Antimobbning

En person mobbas när han eller hon upprepade gånger och under viss tid blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera personer. - Definition av mobbning enligt Gunnar Höistad

Lagstads skolas handlingsplan gällande mobbning

Allmänt:

- reagera genast- ta klart avstånd från mobbning, informera vad mobbning är, informera alla om skyldighet att ingripa

Handlingsplan:

  • samtal med de berörda eleverna
  • meddelande till de berörda föräldrarna
  • uppföljning, regelbundet

Antimobbningsarbetet

I vår skola arbetar vi aktivt mot mobbning. Därför har vi en antimobbningsgrupp, som arbetar enligt vedertagna metoder för att stoppa mobbningen i skolan.

Skolan har som mål att:

  •  ingen mobbning får förekomma
  •  skolan alltid ingriper i mobbning och vid misstanke om mobbning
  •  alla skall känna sig respekterade
  •  alla skall känna ansvar för sina kamrater och berätta för någon vuxen när de uppmärksammar mobbning

Genom olika förebyggande åtgärder försöker vi förhindra att mobbningssituationer uppstår. Sådana åtgärder är bl.a. information, klara regler för beteende, tydliga gränser under lektionerna och rasterna, omedelbart ingripande i konfliktsituationer, effektiv rastövervakning, vänelevsverksamhet, kartläggning och iakttagelser, olika vänskapsövningar samt elevvårdspersonalens arbete.

Vid misstanke om mobbning bör någon som hör till antimobbningsgruppen eller klassföreståndaren omedelbart kontaktas. I skolan finns en mobbningspostlåda som eleverna kan lämna brev i.

I skolan finns dessutom kamratstödjarverksamhet. Från varje klass utses en elev till kamratstödjare. Kamratstödjarna träffas var tredje vecka i tre grupper (en för årskurserna 1-5, en för årskurserna 6-7 och en för årskurserna 8-10) och diskuterar trivselfrågor. Kamratstödjarna har möjlighet att informera antimobbningsgruppen om mobbningsmisstankar.

Kamratstödjarverksamheten leds av skolkurator, biträdande rektor och rektor.