Elevvård

I skolan fungerar en elevvårdsgrupp. Till gruppen hör rektor, skolpsykologen, skolhälsovårdaren, specialläraren och klassföreståndaren.

Elevvårdsgruppen sammankommer en gång i månaden. Gruppen behandlar

  • aktuella allmänna angelägenheter
  • trivseln i skolan
  • arbetsron
  • enskilda elevers problem

Vid behov kallas vårdnadshavarna till elevvårdsmöten.

Då du kontaktar skolkurator eller skolpsykolog rekommenderar vi att du gör det per telefon eller e-post, helst inte via Wilma. Om mottagaren inte är anträffbar får du ett meddelande om det, både per telefon och e-post, men på Wilma finns ingen sådan funktion.  Detta kan orsaka att meddelandet blir liggande och kontakt inte fås inom de i lagen om elev- och studerandevård 1287/2013, § 19, utsatta tidsgränserna.

Antimobbningsplan i Rödskogs skola

Specialundervisning

Skolans speciallärare arbetar med elever som har olika inlärningssvårigheter t ex i läsning, skrivning  och matematik. Specialläraren utvärderar också årligen läs- och skrivfärdigheten hos eleverna i alla årskurser.

Stödundervisning

Elever, som varit frånvarande p g a sjukdom eller som annnars tillfälligt blivit efter i skolarbetet har rätt till stödundervisning. Denna handlas av någon av skolans lärare och lektionerna hålls före eller efter den egentliga skoldagen.

Föräldrarna kontaktas då eleven behöver stödundervisning.

Elevförsäkring

Esbo stad har försäkrat eleverna i händelse av olycksfall. Försäkringsbolaget (Lähi-Tapiola) ersätter kostnader för resor, undersökningar och vård inom offentliga sektorn (hälsocentral, kretssjukhus, centralsjukhus, universitetssjukhus) som förorsakats av olycksfall i skolan eller på skolvägen.