Utvidgningen av läroplikten

Läroplikten har utvidgats och förändringen berör alla de som slutar grundskolan efter 1.1.2021. På den här sidan har vi samlat praktisk information om reformen.

Nuoria lukiolaisia Etelä-Tapiolan lukiossa

Vad innebär utvidgningen av läroplikten för unga som nu går i årskurs 9? 

 • Det är fråga om en märkbar förändring, eftersom läroplikten fram till år 2020 omfattade endast grundskolan. 
 • Läroplikten fortgår tills den unga fyller 18 år eller har avlagt en examen på andra stadiet.
 • Alla niondeklassister ska söka till utbildning på andra stadiet i den gemensamma ansökan 23.2–7.4.2021. Eleven ska söka till utbildningar på andra stadiet eller till olika utbildningar i övergångsskedet, till exempel påbyggnadsundervisning (tionde klass) och utbildning som handleder till yrkesutbildning (VALMA).  
 • Läs mera om gemensam ansökan

Var får man information om utbildningarna? 

 • I skolan bekantar sig unga tillsammans med elevhandledaren med studier och utbud på andra stadiet. 
 • Hemma kan man bekanta sig med utbudet tillsammans med den unga till exempel på tjänsten studieinfo.fi eller på läroanstalternas webbsidor. 

Är andra stadiet avgiftsfritt för unga som inleder sina studier hösten 2021?  
 

Nedan finns en lista på allt det som är avgiftsfritt för studerande som avslutar den grundläggande utbildningen efter 1.1.2021 och fortsätter studera till exempel vid en yrkesläroanstalt eller ett gymnasium: 

 • undervisningen 
 • bespisningen 
 • läroböcker och annat material vid undervisningen, såsom datorer 
 • arbetsredskap, arbetskläder och arbetsmaterial som behövs i undervisningen 
 • de fem prov i studentexamen som krävs för att avlägga gymnasiets lärokurs samt omtagning av de prov av dessa fem som underkänts  
 • skolresor som är minst sju kilometer 

Följande utrustning ska den studerande skaffa själv: 

 • Personliga redskap som behövs vid utbildningar som betonar särskilda intressen, såsom musikinstrument eller idrottsutrustning 
 • Måttliga avgifter kan begäras av frivillig verksamhet (såsom resor eller besök) 

Det är avgiftsfritt att avlägga examen på andra stadiet tills slutet av kalenderåret då den unga fyller 20 år. Rätten till avgiftsfrihet slutar då den unga avlagt en examen på andra stadiet eller båda examina om den unga avlägger två examina. 

Läroplikten och den lagstadgade avgiftsfriheten gäller inte unga som avslutat den grundläggande utbildningen före 1.1.2021, så som:  

 • unga utan studieplats 
 • studerande i påbyggnadsundervisning (tionde klassen) 
 • studerande i utbildning som förbereder för gymnasieutbildning 
 • studerande i utbildning som handleder för yrkesutbildning 
 • studerande i utbildning på andra stadiet 

Med utbildningsanordnares beslut kan en bredare grupp studerande ha rätt till avgiftsfriheten.  

Varför genomförs reformen? 

 • Varje ung person garanteras en utbildning på andra stadiet. 
 • Man vill minska på inlärningsskillnaderna. 
 • Man vill öka jämlikheten och likabehandlingen i utbildningen samt främja barns och ungas välbefinnande. 

Under våren 2021 informerar man närmare om praktiska arrangemang på Esbo stads och Omnias webbplatser och via skolorna. 

Mer information

 • Du kan bekanta dig med andra stadiets utbildningar på webbplatsen www.studieinfo.fi eller på läroanstalternas egna webbsidor 
 • Frågor och svar om utvidgningen av läroplikten på Undervisnings- och kulturministeriets webbplats: https://minedu.fi/sv/fragor-och-svar-om-laroplikten  

Utvidgningen av läroplikten bereds i Esbo av 

Tapio Erma, chef för vuxenutbildning och andra stadiet, Esbo stad, tapio.erma@esbo.fi 

Barbro Högström, direktör för Svenska bildningstjänster, Esbo stad, barbro.hogstrom@esbo.fi  

Maija Aaltola, rektor, Omnia, maija.aaltola@omnia.fi