För serviceproducenterna

Understöd för eftermiddagsverksamhet i Esbo läsåren 2018-2021

Resultatenheten för svenska bildningstjänster väljer serviceproducenter som får understöd för eftermiddagsverksamhet inom den grundläggande utbildningen för läsåren 2018–2021. Eftermiddagsverksamhet erbjuds i Esbo för elever i årskurs 1 och 2 samt för de elever i årskurs 3–9 som har beslut om särskilt stöd.

Esbo stad ordnar eftermiddagsverksamhet (8 a kap i lagen om grundläggande utbildning) som understödd verksamhet och som egen verksamhet. Den som väljs till serviceproducent och får understöd ska följa lagen om grundläggande utbildning. Därtill ska serviceproducenten följa de principer om eftermiddagsverksamhet som godkänts av finska utbildnings- och dagvårdsnämnden samt nämnden Svenska rum. Eftermiddagsverksamheten ordas i skolornas utrymmen om inte staden för en viss enhet förutsatt att serviceproducenten har egna utrymmen. Mera information om skolorna finns på webbplatsen www.esbo.fi/skola.

Esbo stad söker nu serviceproducenter till skolorna nedan.

Skola

Beskrivning av enheten

Bemböle skola

Kungsvägen 1

02740 Esbo

Staden söker en (1) serviceproducent som ordnar eftermiddagsverksamhet i skolans lokaler.

Preliminärt antal elever i åk 1 och 2 läsåret 2018–2019: 18

Boställsskolan

Mäkkylägränden 3 A

02650 Esbo

Staden söker en (1) serviceproducent som ordnar eftermiddagsverksamhet i skolans lokaler.

Preliminärt antal elever i åk 1 och 2 läsåret 2018–2019: 35

Kungsgårdsskolan

Kurtbyvägen 55

02780 Esbo

Staden söker en (1) serviceproducent som ordnar eftermiddagsverksamhet i skolans lokaler.

Preliminärt antal elever i åk 1 och 2 läsåret 2018–2019: 51

Lagstads skola

Esbogatan 7

02770 Esbo

Staden söker en (1) serviceproducent som ordnar eftermiddagsverksamhet i skolans lokaler.

Preliminärt antal elever i åk 1 och 2 läsåret 2018–2019: 64

Mattlidens skola

Mattberget 3

02230 Esbo

Staden söker en (1) serviceproducent som ordnar eftermiddagsverksamhet i skolans lokaler och en (1) till två (2) serviceproducenter som ordnar eftermiddagsverksamhet utanför skolan i egna lokaler.

Preliminärt antal elever i åk 1 och 2 läsåret 2018–2019: 127

Storängens skola

Rektorsgränden 4

02360 Esbo

Staden söker en (1) till två (2) serviceproducenter som ordnar eftermiddagsverksamhet utanför skolan i egna lokaler. Skolan ordnar i sina lokaler eftermiddagsverksamhet för en del av barnen.

Preliminärt antal elever i åk 1 och 2 läsåret 2018–2019: 133

Rödskogs skola

Snettansvägen 41

02940 Esbo

Staden söker en (1) serviceproducent som ordnar eftermiddagsverksamhet i skolans lokaler.

Preliminärt antal elever i åk 1 och 2 läsåret 2018–2019: 27

Smedsby skola

Gammelstens 5

02750 Esbo

Staden söker en (1) serviceproducent som ordnar eftermiddagsverksamhet i skolans lokaler.

Preliminärt antal elever i åk 1 och 2 läsåret 2018–2019: 32

Serviceproducenterna ansöker om understöd med stadens ansökningsblankett. Svenska bildningstjänster väljer serviceproducenter som får understöd enligt de kriterier som nämnden Svenska rum har fastställt. Sökande ska beakta följande principer och kriterier:

  • Principer för ordnande av eftermiddagsverksamhet inom den grundläggande utbildningen

  • Sätt att ordna eftermiddagsverksamhet samt grunder för val av serviceproducenter inom den grundläggande utbildningen.

Serviceproducenten ska i ansökan ange till vilken/vilka skolor denne söker samt presentera på vilket sätt verksamheten och tillvägagångssätten beaktar skolans verksamhetskultur samt inlärnings- och verksamhetsmiljö. Verksamhetskulturen i skolan och eftermiddagsverksamheten värnar om den finlandssvenska kulturella och språkliga identiteten. Verksamheten sker på svenska.

Ansökan ska undertecknas av en behörig representant för tjänsteproducenten.

Tjänsteproducenten ska lämna in följande handlingar som bilaga till ansökan:

  • en verksamhetsplan för följande år på stadens botten

  • en budget för följande år

  • revisionsberättelse och bokslutsuppgifter samt verksamhetsberättelse om serviceproducenten haft tidigare verksamhet

  • utdrag ur förenings- eller handelsregistret

  • bolagsordning eller stadgar för stiftelse/ förening

Om sökanden inte, trots uppmaning lämnar in ovan nämnda handlingar, lämnas ansökan oprövad.

Ansökan med bilagor ska lämnas in till Esbo stad, Registraturen, PB 1, 02070 ESBO STAD (Brogatan 11, 3:e vån., Esbo centrum).