Elevhandledning

Samtliga lärare i skolan hjälper och stöder elevernas förmåga att lära sig och utvecklas i grundskolan. Under de högre årskurserna sker elevhandledningen mera koncentrerat, både i form av klassundervisning och individuell handledning. Elevhandledaren vägleder eleverna med planering av studier, studieteknik, ämnes- och kursval samt vid val av utbildning och yrke. Elevhandledaren ansvarar för organisering av PRAO-verksamheten i årskurs 9.

Elevhandledaren hör till skolans elevvårdsgrupp

Skolans elevhandledare Petra Lindström nås per e-post: fornamn.efternamn@esbo.fi     eller per telefon: 046-877 2692.

Den gemensamma ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning är 21.2-14.3.2017 och fylls i på www.studieinfo.fi. ( ansökan till yrkesinriktad specialundervisning 15.3.–5.4.2017 och ansökan till förberedande utbildningar efter grundskolan 23.5.–25.7.2017)

Före elevernas gemensamma ansökan våren 2017 skall vårdnadshavarna  fylla i blanketten:

”Hörande av vårdnadshavare inför gemensamma ansökan våren 2017 och tillstånd till informationsöverföring

Blanketten skall fyllas i senast 7.2.2017. Du hittar blanketten i Wilma under Blanketter. Kom ihåg att spara blanketten då du fyllt i den.

Hörande av vårdnadshavare:

Vid den elektroniska gemensamma ansökan undertecknar vårdnadshavarna inte elevens ansökningsblankett men enligt förvaltningslagen ska vårdnadshavarna ändå höras. I Esbo genomförs hörandet med ovannämnda blankett. På blanketten frågas huruvida eleven gör ansökan i skolan eller hemma. Det är bra att diskutera elevens ansökningsalternativ hemma innan ni fyller i blanketten. Det är möjligt att söka till fem olika utbildningar. Eleven ska själv binda sig till sina utbildningsval.

Informationsöverföring för gemensamma ansökan våren 2017

För den gemensamma ansökan överförs elevernas person-, kontakt- och slutbedömningsuppgifter elektroniskt till tjänsten 'Studieinfo'. Närmare information om överföringen hittar du på ovannämnda blankett. Vårdnadshavaren/vårdnadshavarna och eleven kan, om de så önskar, förbjuda överföringen av person- och slutbedömningsuppgifter. I sådana fall ansvarar vårdnadshavarna själva för att överföra uppgifterna till Utbildningsstyrelsen för elevantagningen. Om ni vill förbjuda överföringen av uppgifterna skall ni meddela om det skriftligt till skolans rektor senast 13.2.2017.

Överlåtelse av uppgifter till uppsökande ungdomsarbete

Enligt 7c § i ungdomslagen skall, utan hinder av bestämmelserna om sekretess, en ung persons identifierings- och kontaktuppgifter med tanke på det uppsökande ungdomsarbetet lämnas ut till hans eller hennes hemkommun. Detta gäller ungdomar som har avslutat sin grundläggande utbildning men inte har placerat sig i utbildning efter den grundläggande utbildningen eller som inte har fyllt 25 år och som avbryter sina yrkes- eller gymnasiestudier. Tilläggsuppgifter om överlåtelsen av uppgifterna hittas på ovannämnda blankett.