För läroanstalter inom den grundläggande konstundervisningen

Esbo stads utbildnings- och dagvårdsnämnd och nämnden Svenska rum beslutar om Esbos läroanstalter för grundläggande konstundervisning genom att godkänna eller styrka läroanstaltens läroplan.  

Om en läroanstalt som bedriver konstundervisning har som målsättning att ge grundläggande konstundervisning, ska denna vara i kontakt med beredaren, se Kontaktuppgifter. Under beredningsprocessen granskas läroanstaltens verksamhetsförutsättningar, i synnerhet verksamhetens kvalitet och långsiktighet.   

Efter att utbildnings- och dagvårdsnämnden och nämnden Svenska Rum fastställt eller godkänt läroplanen förbinder läroanstalten sig:

  • att underrätta Esbo stad om väsentliga förändringar i sin verksamhet och/eller omvärld. Sådana är förändringar som kan leda till att verksamhetens kontinuitet och stabilitet eller kontakterna med läroanstalten kan äventyras, till exempel nedläggning eller ändring av läroanstaltens huvudman, byte av rektorn och/eller kontaktpersonen, ett behov av att ändra läroanstaltens namn eller läroplan eller en försämrad situation inom ekonomin och verksamheten. Andra förändringar som läroanstalten ska underrätta staden om är ändringar i huvudmannens stadgar och registeruppgifter.
  • att svara på Esbo stads förfrågningar om läroanstaltens situation och omständigheter.
  • att publicera den av nämnden fastställda eller godkända läroplanen på sin webbplats eller i någon annan öppen miljö (eGrunder).

Detta fastställande eller godkännande av läroplanen för läroanstalten inom grundläggande konstundervisning gäller endast läroanstaltens verksamhet på Esbo stads område. 

Utbildnings- och dagvårdsnämndens beslut om läroplanen förpliktar inte Esbo stad att ge läroanstalten understöd eller ordna lokaler för dess användning. 

Läroplanerna fastställs eller godkänns att gälla tills vidare. Fastställandet eller godkännandet kan återkallas om läroanstalten i sin verksamhet inte:

  • följer bestämmelserna om grundläggande konstundervisning i lagar, förordningar och allmänt bindande avtal,
  • följer den läroplan som utbildnings- och dagvårdsnämnden fastställt eller godkänt eller
  • om verksamhetens kontinuitet och stabilitet har äventyrats permanent eller
  • inte kompletterar läroplanen enligt anvisning inom utsatt tid. 

Ansökningar från nya aktörer tas emot igen hösten 2021

På grund av Esbo stads organisationsförändring tar vi inte emot ansökningar från nya aktörer inom grundläggande konstundervisning under sommarperioden 2021. Nya ansökningar är möjliga att skicka in igen från och med hösten 2021. Mer information om det här kommer senare.

Verksamhetsunderstöd för grundläggande konstundervisning 2022

Ansökningsperioden för verksamhetsunderstöd för grundläggande konstundervisning för år 2022 avslutades 30.4.2021.

Obs! Information om resultatenheten för kulturs understöd finns här.

Redogörelse över beviljat verksamhetsunderstöd för år 2020

Redgörelserna för beviljat understöd för 2020 ska ha skickats in till den resultatenhet som beviljat understödet senast den 30.4.2021.