Presentation av skolan

Verksamhetsidé

Bemböle skolas verksamhetsidé är att stimulera eleven till att inhämta nya kunskaper
genom att skapa en gynnsam, trivsam och trygg miljö, vilken utgör grunden
förl goda arbetsvanor samt stärker elevens självförtroende.
Vi betonar den finlandssvenska kulturen i traditioner, teaterbesök, kulturella evenemang, texter och sånger.

Bemböle skola är med i miljöprogrammet Grön Flagg som är en del av det internationella Eco-Schools programmet. I programmet förverkligas de olika aspekterna av hållbar utveckling.

grön flagg logo

Mål för fostran och undervisning

Här skall alla ha rätt att göra sitt arbete i lugn och ro och här skall alla kunna trivas och känna trygghet. Bemböle skola vill lära eleven vikten av goda arbetsvanor, både enskilt och i grupp, samt att känna ansvar för sitt eget arbete. Bemböle skola vill beakta elevens individuella förutsättningar för inlärning och vill stöda elevens utveckling i nära samarbete med hemmet.

Bemböle skola vill ge eleven en allmänbildande grund som hjälper eleven i framtida kunskapsinhämtning. Bemböle skola vill stöda eleven så att eleven får en stark självkänsla och att eleven vågar tro på sina egna möjligheter, samt uppmuntra eleven i elevens särintressen. Bemböle skola vill göra den finlandssvenska kulturen till elevens egen, samtidigt som skolan stöder hemmet i dess strävan att ge eleven ett starkt svenskt språk. Bemböle skola vill stärka den tvåspråkiga elevens andra hemspråk genom modersmålsinriktad undervisning i finska.

Bemböle skola vill lära eleven vad begreppen hänsyn, artighet, punktlighet, ansvar och rättvisa
betyder i praktiken. Bemböle skola vill lära eleven att konflikter bäst löses genom samtal. Bemböle skola vill lära eleven respekt och förståelse för främmande folk och kulturer, samt att ta vara på natur och miljö.

Skolan har årskurserna 1-4. Från och med åk 5 går eleverna i Lagstads skola.