Frånvaro från skolan

Frånvaro inverkar på såväl elevernas som klasskamraternas studier. Om eleven p.g.a. sjukdom måste bli borta från skolan bör klassföreståndaren underrättas första frånvarodagen före klockan 10. Sjukfrånvaro kan även anmälas per e-post till skolans sekreterare jaana.jarvilehto(at)esbo.fi.

Om en elev insjuknar under skoldagen bör denna uppsöka hälsovårdare eller om hon inte är på plats bör klassläraren/-föreståndaren uppsökas. En elev får inte utan tillstånd avlägsna sig från skolan.

Om frånvaro från skolan, för annat än sjukdom, bör anhållas i god tid. Frånvaroansökan görs via Wilma. Längre ledigheter beviljas av rektor medan kortare frånvaro beviljas av klassläraren/-föreståndaren. Det är önskvärt att eleven inte är frånvarande mer än en vecka per läsår.

Eleven skall själv ta reda på skolarbete hon/han gått miste om och se till att missade prov blir skrivna. Elevens frånvaro får inte påverka den fortsatta skolgången utan målsmännen är ansvariga för att eleven inhämtar den kunskap han/hon gått miste om.