Elevvård

I skolan fungerar en elevhälsogrupp som är en viktig del av skolans verksamhet. Gruppen arbetar både i förebyggande syfte och med aktuella frågor. I gruppen behandlas bland annat ärenden gällande trivsel och atmosfär i skolan. Gruppen består av rektor, speciallärare, skolpsykolog, skolkurator, hälsovårdare och elevhandledare. 

Skolpsykolog

Skolpsykologen arbetar inom skolans elevvård tillsammans med lärarna och skolhälsovårdaren för att skapa en skola där barnen har möjlighet att trivas och utvecklas. Skolpsykologen arbetar huvudsakligen i årskurserna 1-6 men vid behov enligt överenskommelse även i årskurserna 7-10. Hen deltar i skolans verksamhet bl.a. genom elevvårdsmöten och samtal med lärarna samt deltar i samarbetet mellan hem och skola.

Skolpsykologens arbete sker i samråd med föräldrar och personal. Skolpsykologen träffar elever, lärare och föräldrar för att diskutera barnens utveckling, skolframgång och skoltrivsel. Om föräldrarna är oroliga för sitt barn kan man komma överens om en psykologisk utredning, som kan klargöra en del av bakgrunden till barnets svårigheter. Föräldrarna kan även ta kontakt om de önskar diskutera barnets situation eller om de vill att psykologen samtalar med barnet p.g.a. kriser eller svårigheter i barnets liv. Tillsammans hittar man lättare lösningar som passar barnet.

Skolkurator

Skolkuratorn arbetar för att främja och utveckla trivsel och trygghet i skolan för eleverna. Skolkuratorns arbete är i första hand förebyggande bl.a. genom att delta i elevvårdsgruppens, antimobbningsteamets och personalens möten, genom att leda kamratstödjarverksamheten och planera vänelevsverksamhet för årskurserna 7-9.

Skolkuratorn arbetar också med att stöda enskilda elevers psykiska och sociala välbefinnande. Arbetet sker genom kontakt med elever, elevgrupper, klasser och i samarbete med vårdnadshavare, lärare och elevvårdspersonal. Skolkuratorn skapar också nätverk för samarbete med myndigheter och instanser utanför skolan.

Skolkuratorn kan kontaktas vid svårigheter med kamrater, mobbning, frånvaro från skolan, förändringar i livssituationen och annat som påverkar skolgång och -trivsel.

Då du/ni kontaktar skolkurator eller skolpsykolog rekommenderar vi att du gör det per telefon eller e-post, helst inte via WILMA. Om mottagaren inte är anträffbar får du/ni ett meddelande om det, både per telefon och e-post, men på Wilma finns ingen sådan funktion. Detta kan orsaka att meddelandet blir liggande och kontakt inte fås inom de i lagen om elev- och studerandevård 1287/2013, § 19, utsatta tidsgränserna. 

Specialundervisning

Skolans speciallärare samarbetar med klass- och ämneslärare för att på bästa möjliga sätt stöda de elever som har inlärningssvårigheter. Undervisningen gäller såväl tal-,läs- och skrivsvårigheter som matematiksvårigheter och andra svårigheter som påverkar inlärningen. I samarbete med övriga lärare följer speciallärarna regelbundet upp elevens utveckling genom att utvärdera elevernas läs- och skrivfärdigheter. Målet är att eleverna skall få den hjälp de behöver för att klara sitt skolarbete. Specialundervisningen kan ske regelbundet varje vecka, periodvis eller enligt behov och den kan ske individuellt, i liten grupp i speciallärarens rum eller med specialläraren som kompanjonlärare i klassen.