Samarbete mellan hem och skola

Skolan hoppas på stöd och förståelse i hemmen, till fromma för det gemensamma arbetet med fostran och undervisning. I frågor som rör barnets skolgång bör i första hand klasslärare kontaktas. Om skolans föräldraträffar meddelas separat.

Vi rekommenderar 

 • att eleverna om möjligt inte startar till skolan så tidigt om morgnarna att de får vänta onödigt länge innan lektionerna börjar
 • att eleverna har särskilda inneskor eller tofflor
 • att eleverna har ändamålsenliga kläder de dagar de har gymnastik och idrott, samt att de har handduk med sig
 • att alla plagg är märkta
 • att eleverna i åk 1 och 2 inte cyklar till skolan
 • att alla som cyklar till skolan använder cykelhjälm

Tänk på att

 • tillräckligt med sömn är viktigt för eleverna
 • hemuppgifterna är en del av skolarbetet
 • föräldrarnas stöd och intresse är till ovärderlig hjälp i skolarbetet
 • gott uppförande lär vi oss redan hemma
 • det är bra med högläsning för barn, även sedan de lärt sig läsa
 • vi är ute på rasterna och det betyder kläder enligt väder.

Frånvaro från skolan

Frånvaro inverkar på såväl elevens egna som klasskamraternas studier. Om eleven p.g.a. sjukdom måste bli borta från skolan bör klassläraren underrättas så fort som möjligt. Frånvaro meddelas helst via Wilma. Ifall eleven får dietmat bör hemmet även meddela frånvaron direkt till skolköket, 09-816 31723.

Frånvaro från skolan för annat än sjukdom bör anhållas om i god tid. Ansökan görs via Wilma. Längre ledigheter beviljas av rektor medan kortare beviljas av klassläraren. Lärarna hoppas att vårdnadshavarna inte anhåller om extra ledighet i samband med lov och att en elev ansöker om extra ledighet högst en gång under ett skolår.

Lärarna önskar att vårdnadshavarna kontaktar skolan i god tid vid planering av en längre resa för att diskutera tidpunkten. Lärarna påminner dessutom om att en ledighet påverkar såväl elevens undervisning som delaktighet i den sociala miljön.

Skolmåltider

Om eleven p.g.a. sjukdom eller av annan orsak inte kan äta all slags mat bör detta meddelas skriftligt till husmor Barbara Svahn. Blanketten för specialdiet finns under Esbo stads blanketter och ska lämnas in i god tid innan skolan börjar.

Skolresor

Resekort bör ansökas varje läsår. Kort beviljas elever i åk 1-2 om skolvägen är längre än 3 km och i åk 3-4 om skolvägen är längre än 5 km. Elev som beviljats rätt att gå i annan skola än närskolan är inte berättigad till gratis skolskjuts. Ansökan om resekort görs i Wilma.

Esbo stads blanketter