Skolhälsovården

Skolhälsovårdens syfte är främst att upprätthålla ett gott hälsotillstånd bland eleverna. 
Hälsovården är till sin karaktär förebyggande och omfattar individuell elevhälsovård, hälsofostran samt första hjälp.

Hälsovårdaren kontrollerar elevernas hälsotillstånd varje läsår. 

Skolläkaren undersöker eleverna i årskurs 1, 5 och 8 samt vid problem i anslutning till skolgången.


Till skolhälsovårdarens uppgifter hör dessutom:

  • att ge vaccinationer
  • att dirigera vårdbehövande elev till vederbörlig vård
  • att ge elever insikt i sunda levnadsvanor

Sjukt barn skall vårdas hemma och vid elevens tillfrisknande rekommenaderas en helt feberfri dag innan skolgången inleds på nytt. Ett barn som insjuknar under skoldagen skickas hem. Skolan kontaktar hemmet och förväntar sig att förälder eller annan nära anhörig hämtar barnet. Högklassernas elever kan åka hem för sig själv.

Social- och hälsovården i Esbo stad har år 2003 tagit i bruk ett klientregistersystem. Skolhälsovårdens hälsouppgifter uppdateras i detta system. Uppgifterna är alltid konfidentiella och kan inte överlåtas åt utomstående utan klientens samtycke. Undantag utgör endast i lag definierade särskilda grunder.