Avgifter och reseunderstöd

Avgifter

Förskoleundervisning ges fyra timmar per dag kl. 9—13 och den är avgiftsfri. Om ditt barn behöver småbarnspedagogisk verksamhet utöver förskolan räknas den småbarnspedagogiska verksamhetens avgift utgående från det dagliga behovet enligt följande:

Förskola (20 timmar) och småbarnspedagogik totalt timmar/vecka

Avgift för småbarnspedagogik, andel av avgift för heltidsvård

minst 45 timmar

80 %

över 35 – under 45

60 %

högst 35 timmar

35 %

Då man räknar ut tiden i småbarnspedagogik i medeltal beaktas utöver barnets dagliga tid inom småbarnspedagogik också de regelbundna frånvarodagar per kalendermånad, som meddelats på förhand.

Avgiften för den småbarnspedagogiska verksamheten beror på familjens storlek och inkomster. Om barnet behöver vård före 18.8.2020 eller efter 4.6.2021 (sommardagvård) betalar du för småbarnspedagogiken enligt Esbos klientavgifter för småbarnspedagogik. Mera information om avgifterna hittar du här: Avgifter för småbarnspedagogik. Också rådgivarna vid ekonomienheten svarar gärna på frågor:

  • Kundbetjäningsnummer 09 816 27 400
  • Telefonens områdesval: 01 Svensk dagvård
  • Telefontid vardagar kl. 9.00-13.00
  • E-post: vaka.maksut@esbo.fi

Avgiftsfri förskola slutar den 29.5.2020. Fr.o.m. 30.5.2020 fastställs betalningen enligt vårdtiden. Det nya betalningsbeslutet skickas vid månadsskiftet juni-juli. Ifall barnets vårdrelation slutar i mitten av månaden upphör faktureringen den dag vården upphör. Vårdplatsen skall sägas upp skriftligen minst två (2) veckor innan vårdrelationen slutar.

Reseunderstöd

Reseunderstöd kan bara beviljas för resa till/från förskolan, d.v.s. inte för resa till/från dagvård i samband med förskolan. Reseunderstöd kan man få bara om barnet går i sin närförskola och om vägen är längre än 3 km.

Reseunderstödet motsvarar priset av kollektivtrafikens periodbiljett för en vuxen. När barnet fyllt sju år beviljas på basis av vårdnadshavarnas ansökan kollektivtrafikens resekort för den resterande tiden.

Reseunderstöd eller skjuts kan beviljas även för kortare sträcka, om vägen som används anses vara särskilt riskfylld med beaktande av barnets ålder eller om det finns andra särskilda omständigheter. Vid särskilt vägande skäl och på basis av läkarintyg kan man även ansöka om abonnerad skjuts för barnet. 

På blankettsidan finns också blanketten för ansökan om reseunderstöd och blanketten för ansökan om abonnerad skjuts.

Riktlinjerna för beviljande av abonnerad skjuts och reseunderstöd kan du ladda ner här: Riktlinjer för beviljande av skolskjuts och reseförmån fr.o.m. 1.9.2017 (pdf, 30 Kt)