Skolpsykolog

Skolpsykologens arbete är inriktat på att stödja elevens psykiska utveckling och välbefinnande. Till skolpsykologens huvudsakliga uppgifter hör att stöda och ge konsultation till elever, deras familjer och skolans personal samt göra utredningar och ge utlåtanden som gäller elevens skolgång, inlärning och utveckling.
Skolpsykologen hjälper elever med olika svårigheter och arbetar bland annat för att inlärningssvårigheter skall upptäckas och kunna avhjälpas i god tid. Skolpsykologens tjänster är avgiftsfria och bygger på ett samarbete med vårdnadshavarna.