Stöd för lärande och skolgång

Målet med specialundervisningen är att hjälpa elever utgående från deras egna förutsättningar. Skolans speciallärare jobbar i första hand med elever som har tal-, läs-, skriv-, matematik eller andra inlärningssvårigheter. Specialläraren kan jobba med eleverna individuellt, i smågrupper eller i klassen som klasslärarens kompanjonlärare. Specialläraren utvärderar årligen skolans samtliga elever i deras tal-, läs-, och skrivfärdigheter.
Till speciallärarens uppgifter hör också att kartlägga och utreda ett barns specialbehov och tillsammans med lärare, föräldrar och övrig elevhälsopersonal planera elevens undervisning så att den stöder elevens inlärning och utveckling.