Läroplikten

Läroplikten börjar det år då barnet fyller sju år. Enligt lagen om grundläggande utbildning har varje barn rätt till nioårig grundläggande utbildning med möjlighet till ett tionde påbyggnadsår.

Utredning av skolberedskap, uppskov med skolstart och tidigarelagd skolstart

I enlighet med psykologisk och vid behov också medicinsk utredning kan utbildningsanordnaren ge ett barn tillstånd att inleda den grundläggande utbildningen ett år senare eller tidigare än vad som bestämts. 

Beslut om rätt att inleda skolgång ett år senare än vad som bestäms

Vårdnadshavaren kan ta initiativ till utredning om uppskov med skolstarten. Då bekantar sig skolpsykologen med barnet för att utreda barnets behov av uppskov. I enlighet med vårdnadshavarnas anhållan och skolpsykologens rekommendation fattar undervisningschefen beslut om rätt att inleda skolgång ett år senare än vad som bestäms.

Beslut om rätt att inleda skolgång ett år tidigare än vad som bestäms

För beslut om tidigarelagd skolstart är vårdnadshavarna ålagda att uppvisa en psykologisk och även vid behov medicinsk utredning över barnets skolberedskap. Dessa utredningar görs inte av personal inom Svenska bildningstjänster.  Vårdnadshavaren skaffar de behövliga utredningarna över barnets skolberedskap. Med stöd av en utredning av en utomstående sakkunnig och med vårdnadshavarnas ansökan fattar undervisningschefen ett beslut i ärendet.