Ett lärande Esbo

I Esbo pågår många utvecklingsprojekt som har att göra med bildning och undervisning. Gemensamt för dem är tanken om en lärande stad, kunniga Esbobor och livslångt lärande. Utvecklingsprojekten grundar sig på Esbo-berättelsen och visar vart vi är på väg i fråga om lärande och utveckling av oss själva.

Du kan ladda ner Ett lärande Esbo -broschyren som pdf här.

I utvecklingsplanen för utbildningen i Esbo (KuntaKesu) 2020 kopplas kommunens egna utvecklingsbehov till de nationella riktlinjerna för utveckling. I planen förbinder sig Esbo att följa de principer om livslångt lärande som gjorts upp i nätverket UNESCO Learning cities, så att Esboborna i sitt eget liv kan förverkliga ekologiskt, socialt, kulturellt och ekonomisk, hållbar utvecklig.

Målet för utvecklandet av undervisningen är ett lärande Esbo och en kunnig Esbobo.

1. En kunnig Esbobo
En människa som lär sig, är kreativ och kunnig kan fungera i en okänd framtid.

2. Enhetlig lärstig
En välmående, lärande person i livets olika situationer och skeden, i växelverkan med miljön.

3. Ansvarsfullt ledarskap
Eget och gemensamt ansvar för att förverkliga gemensamt uppsatta mål.

Bildningssektorns utvecklingsprojekt genomförs i samarbete med många aktörer, kommuninvånare, utbildningsorganisationer, företag och samfund.

Digitala tjänster i inlärningsmiljön

I inlärningen används ett flertal digitala tjänster. En beskrivning av tjänsterna hittar du här: Digitala tjänster i inlärningsmiljön (pdf, 69 Kt)