Bra att veta

Här kan du läsa om försäkringar, skolbespisning och skolskjutsar.

Försäkringar

Esbo stad har olycksfallsförsäkring för:

  • daghemsbarn i hel- och deltidsdagvård samt i funktioner inom öppen förskolepedagogik där staden är huvudarrangör, även på utfärder
  • förskolebarn, även på utfärder
  • grundskolelever, även på lägerskola och klassresa
  • gymnasister i dags- och kvällsgymnasium, även på lägerskola och klassresa
  • barn i eftermiddagsverksamhet, även på utfärder
  • barn i klubb- och ungdomsverksamhet där staden är huvudarrangör, även på utfärder
  • försäkringen gäller också då barnen väntar, inomhus i skolan eller på skolgården, på att eftermiddagsklubben eller annan klubb som hålls i skolan ska börja.

Försäkringen gäller också vid ovan nämnda funktioner och under direkta tur- och returresor i anslutning till dessa. Med direkt resa avses den kortaste resan hemifrån till skolan/dagvården och tillbaka.

LokalTapiolas information om olycksfallsförsäkringen (docx, 109 Kt)

Skolbespisning

Eleverna serveras en avgiftsfri varm måltid i skolan. Skolan stöder vårdnadshavarnas fostrande arbete genom att utveckla barnets bordsskick och matvanor samt genom att ge eleverna insikt om kostens betydelse för hälsan.

Specialdieter

I skolorna i Esbo serveras dietmat om det finns uttryckliga medicinska eller etiska skäl för detta. Specialdieter tillreds inom skolbespisningen på basis av läkarintyg. Läkarintyg krävs inte i fråga om laktosfattig eller laktosfri kost, vegetarisk kost eller religiös kost.

Lämna in blanketten "Anmälan om specialdiet" (finns att ladda ner på blankettsidan) till skolhälsovårdaren i din skola. Lämna också in din måltidsplan om du är diabetiker. Om du lider av någon svår födoämnesallergi ska du dessutom lämna en entydig förteckning över de födoämnen som är tillåtna för dig. Födoämnesallergier brukar avta med åren. Meddela skolköket om din kost kan utvidgas.

Diskutera vid behov din skolmat med kosthållschefen, skolhälsovårdaren och dietisten. Målsättningen är att din skolmat ska vara mångsidig och i princip likna den övriga skolmaten.

Vegetarisk kost

Skolorna i Esbo kan erbjuda vegetarisk kost. Vegetarianer serveras lakto-ovovegetarisk mat. Maten innehåller utöver produkter från växtriket (spannmål, potatis, grönsaker, svamp, frukt, bär) dessutom ägg och mjölkprodukter. Vid tillredningen av vegetarisk kost används inte kött, köttprodukter eller korv, däremot nog gelatin, djurfett (ingår  t.ex. i margarin) och av djurfett producerade tillsatsämnen.

Anmälan om vegetarisk kost är en förbindelse att äta vegetariskt varje dag. Meddela frånvaro till köket eftersom portionerna tillreds speciellt för eleven.

Ytterligare uppgifter om specialdiet fås av skolans kosthållschef eller av Esbo Catering.

Skolornas matsedlar och kontaktuppgifter till Esbo Catering

Skolskjuts

Staden ordnar skolskjuts för elever i årskurs 1-2 om skolvägen är längre än 3 km lång och för elever i årskurs 3-9 om skolvägen är längre än 5 km lång. Skolvägen mäts enligt den kortaste väg som är framkomlig till fots året runt. Skolskjutsarna ordnas i första hand med kollektivtrafik. Abonnerad skjuts kan beviljas på basis av ett utlåtande som tar ställning till hur eleven skulle klara skolvägen till fots eller med kollektivtrafik. Ifall behovet av abonnerad skjuts grundar sig på otrygg skolväg behövs inget utlåtande. Esbo stads stadsteknikcentral fastställer skolvägens trygghet.

Ansökan om abonnerad skolskjuts pågår till 17.5.2021 och görs med blanketten "Ansökan om abonnerad skolskjuts" som hittas på sidan Blanketter. Ansökan om resekort görs elektroniskt via Wilma.

En elev som går i annan än sin närskola är inte berättigad till avgiftsfri skolskjuts.

Skolsekreterarna ger mera information om beviljande av resekort eller övrig skolskjuts.

Mer information om skolskjutsar:
koulukuljetukset@espoo.fi
Tfn 09 816 24000, kl. 9:00-15:00