Direktionen för Mattlidens skola

Varje skola i Esbo har en direktion. I direktionens uppgifter betonas att stöda skolan, att upprätthålla ett gott samarbete och att befrämja en trygg inlärningsmiljö.  Direktionen godkänner bl.a. skolans läroplan och läsårsplanen. I direktionen medverkar elevernas föräldrar, representanter för skolans personal och i skolor med årskurs 7-9 också elever. Direktionen väljs för fyra år åt gången. Direktionens uppgifter och beslutanderätt beskrivs närmare i Esbo stads förvaltningsstadga.

Ledamöter i direktionen 2017-2021

Ledamot / Personlig ersättare

Representanter för vårdnadshavare
Eva Hisinger-Jägerskiöld, ordförande / Katarina Hattula
Michaela Ramm-Schmidt, vice ordförande / Eva Ström
Natalia Shmakova / Maria Ahvonen
Jon Laxén / Klas Lammentausta
Niklas Uddström / Matz Rasmus

Representanter för personalen
Mats Österback / Annika Forsman
Maria Holopainen / Jakob West

Ulrika Willför-Nyman, sekreterare

Direktionens mötesprotokoll