Stöd för lärande och skolgång

Specialläraren

Skolans speciallärare jobbar med elever som har inlärningssvårigheter. Specialläraren kan jobba med eleverna individuellt, i små grupper eller i klassen som klasslärarens kompanjonlärare. Specialläraren utvärderar årligen skolans samtliga elever i deras tal-, läs-, och skrivfärdigheter.

Till speciallärarens uppgifter hör också att kartlägga och utreda ett barns specialbehov och tillsammans med lärare, föräldrar och övrig elevvårdspersonal planera elevens undervisning så att den stöder elevens inlärning och utveckling.

Skolpsykologen

Skolpsykologens arbete är inriktat på att stöda elevens psykiska utveckling och välmående. Skolpsykologen arbetar också för att stöda hela skolsamfundets utveckling och för att alla ska få arbeta i en trygg inlärningsmiljö.

Till de huvudsakliga uppgifterna hör att
  • göra utredningar och ge utlåtanden som gäller elevens skolgång, inlärning och utveckling och vid behov rekommendera vidare undersökningar och stödåtgärder.
  • vägleda, råda och stöda eleven och dess vårdnadshavare.
  • konsultera lärare och övrig personal i frågor gällande barnets psykiska och sociala utveckling samt inlärning.

Då du kontaktar skolkurator eller skolpsykolog rekommenderar vi att du gör det per telefon eller e-post, helst inte via Wilma. Om mottagaren inte är anträffbar får du ett meddelande om det, både per telefon och e-post, men på Wilma finns ingen sådan funktion.  Detta kan orsaka att meddelandet blir liggande och kontakt inte fås inom de i lagen om elev- och studerandevård 1287/2013, § 19, utsatta tidsgränserna.