För läroanstalter inom den grundläggande konstundervisningen

Esbo stads utbildnings- och dagvårdsnämnd och nämnden Svenska rum beslutar om Esbos läroanstalter för grundläggande konstundervisning genom att godkänna eller styrka läroanstaltens läroplan.  

Om en läroanstalt som bedriver konstundervisning har som målsättning att ge grundläggande konstundervisning, ska denna vara i kontakt med beredaren, se Kontaktuppgifter. Under beredningsprocessen granskas läroanstaltens verksamhetsförutsättningar, i synnerhet verksamhetens kvalitet och långsiktighet.   

Efter att utbildnings- och dagvårdsnämnden fastställt eller godkänt läroplanen förbinder läroanstalten sig att 

  • underrätta Esbo stad om väsentliga förändringar i sin verksamhet och/eller omvärld. Sådana är förändringar som kan leda till att verksamhetens kontinuitet och stabilitet eller kontakterna med läroanstalten kan äventyras, till exempel nedläggning eller ändring av läroanstaltens huvudman, byte av rektorn och/eller kontaktpersonen, ett behov av att ändra läroanstaltens namn eller läroplan eller en försämrad situation inom ekonomin och verksamheten. Andra förändringar som läroanstalten ska underrätta staden om är ändringar i huvudmannens stadgar och registeruppgifter.
  • svara på Esbo stads förfrågningar om läroanstaltens situation och omständigheter.
  • publicera den av nämnden fastställda eller godkända läroplanen på sin webbplats eller i någon annan öppen miljö (eGrunder).

Detta fastställande eller godkännande av läroplanen för läroanstalten inom grundläggande konstundervisning gäller endast läroanstaltens verksamhet på Esbo stads område. 

Utbildnings- och dagvårdsnämndens beslut om läroplanen förpliktar inte Esbo stad att ge läroanstalten understöd eller ordna lokaler för dess användning. 

Läroplanerna fastställs eller godkänns att gälla tills vidare. Fastställandet eller godkännandet kan återkallas om läroanstalten i sin verksamhet inte

  • följer bestämmelserna om grundläggande konstundervisning i lagar, förordningar och allmänt bindande avtal,
  • följer den läroplan som utbildnings- och dagvårdsnämnden fastställt eller godkänt eller
  • om verksamhetens kontinuitet och stabilitet har äventyrats permanent eller
  • inte kompletterar läroplanen enligt anvisning inom utsatt tid. 

Verksamhetsunderstöd för grundläggande konstundervisning 2021  

Nu inleds ansökningsperioden för verksamhetsstöd för grundläggande konstundervisning 2021
 
Ansökningsperioden pågår 1.3.2020 till 30.4.2020 kl. 15.45
 
Esbo stads utbildnings- och dagvårdsnämnden och nämnden Svenska rum beviljar understöd för läroanstalter inom den grundläggande konstundervisningen.
 
Lämna in eller posta ansökan och bilagor så att de är framme före ansökningstidens utgång till adressen Registraturen, PB 1, 02070 ESBO STAD eller per e-post till: kirjaamo@espoo.fi. Ansökan kan också lämnas in till stadens servicepunkter före ansökningstidens utgång. Observera att servicepunkternas öppettider kan avvika från registraturens öppettider. 

Om Esbo stads utbildnings- och dagvårdsnämnd eller nämden Svenska rum beviljat er verksamhetsunderstöd för år 2019 ska en redogörelse för detta lämnas in i samband med ansökan. 
 
Här nedan kan du ladda ner blanketterna för ansökan om verksamhetsstöd för 2021 och för redogörelse över användning av beviljat stöd 2019 samt principerna för bevilljande av understöd.   

Esbo stads utbildnings- och dagvårdsnämnd och nämnden Svenska rum  beslutar om verksamhetsstöden på sina respektive möten i december.  

Obs! Information om Resultatenheten för Kulturs understöd finns här.