Elevråd


Skolans elevråd består av en elev från varje klass (åk 1-6). Som ordförande fungerar klasslärare Andrea Sågbom läsåret 2018-2019, som sedan för ärendena vidare till personalmötet eller till andra instanser som ärendena berör.

Elevrådet samlas en gång i månaden och skall i samband med mötet ges möjlighet till för- och efterarbete i den egna klassen. Eleverna ska kunna påverka det som bestäms i skolan. Elevrådet ska tillvarata elevernas gemensamma intressen på skolan.

Elevrådet ska tillsammans arbeta för en skola med bra miljö där både elever och personal trivs. Elevrådet är ett viktigt forum där man kan diskutera hur det är i skolan och komma med förslag till lösningar på olika frågor. Alla elever på skolan ska kunna ta upp frågor som de tycker är viktiga och som sedan förs vidare till elevrådet.