERING

Stadsplaneringens mål är att stöda utvecklingen av hela Esbos nätverksstruktur och att stärka strukturernas interna växelverkan. I Esbo utarbetas stadsplanerna av stadsplaneringscentralen.

Våra bästa resurser är invånarna, sammanslutningarna och företagen. Stadsplaneringen kännetecknas av att vi sammanjämkar olika intressen och synsätt. Vi söker efter ett gott slutresultat trots att parterna ofta har helt olika målsättningar. Låt oss dra åt samma håll så att vi hjälper och stöder varandra och på så sätt aktivt söker efter och hittar lösningar. Då hittar vi även andra dimensioner i stadsplaneringen än bara general- eller detaljplanering. Stadsplaneringen är samspel och att bolla med idéer. Därför tillhör den alla!
www.esbo.fi/sv-FI/Boende_och_miljo/Planlaggning

FÖRSÖKET MED STADSCYKLAR

UNGDOMSFULLMÄKTIGE

Till Esbos ungdomsfullmäktige hör 40 aktiva ungdomar från Esbo som förenas av en vilja att påverka staden i frågor som gäller de unga. Ungdomsfullmäktige bevakar de ungas intressen, lyfter fram deras önskemål och berättar för beslutsfattarna vad ungdomarna tycker och tänker i aktuella frågor. Esbos ungdomsfullmäktige består av Esboungdomar i åldern 13–18 år. www.esbo.fi/sv-FI/Unga/Paverkande/Ungdomsfullmaktige


Övriga organisationer som påverkar i samhället:

ESPOON NUORET YMPÄRISTÖNSUOJELIJAT

Espoon Nuoret ympäristönsuojelijat är en lokalorganisation som lyder under Luonto-Liitto, en miljöskyddsorganisation för miljöintresserade barn och unga. Organisationen vill arbeta för att samhället ska respektera naturens mångfald och värde. Luonto-Liitto är en av de få medborgarorganisationer för miljöfrågor som omfattar hela landet. Ingen annan organisation koncentrerar sig på frivillig miljöverksamhet bland unga. Luonto-Liitto är politiskt obunden och erbjuder barn och unga möjligheter till konkreta naturupplevelser och till att påverka. Genom organisationen får de unga även en stor mängd saklig information. www.luppi.fi/eny

GREENPEACE

Greenpeace är en internationell miljöorganisation som går från ord till handling genom att på ett världsomfattande plan motarbeta miljöförstörelse. Organisationen lyfter fram lösningar för hur fred och ekologisk balans kan nås i världen. I Finland löser Greenpeace klimat- och energifrågor och skyddar skogar. På ett världsvitt plan vill vi:

- stävja klimatförändringen
- skydda skogarna
- skydda haven
- arbeta för ett hållbart jordbruk
- säga nej till kärnkraft
- säga nej till miljögifter
- arbeta för fred och nedrustning.

Våra värden är obundenhet och icke-våld. Vi arbetar genom forskning och utveckling, åsiktsutbyte, diskussioner med beslutsfattare samt genom direkta men icke-våldsamma åtgärder. www.greenpeace.org/finland/fi

ESBO SCOUTSTÖD RF

Esbo Scoutstöd rf är en områdesorganisation för scouterna i Esbo och Grankulla. Organisationen stöder kårerna som verkar i dessa kommuner. I organisationens verksamhetsområde ingår 44 kårer. Esbo Scoutstöds verksamhet leds av en styrelse bestående av unga i åldern 18–29 år. Verksamheten sköts av unga i åldern 15–30 år som biträder styrelsen. De unga scouterna kan verka för sådant som för dem är viktigt och få erfarenheter av att påverka.

KÄNNIKAPINA

Kännikapina är öppen för alla som vill verka för mer glädje och mindre alkoholkonsumtion i vårt land. Kännikapina är aktiv, har åsikter, upplyser och påverkar. Kännikapina ingår i Raittiuden Ystävät ry:s verksamhet. 
www.kannikapina.fi

DAGSVERKE

Dagsverke rf är en medborgarorganisation vars utvecklingssamarbetsprojekt främjar barnens rättigheter och unga människors levnadsförhållanden i utvecklingsländerna. Dagsverke uppmuntrar genom kampanjer och global fostran de unga i Finland att ta sitt världsomfattande ansvar i dessa frågor. www.taksvarkki.fi

FÖRENINGEN ESPOON 4 H

I huvudstadsregionens 4 H-föreningar ordnar vi bland annat klubbar, kurser och läger för barn och unga samt utbildar unga för olika arbetsuppgifter. www.4hyhdistys.net

ANIMALIA
Animalia är en medborgar- och expertorganisation som arbetar för djurens rättigheter. Vi arbetar i synnerhet för pälsdjurens rättigheter samt för de djur som används i djurförsök och inom produktionen. www.animalia.fi

NATIONELLA BARNFÖRBUNDET

Nationella Barnförbundet rf grundades 1972 och är en riksomfattande organisation för barn och ungdomar. Vi ordnar mångsidig hobbyverksamhet för barn, unga och barnfamiljer. www.lastenliitto.fi/pa-svenska

PLAN

Plan International är en av världens största och äldsta organisationer för barns rättigheter. Organisationen är religiöst och politiskt obunden och arbetar i 70 länder för att barn och i synnerhet flickor i uländerna ska få det bättre samt för att skydda barnen där. www.plan.fi

Studentorganisationerna:

FINLANDS GYMNASISTFÖRBUND

Finlands Gymnasistförbund är gymnasisternas egen organisation som betjänar gymnasieelever och bevakar deras intressen. Organisationen är med sina 50 000 medlemmar Finlands största studentorganisation som bygger på frivilligt medlemskap.

Organisationens viktigaste uppgift är att främja, försvara och övervaka gymnasisternas rättigheter lokalt och i hela landet. Vår gymnasiepolitik påverkar både beslutsfattare på högsta nivå och de som arbetar i de minsta gymnasierna. Vi får hjälp av 11 lokala distriktsorganisationer och av gymnasiernas elevkårer. www.lukio.fi

SUOMEN OPISKELIJA-ALLIANSSI - OSKU ry

Student- och ungdomsorganisationen Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry grundades 2001 och ägs av yrkesskolestuderande på andra stadiet. I organisationen skapar de studerande själva verksamheten och fattar alla beslut. OSKU är partipolitiskt och fackföreningsmässigt obunden. www.osku.info