Stöd för lärande och skolgång

En elev inom den grundläggande utbildningen har enligt lag rätt till avgiftsfria elevvårdstjänster. Med elevvård avses främjande och upprätthållande av elevens goda lärande, goda fysiska och psykiska hälsa och sociala välbefinnande samt verksamhet som ökar förutsättningarna för dessa.
 
Idag definierar man anordnandet av elevens stöd enligt tre nivåer; allmänt stöd, intensifierat stöd och särskilt stöd.

Det allmänna stödet är riktat till alla elever som behöver stöd för sitt lärande och sin skolgång. Stödet är en del av skolans dagliga undervisning, handledning och fostran av varje elev.

Intensifierat stöd är riktat till elever som i sin inlärning eller skolgång behöver regelbundet stöd eller flera olika stödformer samtidigt. Det intensifierade stödet ges då allmänt stöd inte är tillräckligt. Före det intensifierade stödet kan inledas ska en pedagogisk bedömning göras. Stödet ges åt eleven i enlighet med en plan för elevens lärande. Planen för elevens lärande bygger på den information som tagits fram i den pedagogiska bedömningen.

Särskilt stöd ges elever som inte når målen för tillväxt, utveckling och lärande trots tidigare stöd. Beslutet om särskilt stöd är ett förvaltningsbeslut som fattas av undervisningschef. Innan beslut om särskilt stöd fattas ska en skriftlig pedagogisk utredning göras och eleven samt elevens vårdnadshavare höras. För elever med beslut om särskilt stöd uppgörs en individuell plan för hur undervisningen ska ordnas.

Elevens behov av stöd uppföljs regelbundet och stödet anpassas då behovet av stöd antingen minskar eller ökar.

Läs mera här.