Kurator

Målsättningen med skolkuratorsarbetet är att stöda elevernas psykiska och sociala välbefinnande. Arbetet sker på individ-, grupp- och skolnivå. Skolkuratorn samarbetar med personal inom skolan, hemmen och instanser utanför skolan. Oilka former av förebyggande arbete, t.ex. vänelevs- och antimobbningsverksamhet ingår som en viktig del i skolkuratorns arbete.

Man kan kontakta skolkuratorn t.ex i frågor gällande:

- barns och ungdomars uppväxt och utveckling

- förändringar i livssituationen

- mobbning

- upprepad eller olovlig frånvaro

- övriga problem- och krissituationer

Johanna Öhman-Helle tfn 043-826 7144
johanna.ohman-helle@esbo.fi