Elevhandledning

Elever i åk 7-9 får undervisning i ämnet elevhandledning. Till elevhandledarens uppgifter hör bl.a. att stöda eleven i att utveckla sin studieförmåga och studieteknik samt att handleda vid praktisk arbetsorientering (PRAO), val av fortsatt utbildning och yrkesvägledning.