För läroanstalter inom den grundläggande konstundervisningen

Esbo stads utbildnings- och dagvårdsnämnd och nämnden Svenska rum beslutar om Esbos läroanstalter för grundläggande konstundervisning genom att godkänna eller styrka läroanstaltens läroplan.  

Om en läroanstalt som bedriver konstundervisning har som målsättning att ge grundläggande konstundervisning, ska denna vara i kontakt med beredaren, se Kontaktuppgifter. Under beredningsprocessen granskas läroanstaltens verksamhetsförutsättningar, i synnerhet verksamhetens kvalitet och långsiktighet.   

Efter att utbildnings- och dagvårdsnämnden fastställt eller godkänt läroplanen förbinder läroanstalten sig att 

  • underrätta Esbo stad om väsentliga förändringar i sin verksamhet och/eller omvärld. Sådana är förändringar som kan leda till att verksamhetens kontinuitet och stabilitet eller kontakterna med läroanstalten kan äventyras, till exempel nedläggning eller ändring av läroanstaltens huvudman, byte av rektorn och/eller kontaktpersonen, ett behov av att ändra läroanstaltens namn eller läroplan eller en försämrad situation inom ekonomin och verksamheten. Andra förändringar som läroanstalten ska underrätta staden om är ändringar i huvudmannens stadgar och registeruppgifter.
  • svara på Esbo stads förfrågningar om läroanstaltens situation och omständigheter.
  • publicera den av nämnden fastställda eller godkända läroplanen på sin webbplats eller i någon annan öppen miljö (eGrunder).

Detta fastställande eller godkännande av läroplanen för läroanstalten inom grundläggande konstundervisning gäller endast läroanstaltens verksamhet på Esbo stads område. 

Utbildnings- och dagvårdsnämndens beslut om läroplanen förpliktar inte Esbo stad att ge läroanstalten understöd eller ordna lokaler för dess användning. 

Läroplanerna fastställs eller godkänns att gälla tills vidare. Fastställandet eller godkännandet kan återkallas om läroanstalten i sin verksamhet inte

  • följer bestämmelserna om grundläggande konstundervisning i lagar, förordningar och allmänt bindande avtal,
  • följer den läroplan som utbildnings- och dagvårdsnämnden fastställt eller godkänt eller
  • om verksamhetens kontinuitet och stabilitet har äventyrats permanent eller
  • inte kompletterar läroplanen enligt anvisning inom utsatt tid. 

Verksamhetsstöd för grundläggande konstundervisning 2020  

Ansökningstiden är nu avslutad. 
 
Esbo stads utbildnings- och dagvårdsnämnden och nämnden Svenska rum beviljar understöd för läroanstalter inom den grundläggande konstundervisningen.

Esbo stads utbildnings- och dagvårdsnämnd och nämnden Svenska rum beslutar om verksamhetsstöden på sina respektive möten i december.  

Obs! Information om Resultatenheten för kulturs understöd finns här.