Skolhälsovård

Hälsovårdare Lotta Sundqvist 040 6394247
förnamn.tillnamn@espoo.fi     
Anträffbar i skolan måndag och tisdag
Skolläkare Kontakt via hälsovårdaren.
Skolpsykolog Joakim Jäntti   050 4683410
Skolpsykolog Julia Nummenmaa 040 6368038
förnamn.tillnamn@esbo.fi

Skolpyskologens uppgifter

Skolpsykologens arbete är inriktat på att stödja elevens psykiska utveckling och välbefinnande. Till skolpsykologens huvudsakliga uppgifter hör att stöda och ge konsultation till elever, deras familjer och skolans personal samt göra utredningar och ge utlåtanden som gäller elevens skolgång, inlärning och utveckling. Skolpsykologen hjälper elever med olika svårigheter och arbetar bland annat för att inlärningssvårigheter skall upptäckas och kunna avhjälpas i god tid. Skolpsykologens tjänster är avgiftsfria och bygger på ett samarbete med vårdnadshavarna.