Elevfrånvaro

Om eleven på grund av sjukdom måste bli borta från skolan skall vårdnadshavarna informera skolan om detta. Frånvaron meddelas t.ex. via Wilma.

Om en elev insjuknar under skoldagen kontaktar alltid någon i personalen vårdnadshavaren innan eleven tillåts gå hem.

Privat orsak för frånvaro

Vårdnadshavaren anhåller om ledigt av klassläraren för högst 5 skoldagar och av rektor för längre ledigheter. Anhållan om ledighet görs i god tid via Wilma (fliken Ansökningar och beslut). Vårdnadshavaren är ansvarig för elevens läroplikt under tiden eleven är frånvarande p.g.a. privat orsak.