Elevhandledning

Val av tillvalsämne


Eleverna i åk 7 och åk 8 väljer i februari tillvalsämnen för följande läsår.
Tillvalsämnena i Mattlidens skola är teknisk slöjd, textilslöjd, bildkonst, musik, gymnastik och idrott, huslig ekonomi, naturvetenskapliga ämnen, franska, tyska, spanska och ryska.Valet görs på en blankett som fås av skolans elevhandledare.
Alla elever måste ha minst 2h något av följande tillvalsämnen: bildkonst, musik, teknisk slöjd, textilslöjd eller gymnasitik.
Om eleven väljer ett språk blir det totala antalet tillvalstimmar i veckan 7, i annat fall blir det 6. De tillvalsämnen eleven inte väljer har eleven inte mera på åk 8 och 9 med undantag av gymnastik som alla elever har 2h per vecka medan de som valt gymnastik som tillval har gymnastik 4h per vecka.
Valen av tillvalsämnen är bindande, endast i undantagsfall kan man byta ett ämne som man valt. Rektorn godkänner i så fall bytet, blanketten för byte av tillvalsämne fås av elevhandledaren.


Prao

Allmän info om PRAO för elever, vårdnadshavare och arbetsgivare finns på internettjänsten https://peda.net/tet/pks Information ges också åt vårdnadshavare för elever i åk 9 på höstens allmänna föräldramöte. 


Gemensam ansökan


Information om GA (och om PRAOn) ges åt åk 9 vårdnadshavare i auditorieti samband med höstens första föräldramötet. 

Info om vidare studier på andra stadiet ges av både elevhandledare och utbildningsanordarna. Alla nior besöker yrkesinstitutet Practicum under skoltid. Gymnasier och andra utbildningsalternativ besöks på öppna dörrars dagar utanför skoltid.

Tidtabellen för GEA anges senare under läsåret.

Ansökan till utbildning efter åk 9 (10) görs i månadsskiftet februari-mars.

ELEVHANDLEDNINGENS MÅL

a) Eleven får stöd och handledning vid utbildningens olika etappmål
b) Eleven utvecklar sin självkännedom och förmåga att fatta beslut
c) Eleven får handledning för sin yrkesinriktning
d) Eleven utvecklar sin inlärningsförmåga och sin studieteknik

ELEVHANDLEDNINGENS INNEHÅLL, målvis beskrivet:

a) Eleven får stöd och handledning vid utbildningens olika etappmål Viktiga saker vid övergången från åk 6 till åk 7 samt från grundskolan till andra stadiet behandlas. Ämnesvalet presenteras. Eleverna reflekterar över sina studieprestationer. Den gemensamma elevansökan är aktuell på åk 9. Eleven bekantar sig med utbildningssystemet i Finland.
b) Eleven utvecklar sin självkännedom och förmåga att fatta beslut Eleverna reflekterar över sitt beteende och över sig själv som en del av skolsamfundet. Beslutsfattande, förmåga att ta ansvar och bli självständig diskuteras. Olika test och övningar hjälper eleven att lära känna sig själv bättre.
c) Eleven får handledning för sin yrkesinriktning Eleverna reflekterar över betydelsen av att ha ett yrke. Eleverna får basfakta om olika yrken, lär sig göra arbetsansökan och CV och på åk 9 deltar alla elever i PRAO.
d) Eleven utvecklar sin inlärningsförmåga och sin studieteknik Eleverna bekantar sig med olika inlärningsstilar och handleds i att hitta en lämplig studieteknik. Vi går igenom modeller för provläsning, gör tankekartor och lär oss minnesknep. IT som studietekniskt hjälpmedel introduceras. Eleverna bedömer sina egna studiefärdigheter och sin skolframgång.