Samarbete hem och skola

Boställsskolan värnar om ett gott samarbete mellan hemmen och skolan.

Skolan har en egen direktion, vars medlemmar utses av utbildningsnämnden på förslag av elevernas vårdnadshavare. Till direktionens uppgifter hör att godkänna skolans arbetsplan, bevaka skolans arbete och intressen samt befrämja samarbetet mellan hem och skola. Direktionen väljs på fyra år och skolans rektor fungerar som direktionens föredragare och sekreterare.

I skolan verkar en föräldraförening som heter ”Hem och Skola vid Boställsskolan”. Föreningens styrelse består av föräldrarepresentanter samt en lärarrepresentant. Föreningen ordnar olika evenemang under året för såväl elever som vårdnadshavare. Föreningens samlar in medel som används till att förgylla elevernas vardag. Hem och Skola bekostar bl.a. utfärder och teaterbesök.

Skolan samarbetar med föreningen Folkhälsan i Alberga (FiA). Föreningen bedriver bl.a klubbar i skolans utrymmen.

För ett ökat samarbete mellan hem och skola har man utvecklat det elektroniska systemet Wilma, som fungerar som en informationskanal mellan vårdnadshavarna och skolorna. Genom Wilma kan vårdnadshavarna följa med bl.a. elevens frånvaro samt läsa vecko- och månadsbrev från klasslärarna.

Hemmen får också information om skolarbetet genom Boställsbladet. Boställsbladet utkommer 8 ggr/läsår.

Under läsåret hålls bedömningssamtal med vårdnadshavaren och eleven.